Rotsbreker voor Brazilië (Co. 276)


Dit speciale baggerwerktuig, dat binnenkort bij de Werf Gusto gereed komt voor beproeving is bestemd voor Brazilië en zal behulpzaam zijn bij de uit te voeren baggerwerken aldaar, waar de bodem soms uit harde rotsen bestaat.

Rotsbreker “Triunfo” Co. 276

Van een werkelijk volledige beproeving hier te lande zal wel geen sprake kunnen zijn, daar in Nederland nergens een rotsachtige bodem voorkomt. Het werktuig bestaat namelijk uit een ponton met aan het ene einde een bokconstructie, waarin een betrekkelijk dunne en lange valpaal van 15 ton gewicht is opgehangen, welke paal men door middel van een speciale hijslier vrij op de harde rotsbodem moet kunnen laten vallen. Zou men zo’n paal hier te lande bij eventuele beproeving vrij laten vallen, dan zou hij met één klap geheel in de betrekkelijk zachte rivierbodem verdwijnen. Dit werktuig Is dan ook bestemd voor baggerwerk in een rotsbodem, waar normale emmerbaggermolens niet meer alleen kunnen werken. Het is fei­telijk een hulpwerktuig dat door middel van de valpaal de harde rots­bodem zo bewerkt dat deze in kleine stukken gespleten wordt, welke stuk­ken dan daarna door een baggermolen met zware emmers of grijperkraan met rotsgrijper opgebaggerd worden. Lees verder Rotsbreker voor Brazilië (Co. 276)

Boren in het Meer


Behalve boringen naar olie in het land, verricht de Shell ook boringen in het meer van Maracaibo, waar men op ongeveer 25 km af­stand van de oever goede petroleum heeft aangetrof­fen.

Hoewel uit zichzelf be­schouwd het boren van een put in het Meer op het­zelfde neerkomt als het boren van een put in het land, zijn er vele complica­ties, welke optreden wan­neer men onder water boort. Een draagconstructie van de toren dient in het Meer te worden neergela­ten. De overige delen van de bij een boring gebruikte uitrusting ( motoren, bordes­sen voor de buizen, spoe­lingbak, enz.) worden ver­voerd met de boorschuit, die naast de toren wordt verankerd. De benodigde materialen worden vervoerd met schuiten, die ten anker gaan in de nabijheid van de boorschuit. De arbeiders begeven zich per sloep naar het werk, terwijl men in de laatste tijd bij wijze van proef toezichthoudend personeel heeft ver­voerd met hefschroefvliegtuigen. Lees verder Boren in het Meer

Snijkop- en Bakkenzuiger “Arlesienne”


Dit voor de Firma Acker­mans en van Haaren bestemde bijzondere baggervaartuig is gereedgekomen en wordt op het ogenblik bij een der I.H.C.-vennoten (Werf Gusto) beproefd.

Co. 213 Arlésienne”

Het is een dieselelektrische snijkopzuiger, welke dient voor het graven van nieuwe kanalen en is in zoverre van een bijzondere constructie, dat zij bestaat uit vier afzonderlijke vaartuigen n.l.: de eigenlijke zuiger­ponton waarin zijn geplaatst de snijkopladder, de zandpomp en de paaltrommel; de pontoncentrale waarin zijn geïnstalleerd drie grote dieseldynamo aggregaten voor de stroomlevering naar de zandpompmotor, snijkopmotor en diverse hulpwerktuigen en verder twee stabiliteitspontons waarvan één aan de zuigerponton en één aan de pontoncentrale is gekoppeld. Lees verder Snijkop- en Bakkenzuiger “Arlesienne”

De Fabrieksschoorsteen


Diep verankerd in de aarde, mach­tig en massief, hoog oprijzend in het luchtruim naast de Machine­fabriek, stond daar de oude fabrieksschoorsteen. Nog hoger reikte de slanke metalen draad met de platina spits, die met nood­weer de bliksemstralen als ‘t ware uitnodigde daar hun woest spel te beëindigen en hun vernietigende krachten in de schoot van de altijd bereid zijnde aarde te ontlasten. 

Jaar na jaar was de N.V. Wester tevergeefs op hem losgestormd, rukte dan nijdig de dikke rookwolken, die hij verspreidde aan flarden, zodat zij wonderlijke figuren vormden, die met grote snelheid werden voortgedreven in de sombere winterhemel. Als je dan onder aan zijn voet stond en omhoog keek naar die voorbij zwevende wolken, kreeg je het gevoel als toen op die kleine vrachtzoeker, worstelend in de kolkende golf van Biscaje, waarbij je maag feilloos de werking imiteerde van een knarsende lenspomp. Sommige dee!nemers a.an een zekere proefvaart met een der Gustoschep­pingen op een Noordzee die swing-neigingen vertoonde, kennen dat ge­voel wel… Lees verder De Fabrieksschoorsteen

Gusto-oudjes roeren zich!


Na een generale repetitie tegen de veteranen van S.V.V.-Martlnit kwam de Gusto-ploeg tegen de heel oude glorie van S.V.V. in het veld.

De opstelling der elftallen:

S.V.V.
doel: L. Pronk
achter: Jongerius  – Speyer
midden: Osterholt – Zonneveld – Bras
voor: Van Doorn – Smith  – De Bruyn – 0verheul – Scheepmaker.

Gusto.
doel: Koelewijn
achter: Bisschop – Zweers
midden: Hooikaas – Van Beekum – Penning
voor: Bijloo – De Regt – De Ruiter – Koenderman – Overweg. Lees verder Gusto-oudjes roeren zich!

Wij Bouwen Een Schip


Onze bonte avond met de titel “Wij bouwen een schip”, welke op 11 April jl. in de zaal “Emporium” werd gegeven, was een succes. Meer dan 800 aanwezigen hebben genoten van een afwisselend en vlot gespeeld programma. Er waren zelfs geen hiaten tussen de verschillende scènes, zoals dit meestal bij amateurs gebruikelijk is. Daarom alle eer aan de Heer Nieuwenhuis, die ‘t zaakje had geregisseerd. De Heer Wink, onze voorzitter, had voor deze gelegenheid het conferencier-jasje aange­trokken en, als van ouds, deed hij het weer prima. Met een praatje en een grapje wist hij het geheel aan elkaar te lijmen en had de lachers op zijn hand.

De balletten, welke tussen de verschillende scènes door werden gedanst waren goed van opzet en uitvoering. En de meisjes, en Mej. van Dijk, die de leiding hiervan had, kunnen met genoegen op het gepresteerde terugzien. Lees verder Wij Bouwen Een Schip

Hopperzuiger Colombo (Co. 195)


De op 26 Februari j.l. op eigen kracht naar Colombo vertrokken diesel­electr. pers-hopperzuiger “Colombo” ook ingericht als cutterzuiger, is gebouwd en uitgerust als een zeewaardig dubbel-schroefmotorschip, door Werf Gusto voor rekening van de firma Ackermans en van Haaren te Antwerpen in samenwerking met de heer van Oostendorp, raadgevend ingenieur te Amsterdam.

Het werktuig kan op de volgende wijze dienst doen.

verankerd liggend schip zuigt door een beweegbare zuigbuis aan SB en perst naar het laadruim of naar een aan BB zijde gemeerde bak. Voor dit zelfde doel kan ook de meegeleverde stijve zuigbuis worden gebruikt.

verankerd liggend schip zuigt uit het laadruim en perst over boord in een aan BB liggende bak of naar de wal.

al varend lost de zuiger zijn lading door middel van bodemkleppen.

het werkt als cutterzuiger door een zuigbuis met ladder in het achterschip. waarbij het schip door een in het voorschip geplaatste pivot­paal, een paalwagen plus een hulppaal, wordt vooruitgebracht en door 2 zijlieren op het achterschip in dwarsrichting geleid. In dit geval kan men persen door een drijvende leiding naar de wal of door de laadbuizen naar het laadruim als onder 1 genoemd.

Lees verder Hopperzuiger Colombo (Co. 195)

Driedaagse excursie Bedrijfsschool Geleen (slot)


De derde dag: opstaan-ontbijt-corvee en dan met de tram naar Schiedam voor een be:zoek aan de Werf Gusto. Ontvangen door de assis­tent-personeelschef, die maar direct begon met koffie (geweldig!); daarna bezoek aan de modellenkamer, waar je niet wist waar je het eerst moest kijken. Bijzonder mooi, al die modellen. ,,Hadden we er maar zo een in Geleen”, was de verzuchting van enkelen.

We bezochten de machinehal en de constructie­werkplaats, om vervolgens naar het leslokaal van de bedrijfsschool te gaan. waar de veilig­heidsinspecteur, de heer Olde Monnikhof, ons over veiligheid vertelde en ons enkele leerzame films liet zien over “Ontstaan en goed gebruik van gereedschappen”. Lees verder Driedaagse excursie Bedrijfsschool Geleen (slot)

Driedaagse Excursie Bedrijfsschool Geleen (2)


Om 7 uur de andere morgen was het opstaan geblazen. Jongens, wat hadden we toen oog een slaap. Maar de leiding kiepte ons er zonder pardon uit. Na het ontbijt eerst corvee, slaap­kamers opruimen en helpen borden wassen en toen op een holletje naar de boot voor een tocht naar de Deltawerken. Deze tocht zullen we nooit vergeten. 

Het was in één woord: geweldig! Een fijne kapitein liet ons in groepjes van vijf telkens op de brug komen, waar hij alles over het schip vertelde en voor ons de radar aanzette en vertelde hoe dat werkte. Ook mochten we in de machine­kamer kijken.
Lees verder Driedaagse Excursie Bedrijfsschool Geleen (2)

Scroll Up