Scheepsramp in het Kanaal

Leestijd: 2 minuten

Blijkens een telegram uit Parijs aan de’ Daily Chronicle” wordt de Fransche baggermolen „La Normandie”, met een Nederlandsche bemanning van 15 koppen, als met man en muis vergaan beschouwd, vermoedelijk in den storm van 3 op 4 October in het Kanaal.

Sinds 3 October, toen het vaartuig Ouhuistrehan met bestemming naar Havre verliet, is niets meer van den baggermolen en de opvarenden vernomen. De nasporingen hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd.

Omtrent het ongeluk van de „La Normandie” wordt nader aan de Tel. gemeld: De “La Normandie” werd door een sleepboot „La Reine des Plots” in de flank gevaren en maakte sterk water. De boot begon spoedig te zinken en de opvarenden trachtten zich in de , booten te redden. Ook de andere boot kreeg ernstige averij en kon geen hulp bieden, doch slaagde er nog in Henfleur te bereiken.

Tusschen Henfleur en Cabourg zijn een tweetal lijken van de bemanning van de „La Normandie” aangespoeld, alsmede reddingsgordels en stukken wrakhout. Hoewel onmiddellijk na het bekend worden van het ongeluk reddingsbooten in zee werden gelaten, was van de bemanning niets meer te zien en men vreest., dat de geheele bemanning, waaronder zich twee vrouwen bevonden, den dood in de golven heeft gevonden.

Deze baggermolen is het eigendom van de firma Ackermans en Van Haaren te Antwerpen en werd niet gesleept door sleepbooten, doch voer op eigen kracht, want zou deze baggermolen gesleept worden, dan waren er hoogstens drie of vier personen aan boord geweest. Uit het aantal personen dat zich aan boord bevond, kan men opmaken, dat de „La Normandie” op eigen kracht voer. Vermoedelijk hebben de menschen, die op dezen baggermolen waren, te Caen of te Antwerpen gemonsterd. Of de verongelukte menschen werkelijk Nederlanders zijn konden wij niet bevestigd krijgen. De „Tel.” verneemt nog uit Gorinchem: Op den baggermolen „La Normandie”, die in het Engelsche Kanaal met man en muis vergaan is, bevonden zich o.a. zekere 0. M. Boere met vrouw en twee kinderen uit Sliedrecht. Nog andere personen uit Giessendam of Hardinxveld moeten op de baggermachine werkzaam geweest zijn, doch de namen zijn hier nog niet bekend.

Bron: Nieuwe Leidsche Courant 10 oktober 1923
Foto: Collectie Stichting Erfgoed Werf Gusto / Fotograaf: Onbekend
Met dank aan Bou Huisman voor het toezenden.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 5 november 2019