1913 Werf Gusto

Leestijd: 7 minuten

Bnr. 446: Zelfvarende 150 tons kraan

Zelfvarende derrickende kraan 150 ton voor haven van st. Petersburg.
Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend

Gister werd met goed gevolg van de werf ,Gusto’ der firma A. F. Smulders alhier, de romp van een 150 tons kraan te water gelaten, welke deze firma voor buitenlandsche rekening in aanbouw heeft. (Putilov Shipyard in St. Petersburg)* De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn lengte 30 M., breedte 10.800 M., holte 4.700 M.

De kraan zal voorzien zijn van 2 compound machines, kunnende elk 100 I. P. K. ontwikkelen, waardoor 2 scheepsschroeven in beweging gebracht worden, zoodat de kraan zich in de haven van bestemming onder eigen stoom kan verplaatsen en verder 1 compound machine van 180 I. P. K. voor de ontwikkeling der electrische energie. De ketel heeft een verwarmend oppervlak ven 80 M2 werkend onder een stoomdruk van 8 K.G. Tevens zullen de noodige stoomlieren aanwezig zijn voor het bedienen der ankers en het manoeuvreeren van het vaartuig.

De kraan zal naar de plaats van bestemming worden gesleept.

Bron: 
Nieuwe Schiedamsche Courant | 1913 | 
* Toevoeging St. Erfgoed Werf Gusto


Bnr. 447: Anteo

Bnr. 447: Anteo (1913)
Zeewaardige Derrick Bok 2×200 t. voor Min. De la Marine, Rome.
Foto: The Engineer – Fotograaf: Onbekend.

Een lange stoot op de stoomfluit. De Nederlandsche vlag, die aan den achtersteven waait, wordt tot teeken van afscheid gehaald en geheschen en het drijvende krachtmonster, zouden we geneigd zijn te zeggen, zet zich in beweging, verlaat de geboorteplaats, tevens ons vaderland, om koers te zetten naar de Italiaansche oorlogshaven Spezia.

Sedert twee jaren werd aan de Werf Gusto alhier, gewerkt aan de vervaardiging van een drijvenden bok, in staat voorwerpen, zich tot op een diepte van 60 á 70 meter onder water bevindende, daaruit te lichten, voorwerpen van een maximum gewicht van 400 ton, of te wel 400.000 K.G., een bak tevens ingericht om die voorwerpen, na ze van uit de diepte te hebben opgehaald, behoedzaam aan eigen boord neer te leggen, zoo de lengte daarvan althans niet veel meer dan 50 M. bedraagt. Die drijvende bok dan verliet Zaterdagochtend ten plm. 11 uur v.m onder eigen stoom een van de aanlegsteigers van voormelde werf, om het ruime sop te kiezen en een reis van een 3-tal weken ongeveer te aanvaarden, ten einde via Gibraltar, de bestemming te bereiken. Vertraging in de aflevering van enkele machinedeelen, die van elders moesten worden betrokken, afkeuring van andere, die niet in staat bleken de ontzettende krachtproeven te weerstaan, die volgens contract geëischt konden en moesten worden, zouden de machines kunnen verrichten het werk, waarvoor zij hadden te dienen, deze omstandigheden leidden tot maandenlange vertraging in de voltooiing van het geheel, een vertraging geheel buiten toedoen, van de constructeurs.

Een beschrijving van de inrichting en het nadere doel van dezen drijvenden bok, die 50 M. lang en ongeveer de helft breed is, laten we aan deskundigen over; door deze vestigen we slechts de aandacht op het feit, dat door de uitvoering van de opdracht van het Italiaansche Gouvernement, om een inrichting te leveren waarmede men desgewenscht zeer zware voorwerpen als bijv. een wrak of een onderzeeboot uit vrij diep water zou kunnen lichten, door het personeel ,,Gusto“ is ontworpen (en dat is wel het voornaamste van den arbeid), en tot volkomen tevredenheid van dat Gouvernement is afgeleverd, want het vaartuig werd begin December reeds gekeurd, goedgekeurd en overgenomen.

Door de vervaardiging van dezen bok is misschien wel een inrichting geleverd, eenig in Europa, mogelijk ook daarbuiten; een inrichting, die, ofschoon principieel voor oorlogsdoeleinden ontworpen, ook belangrijke andere diensten zal kunnen bewijzen en zeker onze Nederlandsche Scheepsbouw-ingenieurs, zoowel als al de uitvoerders van hun ontwerpen, tot groote eer strekt. Wat een gewicht van 400 ton beteekent en hoe zwaar dat eigenlijk wel zoo wat is, zij door ‘t volgende eenigszins toegelicht. Een sneltrein-locomotief, zulk een groote geele van de N. C. S. bijv., of een hooge zwarte van H. IJ. S., weegt om en om een 50 ton, welnu neemt een achttal van zulke wagentjes bij elkaar, en ge zijt er, denkt ze verder een 60 á 70 M. onder de oppervlakte van ‘t water, (hoe hoog is de toren van Schiedam?) Waren deze locomotieven tot één kluwen zaam gepakt, de beide hijschkranen van de „Anteo” dragen aan 4 staaldraden het geheel ensemble uit de diepte, tot boven den waterspiegel en —’le tour est fait’. Hulde aan ontwerpers, ook aan de uitvoerders.

Men meldt ons van andere zijde omtrent dezen kraan: De hoofdafmetingen van het vaartuig zijn de volgende: lengte tusschen loodlijnen 50 M., breedte 24 M., holte 4.4 M. Op het schip zijn twee kranen geplaatst, op een afstand van 15 M. met een hijschvermogen van 200 ton; zij zijn draaibaar, waardoor de afstand tusschen de hijschpunten kan varieeren van 12-18 M. en zulks in verband met het verschil in afmetingen van de te lichten onderzeebooten. De kraan licht vanaf 60 M. onder den waterspiegel en met een snelheid van ruim één meter per minuut. De kraanarmen zijn derrickend, teneinde den last binnen boord te kunnen brengen, waar een inrichting is gemaakt om deze op te doen rusten. De vaarsnelheid met een last van 900 ton aan boord bedraagt ruim 8 mijl per uur. Het lierwerk wordt gedreven door twee stoommachines van 200 I.P.K. elk, terwijl de twee stuwschroeven in beweging worden gebracht door 2 stoommachines van circa 400 I.P.K. elk. De stoom voor bovengenoemde machines, evenals voor de hulpmachines, wordt geleverd door 2 stoomketels met een verwarmend oppervlak van 200 M2 en werkende, onder een stoomdruk van 8 atmosferen. Het vaartuig wordt geheel electrisch verlicht. Het hijschvermogen dezer kraan is grooter dan dat van eenige andere, tot nu toe gebouwde, kraan ter wereld.

Bron:
Schiedamsche Courant, 05/01/1914


Bnr: 449: Chung Hua

Bnr. 449: Chung Hua (1913)
Zeewaardige Zuiger voor rekening van Concerv. Hai Ho Tientsin.
Foto: GustoMSC – Fotograaf: Onbekend.

Gister werd van de Werf Gusto der Firma A. F. Smulders te Schiedam de stalen romp van een zeewaardigen zuiger met persinrichting te water gelaten, welken deze Firma voor Buitenlandsche rekening in aanbouw heeft, zijnde het negende vaartuig door haar geleverd aan de Hal-Ho Conservancy Board te Tientsin voor de baggerwerken aan de Taku-Bar. De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn: lengte 38 Meter, breedte 10 Meter, holte 3.25 Meter. De zuiger heeft een zuigdiepte van 8 Meter en kan den opgezogen grond in bakken langszij lossen af door eene persleiding op een afstand van 3000 Meter op het land persen. Het is voorzien van een sleepzuigbuis, waardoor dikke slib of zachte klei zonder bijvoeging van water in de hoppers kan worden geladen. Tevens bezit het 2 compound machines van 250 IPK elk, voor de voortstuwing en een compound machine van 500 IPK voor de 2 zandpompen, alsmede 2 ketels van een verwarmend oppervlak van 140 M2 elk, werkend met een stoomdruk van 8 KG. Het geheele vaartuig wordt electrisch verlicht. Verder zullen de noodige stoomlieren aanwezig zijn voor het bedienen der ankers en het manoeuvreeren. Het vaartuig zal de reis naar zijn bestemmingsplaats onder eigen stoom volbrengen.

Bron:
Schiedamsche Courant 5 juni 1913


21 augustus vertrek van de werf richting Tientsin China
1 september aankomst Algiers om te bunkeren
9 september aankomst Port Said om te bunkeren
22 september aankomst Aden om te bunkeren
6 oktober aankomst Colombo om te bunkeren
17 oktober vertrek Singapore, gebunkerd
13 november vertrek Labouan, gebunkerd
17 november aankomst Antamilla om te bunkeren.
Aankomst Tientsin niet bekend

Bron:
Schiedamsche Courant


Bnr. 450: Normandie

Zeewaardige baggermolen voor Ackermans & van Haaren.
Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend

Gistermiddag werd met goed gevolg van de “Werf Gusto” der firma A. F. Smulders alhier te water gelaten de stalen romp van een zelfstoomenden, zeewaardigen baggermolen, welke deze firma voor buitenlandsche rekening in aanbouw heeft.

De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn:

– Lengte 53.18 M,
– Breedte 9.30 M,
– Holte 3.80 M.

Deze baggermolen, welke tot een diepte van 18 Meter zal kunnen baggeren, zal worden voorzien van twee compound machines welke elk 260 I.H.P. zullen kunnen ontwikkelen. Verder twee ketels, met een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 240 M2, werkende onder een stoomdruk van 8 Kg. Het werktuig is tevens voorzien van een direct gedreven dynamo voor de in- en uitwendige verlichting. Bovendien zullen de noodige lieren aanwezig zijn voor het manoeuvreeren en het bedienen der ankers.

Het vaartuig zal de reis naar zijn plaats van bestemming onder eigen stoom volbrengen.

Bron:
Nieuwe Schiedamsche Courant, 08/03/1913; p. 2/8


Bnr. 451: Cambewarra

Zeewaardige Basalt transporteur 400 t. voor rekening Australië.
Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend

Bnr. 453: Pernambuco (Mastbok 60 t.)

Drijvende mastbok 60 t. voor rekening van Bastignolles (Parijs).
Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend

Bnr. 454: Mastbok 100 t.

Bnr. 454: Mastbok (1913)
Drijvende Mastbok 100 t. voor rekening van Ackermans & v. Haaren.
Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend

Bnr. 456: A. & v. H. no. 42

Bnr. 456: A & v. H. no. 42 (1913)
400 m³ Autom. bak voorAckermans & v. Haaren. Hier in de haven van Reval. (Tallinn)
Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend

In 1913 bouwt Werf Gusto onder Bnr. 456 de, voor zover bekend, eerste splijtbak ter wereld, de A. & v.H. 42 voor Ackermans & van Haaren.


Bnr: 478: Drijvende Draaikraan 20 ton

Drijvende draaikraan 20 ton voor marinehaven Spezia (Italië).
Foto: Collectie Ben Berkhout – Fotograaf onbekend.

Van de „Werf Gusto”, voorheen Firma A. F. Smulders, alhier, werd gisteren met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een 20 tons drijvende draaikraan in aanbouw voor een buitenlandsche regeering. De romp is 20 M. lang, 11½  M. breed, 3.25 M. hol.
De kraan zal een hijschvermogen hebben van 20 tons met een hijschsnelheid van 10 M. per minuut. De hijschhoogte bedraagt 18 M. boven de waterlijn. De uitlating buiten boord is ongeveer 7 M., gemeten zowel van de langszijde van het schip, als van den voorwand.

Op het platform der kraan bevindt zich een verrijdbare ballastbak, waardoor de ponton ook gedurende het hijschen in evenwicht wordt gehouden. De bediening der kraanbewegingen heeft plaats in een bestuurderhuisje, waaronder zich het lierwerk met de stoommachine bevindt.De stoom hiervoor wordt geleverd door een scheepsketel met 8 Atm. stoomdruk.

Bron: 
Schiedamsche Courant | 1913 | 


1914 1912

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2024

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf