Aankoop ‘Werf Gusto’ 1901

Leestijd: 4 minuten

Bijlage LX IIa.

A No. 1635
ONDERWERP:
Gemeente-eigendommen,
verkoop grond Smulders.
SCHIEDAM, 15 November 1901.
*Bijlagen: 4 inclusief deze

Bladzijde-351
Bladzijde 1

Kon in Uwe vergadering van 4 November ll. de Voorzitter op eene desbetreffende vraag van Uw geacht medelid, den Heer F. J. Smit, verklaren, dat wellicht binnen zeer korten tijd voorstellen betreffende afstand van aan de gemeente toebehoorenden grond aan de Maas Uwe vergadering zouden bereiken, het is ons aangenaam thans aan die toezegging van den Voorzitter gevolg te kunnen geven.  Blijkens hierbij overgelegd adres wendde zich in de maand September 11. de firma A. F. Smulders te Rotterdam tot ons college, onder te kennengeving, dat zij genegen is, onder bepaalde voorwaarden van de gemeente te koopen terreinen ten Oosten van de Voorhaven, op de mede hierbij overgelegde schetsteekening aangeduid, ter grootte van pl. m. 57.500 cA. ten behoeve van eene te stichten machinefabriek en scheepswerf, en zulks voor den prijs van f 1.— per cA.

De aandachtige overweging van het verzoek der firma Smulders en van de voorwaarden, welke aan eene eventueele overeenkomst te verbinden zouden zijn, leidden ons er toe, om, behalve eenige wijzigingen te brengen in de door gezegde firma ontworpen voorwaarden, aan haar te kennen te geven, dat wij, met het oog op de verplichtingen, die de gemeente bij het tot stand komen der bedoelde overeenkomst, op zich zoude nemen, meenden geen lageren prijs dan f 1.50 per cA. te mogen bedingen. Na eenige schriftelijke en mondelinge gedachtewisseling ontvingen wij van de firma Smulders bericht, dat zij bereid is den gevraagden prijs ad f 1.50 per cA. te geven en voorts genoegen neemt met de door ons voorgestelde wijzigingen in de ontworpen voorwaarden.

Bladzijde-352
Bladzijde 2

In dezen stand brengen wij de zaak thans ter tafel van Uwe vergadering en bieden U hierbij ter overweging en ter vaststelling aan een ontwerp-besluit tot verkoop van bedoelden grond onder de voorwaarden, zooals die in het ontwerp zijn aangegeven.
Veel ter toelichting en ter aanbeveling van ons voorstel te zeggen, achten wij niet noodzakelijk ; de vele en belang-rijke, zoowel directe als indirecte voordeelen, die voor de gemeente zullen voortspruiten uit de vestiging alhier van eene groote bloeiende, wereldbekende industrie met hare nijvere bevolking; springen voldoende in het oog. Daarenboven bedingt de gemeente voor haren grond (pl. m. 57500 cA. f 1.50 cA. per cA. alzoo pl. m. f 86.250,- naar onze meening, een voldoenden prijs.

Van die koopsom moet echter een deel worden gebruikt voor den aanleg van eenige noodzakelijke en wenschelijke werken, als het maken van een stormvloedvrijen weg van de Voorhavenkade naar en langs het te verkoopen terrein, van het leggen van een brug over de Voorhaven. (waartoe wellicht de brug over de Varkenssluis, die in verband met den aanleg van de paardentramlijn vernieuwd moet worden, zou kunnen dienen), de verhooging van den lagen oeverdam langs de Noordwestzijde van de Oosterhaven en het dempen en ophoogen van het gedeelte ten Zuiden van de kaarsenfabriek. De kosten van de werken, die de gemeente op zich neemt, zullen naar onze zeer globale schatting, ongeveer f 20.000,— a f 25.000,— bedragen.

Wat betreft de in Uwe vergadering vroeger reeds besproken vraag of het uitgeven van den grond in erfpacht de voorkeur verdient boven het verkoopen van den grond, merken wij op, dat, naar onze meening, het niet aangaat daaromtrent algemeene regelen te geven; veeleer . word.e ieder geval op zichzelf beschouwd, worden bij elke voorkomende gelegenheid de voor- en nadeelen overwogen, die de eene gedragslijn boven de andere heeft.
In casu heeft de firma Smulders ons te kennen gegeven, dat zij in geen geval den grond in erfpacht wenscht te nemen.
De beslissing is nu, dunkt ons, niet moeilijk; waar van eene keuze tusschen het uitgeven in erfpacht en het verkoopen geen sprake kan zijn, is eenvoudig uit te maken, of de grond verkocht zal worden, al dan neen.

Bladzijde-353
Bladzijde 3

Terwijl wij ons onze meening voorbehouden omtrent het al of niet wenschelijke van het uitgeven in erfpacht van deze gronden, zijn wij van oordeel, dat hier de voordeelen van den verkoop onder de aangeboden voorwaarden ruimschoots opwegen tegen de voordeelen van uitgifte in erfpacht. In ons ontwerpbesluit wordt de restrictie gemaakt van den verkoop, behoudens het te plegen overleg met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. Wij brengen in herinnering, dat bij besluit van 15 Februari 1898 door Uwe vergadering aan ons College machtiging is verleend- tot het sluiten eener overeenkomst met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij voor eene spoorwegverbinding van de lijn Schiedam—Rotterdam met te maken haveninrichtingen aan de Oostzijde der gemeente, op den grondslag van toenmaals aan Uwe vergadering aangeboden plannen en teekeningen .

In artikel 1 van de ten gevolge van dat besluit gesloten overeenkomst wordt bepaald, dat de gemeente op hare kosten in overleg met en ten genoegen van de H. IJ. S. Mij. de aardenbaan met de vereischte kunstwerken voor de bedoelde spoorweg-verbinding zal maken. Nu tengevolge van de met de firma Smulders aan te, gane overeenkomst de plannen voor mogelijken verderen havenaanleg door de gemeente, volgens bijgaande schetsteekening, zullen moeten worden gewijzigd, is natuurlijk overleg omtrent die plannen met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij noodzakelijk. Ook is door ons de beperking in het ontwerpbesluit gemaakt. dat de firma Smulders van de zijde van het bestuur van den Nieuw-Mathenesse polder geen bezwaren zal ondervinden bij het maken – der grondwerken, benoodigd voor de door haar te vestigen scheepswerf en machinefabriek.

In de bij ons ontwerpbesluit gevoegde memorie worden voorts de verschillende voorwaarden nader toegelicht.

Wij hopen en vertrouwen, dat Uwe vergadering onze zienswijze deelt omtrent de wenschelijkheid van aanneming van ons voorstel en daarmede een belangrijken stap zet op den goeden weg, verhooging van den bloei van onze gemeente.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
VERSTEEG.
De Secretaris,
WIJTEMA.


* Bijlage: LX IIb. :

bron: Gemeentearchief Schiedam

Laatst bijgewerkt op: 20 september 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf