Categorie archieven: Personeelsvereniging

Gusto Postzegel Club

Leestijd: < 1 minuut

Een 25-tal leden van de Personeelsvereniging heeft de wens te kennen gegeven, over te gaan tot oprichting van een postzegelclub. als onderafdeling van de Personeelsvereniging. Op Zaterdag, 22 oktober j.l. heeft met de belangstellenden een bespreking plaats gevonden. waarin tot oprichting van deze nieuwe onderafdeling werd besloten. Er is een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heren Bressers, Nugteren en Schater. Dit driemanschap zal nu de verdere voorbereidende maatregelen treffen, zoals het ontwerpen van een reglement, het voorbereiden van een algemene vergadering, het houden van een definitieve bestuursverkiezing enz.

Wij heten de nieuwe onderafdeling van harte welkom. Dat zij moge groeien en bloeien! Wie tot deze onderafdeling wenst toe te treden, kan zich bij een van de bovengenoemde bestuursleden (Bressers, elektricien-afdeling. Nugteren, hoofdmagazijn en Schater, onderhoudsafdeling) opgeven. Wie zich vóór de oprichting al opgegeven had, behoeft dit niet opnieuw te doen.

Bron: I.H.C. Het Zeskant november 1955


 

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Wandelvereniging ‘Gusto’

Leestijd: < 1 minuut

Zaterdag 25 September startte de Wandelvereniging Gusto- (in oprichting) met de Koningin Wilhelmina-mars te Schiedam. Het parcours was prachtig; over de dijken langs de rivier naar Maassluis en vandaar uitgerust, verder over Maasland terug. Het was erg jammer, dat velen van ons ‘s morgens regen hadden gezien en ‘s middags verstek lieten gaan. Waarom? We hadden prachtig weer om te wandelen. Een regenbuitje voor het stof en de rest droog weer. Maar laten we het volgende keer (Oranjeboom-mars?) beter doen en met een volledige ploeg opkomen. Dan is het nog gezelliger. Alle deelnemers, die deze tocht gelopen hebben onder leiding van de heer Riemers, mochten een mooie medaille in ontvangst nemen en gaven zich direct op als lid. Zij, die interesse hebben, kunnen zich opgeven bij de heer H. de Smits (Al. bouw) of bij de Secretaris van de P.V., de heer j. T. Nieuwenhuis DOE HET NU!

Het gaat van mond tot mond,
Dat wandelen is gezond.
Na ons opgelegde taak.,
Dan is het onze zaak.
Er uit, naar de natuur,
Al is ‘t maar een paar uur.
Wij dragen dan sportief en weltevree,
De Gusto-kleuren met ons mee.
Dus ga direct naar de heer de Smit(s),
H. d. S.


Bron: I.H.C. Het Zeskant november 1954

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Gusto Personeel Vereniging Slikkerveer

Leestijd: < 1 minuut

De Personeelsvereniging in Slikkerveer is opgericht in maart 1950 en was meteen goed voor 88 deelnemende leden.  De eerste voorzitter was de heer C. Bakker en de eerste secretaris was de heer L. v.d. Linde. Saillant detail is dat de Hengelsportvereniging Slikkerveer eerder was opgericht dan de personeelsvereniging. (Het Zeskant april 1950)

Een van de eerste wapenfeiten van de nieuwe vereniging was de organisatie van een tocht per touringcar (5 in totaal) voor de deelnemers met hun aanhang door Midden-Nederland in augustus 1950. (Het Zeskrant september 1950)


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Philatelisten-club Gusto S’veer

Leestijd: < 1 minuut
Oproep tot oprichting – I.H.C. Het Zeskant april 1954

De Personeelsvereniging is weer een nieuwe onderafdeling rijker geworden. Op 14 December l 955 werd namelijk opgericht de “Philatelisten-club Gusto”, die zich ten doel stelt voorlichting te geven op het gebied van postzegels verzamelen en mede te werken aan het houden van ruilbeurzen, teneinde de kwaliteit der individuele verzamelingen op hoger peil te brengen.

Het aantal bezoekers der oprichtingsvergadering was niet groot, namelijk 10 personen. Toch werden de noodzakelijke formaliteiten en de te treffen regelingen met animo besproken.

Tot bestuursleden werden gekozen: 
Voorzitter: de heer J. Bresser.
Secretaris-penningmeester: de heer A. P. Nugteren.
Commissarissen: de heren Schaefer en Koenderman.

Bovendien verklaarde de heer Beenen zich bereid bij eventuele veilingen als veilingmeester op te treden. Besloten werd eens per 14 dagen in de werfkantine een ruilbeurs te houden, waaraan uitsluitend leden der club kunnen deelnemen.

Tot dusver hebben zich reeds 23 leden aangemeld. Nieuwe leden zijn van harte welkom, doch men wordt er op attent gemaakt, dat men als lid der Pers. vereniging dient te zijn ingeschreven, alvorens men tot de club kan toetreden.

Vanaf deze plaats wensen wij de nieuwe loot aan de P.V.-stam een voor­spoedige groei toe en spreken de hoop uit, dat deze club het hare zal bijdragen tot het kweken van een goede geest en samenwerking van de Gusto-mensen. 

Bron: I.H.C. Het Zeskant februari 1956


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Gusto Wandelvereniging

Leestijd: 2 minuten

Opgericht mei/juni 1954 als onderafdeling van de Sportclub “Gusto”. De club begon met 20 leden. Zij zorgden zelf voor de financiering en werden deels ondersteund door de directie van Gusto Slikkerveer in de persoon van N. Conijn jr.

Eindelijk is het dan zover gekomen, dat wij een wandelsport-vereniging hebben. Vele malen heb ik er over horen bomen, verschillende personen zijn ervoor aan het werk geweest. Maar steeds was er blijkbaar iets onover­komelijks, want er gebeurde niets. Nu werd het oog eens geprobeerd en het is nu gelukt.

Iets over de oprichting zelf. Door de initiatiefnemers werden eerst verschil­lende personen gepolst. Ze kregen van de een een positief, van de ander een ontwijkend antwoord. Een briefje werd aangeplakt. Resultaat 20 leden! Een vergadering werd belegd, waarin het besluit werd genomen, dat we ons bij de Sportclub “Gusto” zouden aansluiten. Deze Sportclub telt thans twee takken van sport, voetbal en wandelen. We zouden eerst een mars lopen en beviel deze goed, dan zouden we uniformen e.d. zien te krijgen. Na een trainingsavondje liepen we bij Boele onze eerste wandeltocht. Beloning: een fraaie groepsprijs. De stemming was best en hieruit werd geconcludeerd: doorzetten. Uniformen werden besteld.

Op 22 Mei togen we naar Rotterdam-Charlois voor een wandeltocht, uit­geschreven door De Jonge Garde. We liepen 25 km. in een druilige regen. Ondanks dit tegenvallertje een prima stemming. We veroverden weer een fraaie groepsprijs en een 2e prijs, wat lang niet gek was. Als dit stukje in Het Zeskant verschijnt zullen we weer enkele tochten achter de rug hebben en ik hoop hiervan dan ook gunstige resultaten te mogen vermelden. De prijzenkast van de Sportclub moet vol! 

We zullen aan de criticasters, die beweren dat we geen prijzen nodig hebben, omdat we toch niets te betekenen hebben, iets laten zien. Verder wil ik hier dank brengen voor ieders medewerking. Allereerst de wandelaars(sters) voor hun spontane aanmelding als lid en om het feil, dat ze de betrekkelijk zware financiële verplichting aandurfden. Dat wil heel wat zeggen. Laten we hopen, dat de mentaliteit van alles voor elkaar en met elkaar mag blijven. Dan een woord van dank aan de Heer Bode voor zijn prima verzorging en zijn bereidwilligheid ons steeds te willen vergezel­len. We hopen op zijn steun te mogen blijven rekenen.

De voorzitter danken we voor zijn ijver bij de aanschaffing van onze spullen (heb je Bode niet nodig gehad die week voor blazen, voorz.?) en last but not least onze directeur, de Heer N. Conijn Jr., voor zijn mede­werking bij de aanschaffing van onze embleems. Hiermede eindig ik voor deze keer met:

Want, wij wandelen steeds voort
Naar ‘t einddoel, zoals ‘t hoort,
Hoog de Gusto-kleuren, blauw en grijs,
Ons doel… sport en als het kan een prijs!

Oprichtingsverslag W.S.V. “Gusto” Slikkerveer – I.H.C. Het Zeskant juni 1954


Verslag Nijmeegse Vierdaagse 1957 – I.H.C. Het Zeskant augustus 1957

Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Gusto-band “Anchors Away”

Leestijd: 2 minuten

Een van de bestuursleden van de Gusto-Band “Anchors Away” te Slik­kerveer schrijft ons:

“Zo ben ik dan ook eens in de pen geklommen om een stukje in Het Zeskant te schrijven. Ik ben wel niet zo’n groot schrijver, maar als ik de stukjes lees van de Personeelsvereniging en van de Wandelsportvereniging, dan denk ik aan het spreekwoord, dat zegt: als er één schaap over de dam is, volgen er meer.

Het jaar 1955 loopt ten einde en we kunnen tevreden zijn over hetgeen de Gusto-band in het afgelopen jaar heeft gebracht. De Band was op acht uitvoeringen aanwezig en dat is wel een bewijs, dat zij hoog aangeschre­ven staat in Slikkerveer en in de omstreken. Er wordt wel eens kritiek uitgeoefend, maar meestal is dat geen gezonde kritiek. Als ik zo eens rondkijk naar wat er op andere werven in de omtrek na de werktijd wordt gepresteerd, dan mogen we bij de Gusto in Slikkerveer nog niet klagen. Dat de Band ook gewaardeerd wordt, blijkt wel uit b.v. de uitnodiging om mede te werken aan een avond van de B.B. in Capelle aan de IJssel. De organisatoren van die avond zijn eerst komen luisteren en eerst nadat het resultaat daarvan tot volle tevredenheid stemde is de uitnodiging gekomen. Me dunkt, dat we dan toch wel behoorlijk voor den dag zijn gekomen. Het is ook een bewijs, dat er met ernst wordt gestudeerd. Wat de opkomst van de leden betreft, is het Bestuur tevreden. We gaan weer een nieuw jaar in met goede moed en ernstige studie.

Wat de papieractie betreft, die loopt goed. De opbrengst is bestemd voor het aanschaffen van een nieuw drumstel, waaraan de Band dringend behoefte heeft. Want als Gusto-band moet men ook met behoorlijk mate­riaal voor den dag komen. Als er nog mensen op de werf zijn, die oude kranten over hebben en er geen weg mee weten, dan willen we dat graag vernemen. ‘We’, dat is het bestuur. Het papier wordt dan thuis afge­haald. Bij voorbaat dank.”

Bron: I.H.C. Het Zeskant januari 1956
Foto: All Things Kenton


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024