Gusto Personeel Vereniging

Leestijd: 2 minuten

Bijna 1 ½  jaar geleden, in October 1938, werd voor het personeel van de Werf „Gusto” een causerie over de tunnelwerken* (* Maastunnel: red.) te Rotterdam, waaraan „Gusto” zooveel levert, gehouden. Toen reeds is het denkbeeld opgekomen een personeelsvereniging op te richten, die o.a. meer dergelijke lezingen, excursies, enz. zou kunnen organiseeren.

De gedachte is langzaam gegroeid en heeft thans een tastbare vorm verkregen: een Personeelsvereeniging „Gusto” is opgericht, waarvan lid kunnen worden het administratief en technisch kantoorpersoneel en de bazen. Het doel der vereeniging is de goede verstandhouding onder het personeel te bewaren en te bevorderen. en daarmee zoowel het belang van de onderneming als van de personeelsleden te bevorderen. Dat zal o.a. geschieden door het stichten van onderafdeelingen voor sport, tooneel, zang, excursies en lezingen en voorts wordt een inkoopcentrale gevormd, die zich op elk gebied zal bewegen; zoowel haarden en fornuizen als b.v. aardappelen en brandstoffen zullen coöperatief worden ingekocht.

De commissie van voorbereiding, die o.a. de statuten en het huishoudelijk reglement zal ontwerpen, bestaat uit de heeren K. Liebeek Sr., voorzitter; C. J. Plat, secretaris; A. Bakker. J.J.  Reijnart, G. P. A. van Wieringen, J. Middendorp en E. Veenendaal. Daaraan zijn nog toegevoegd de heeren J. H. v.d. Wal, voorzitter van de sportvereeniging „Gusto”; J. H. J. den Brinker en B. van Dijk.

Er zijn of worden vier commissies gevormd, een voor de financiën, een voor lezingen en excursies, een voor sport en een voor den centralen inkoop. De directie van Werf „Gusto” staat sympathiek tegenover de nieuwe vereeniging. De Vereeniging telt reeds ruim 200 leden; nog hoogstens 50 personen kunnen lid worden. Het voorloopig bestuur en de leden van de commissies vergaderen Woensdag; de definitieve stichting van de vereeniging kan pas over eenige maanden tegemoet worden gezien. Intusschen zal de vereeniging toch reeds trachten aat het gestelde doel te beantwoorden.


Bron: Schiedamsche Courant, 12/02/1940; p. 2/6
* Maastunnel

Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf