Aankoop terreinen Schiedam

Leestijd: < 1 minuut

Kon in Uwe vergadering van 4 November laatstleden de Voorzitter op eene desbetreffende vraag van Uw geacht medelid, den Heer F. J. Smit, verklaren, dat wellicht binnen zeer korten tijd voorstellen betreffende afstand van aan de gemeente toebehoorenden grond aan de Maas Uwe vergadering zouden bereiken, het is ons aangenaam thans aan die toezegging van den Voorzitter gevolg te kunnen geven. Blijkens hierbij overgelegd adres wendde zich in de maand September laatstleden de firma A. F. Smulders te Rotterdam tot ons college, onder te kennengeving, dat zij genegen is, onder be-paalde voorwaarden van de gemeente te koopen terreinen ten Oosten van de Voorhaven, op de mede hierbij overgelegde schets-teekening aangeduid, ter groote van pl. m. 57.500 cA. ten behoeve van eene te stichten machinefabriek en scheepswerf, en zulks voor den prijs van f 1.— per cA. De aandachtige overweging van het verzoek der firma Smulders en van de voorwaarden. welke aan eene eventueele overeenkomst te verbinden zouden zijn, leidden ons er toe, behalve eenige wijzigingen te brengen in de door gezegde firma ontworpen voorwaarden, aan haar te kennen te geven, dat wij met het oog op de verplichtingen, die de gemeente bij het tot stand komen der bedoelde overeenkomst, op zich zoude nemen, meenden geen lageren prijs dan f 1.50 per cA. te mogen bedingen. Na eenige schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling ontvingen wij van de firma Smulders bericht, dat zij bereid is den gevraagden prijs ad f 1.50 per cA. te geven en voorts genoegen neemt met de door ons voorgestelde wijzigingen in de ontworpen voorwaarden. In dezen stand brengen wij de zaak thans ter tafel >>> Lees verder


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2019

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf