Bijlage LX IIb.

Leestijd: < 1 minuut

Bijlage LXIIb.

Bladzijde-354
Bijlage LXIIb.

Aan de Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Schiedam.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen:
de firma A. F. Smulders te Rotterdam,
dat zij genegen is van Uwe Gemeente te koopen de terreinen aangeduid op de hierbij gaande situatieteekening No. 4828*, en zulks tegen den prijs van één gulden per centiare en verder op de voorwaarden, in ingesloten concept-opstel vervat;
000dat zij deze aanbieding doet in de veronderstelling, dat het Bestuur van den Nieuwen Mathenessepolder geene bezwaren zal maken tegen het maken der grondwerken, benoodigd voor de door haar te vestigen scheepswerf en machinefabriek.
000Redenen waarom adressante Uw College beleefdelijk verzoekt, haar wel te willen berichten, of U bereid is, bovenbedoelde
terreinen tegen den genoemden prijs en op de hierbijgaande voorwaarden aan haar te verkoopen, en haar Uwe beslissing
zoo spoedig mogelijk te willen mededoelen.

0000000000‘t Welk doende,

van Uw EdelAchtbaren de Dw. Dar.
Machinefabriek en Scheepswerf,

0000000A. F. SMULDERS.

ROTTERDAM,  19 September 1904.


Terug | Volgende bijlage


Bron: Gemeentearchief Schiedam
* niet aangetroffen

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2020

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf