Categoriearchief: Personen

Freek van Haasteren 100 jaar!


Er zijn 40 jaar na sluiting van de productieafdeling van Werf Gusto in juli 1978 gelukkig nog veel oud-medewerkers, die ons kunnen vertellen over hun arbeidsperiode bij Werf Gusto. Sommigen zijn natuurlijk al op vergevorderd op leeftijd. Zo ook Freek van Haasteren. Vandaag wordt hij 100 jaar. Begonnen in 1937 als 17-jarige jongen op de werf als bankwerker in opleiding bij de afdeling Machinebouw.

In 2018 kwamen we met hem en zijn dochter Marja, ook oud-werkneemster van Werf Gusto, in contact bij de onthulling van het Monument Werf Gusto aan de Maasdijk in Schiedam-Zuid. We hebben daarna een ontmoeting met hem gehad in Huize Schiewaegh in Schiedam waar hij alweer enige jaren woont. Het verslag van die ontmoeting vindt u hier. Lees verder Freek van Haasteren 100 jaar!

Laatst bijgewerkt op: 19 april 2022

G. V. J. Gerosa (20-01-1888 / 06-05-1954)

Foto uit 1919, deze had Gerosa ingestuurd bij zijn sollicitatie bij scheepswerf J. & A. van der Schuyt’s Scheepswerf en Machinefabriek in Papendrecht (1919-1924)


Op 1 augustus 1925 trad de heer G.V.J. Gerosa (20-01-1888 te Parijs) in dienst van Werf Gusto. Gerosa was van geboorte Italiaan, maar liet zich in 1916 naturaliseren tot Duitser. Hij werd aangenomen als adjunct-chef de Bureau van het Technisch Bureau van Werf Gusto. Na gebleken geschiktheid zou hij de Hoofdingenieur opvolgen. Dat was de heer Vuyk die, dat was bekend, in 1928 met pensioen zou gaan. Het gaf Gerosa de tijd om zich in drie jaar tijd te bewijzen als scheepsbouwkundig ingenieur, zodat hij zijn toekomstige zware functie als Hoofdingenieur aankon. Lees verder G. V. J. Gerosa (20-01-1888 / 06-05-1954)

Laatst bijgewerkt op: 27 mei 2020

Uitreiking gouden horloges

De foto hierboven toont Mr. H. Smulders temidden van de jubilarissen


Vele personeelsleden, die in de oorlogsjaren en daarna jubileerden, konden niet in het bezit worden gesteld van het traditionele geschenk, een gouden horloge. Ze waren niet verkrijgbaar, hoeveel moeite de Directie daartoe ook deed. De belofte werd echter gegeven, dat, zodra aan­koop van de horloges weer mogelijk zou zijn, de jubila­rissen hun “klokje” alsnog zouden krijgen. En deze be­lofte werd op 10 Maart j.l. door de Directie ingelost. Mr. H. Smulders reikte die dag aan 96 verheugde jubi­larissen, wier namen hieronder volgen, het prachtige gou­den horloge uit. Lees verder Uitreiking gouden horloges

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2019

Pensionering J.D. Bax 1999


J.D. Bax 1977

Deze IHC Werfplaat werd uitgereikt aan de heer J.D. Bax ter gelegenheid van zijn pensionering op 4 juni 1999. Gustorianen en oud-Gustorianen waren daarbij uit genodigd. Zo ook de heer W. Vossen in zijn hoedanigheid als hoofd Algemene- en Personeelszaken van Gusto Engineering van 1978-1989.

Met zijn toestemming geven wij hier een deel van zijn toespraak weer, gehouden op 29 mei 1999 in het Hulskampgebouw te Rotterdam: Lees verder Pensionering J.D. Bax 1999

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2019

38 jubilarissen bij Werf Gusto


Ze waren allemaal verschillend en toch hadden ze allemaal iets, dat hen hetzelfde maakte. Zoals een groep oud-strijders plotseling een gezicht schijnt te krijgen; of een groep vrienden, die na jaren weer bij elkaar komt. De een mocht meer grijze haren tussen zijn oorspronkelijke pruik hebben dan de ander; sommigen mochten  er helemaal doorheen gegroeid zijn. Toch was er in de kantoorcantine van de Gusto een groep mensen bijeen wie men de eensgezindheid van doel en werken kon aanzien.

Het waren 38 werkers, die de hitte van 40 jaar arbeid hadden gedragen en deswege een koninklijke onderscheiding hadden ontvangen. Het was de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, die aan twee chefs in goud, aan twee in zilver en aan de overigen in brons  door de burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek, werd uitgereikt.

Ingeleid door mr. H. Smulders hield mr. Peek een korte toespraak, waarin hij het eendrachtig werken van de jubilarissen prees. Zij zijn in het ingewikkeld mechanisme van staat en maatschappij een goed onderdeel geweest. Zij hebben bloei en welvaart gebracht aan bedrijf, stad en land. Hun voorbeeld is een stimulans voor de jongere garde, om zich ook met grote toewijding te geven, ook al zijn de omstandigheden, waaronder gewerkt wordt, zo geheel anders. Juist om ons vaderland te ontworstelen aan de moeilijke periode, die het achter de rug heeft, zijn kerels van het formaat als de onderscheidenen nodig. Spr. wenste allen met de onderscheiding van harte geluk.

Nadat aan allen door de burgemeester persoonlijk het eremetaal op de borst was gespeld, dankte de heer Liebeek, chef van de afd. metaalbouw  de burgemeester en verzocht hem aan H.M. de dank voor de hoge onderscheiding te willen overbrengen. Namens de directie sprak nog de heer Conijn, die onder de jubilarissen nog zoveel jeugdige gezichten zag, dat hij er zeker van was, dat velen hun steun aan het bedrijf zouden blijven geven en zeker het 50-jarig jubileum bij de Gusto zouden vieren. Namens de fabriekskern feliciteerde de voorzitter, de heer G. Meijers.

Uitgereikt werden de eremedailles:
in goud, wegens 40-jarige dienst, aan de heren:
K. Liebeek, chef afd. Scheepsbouw;
W. F. de Vos, chef afd. Baggerbouw;

in zilver aan de heren:
J. de Lange, assistent-bedrijfsleider, afd. Machinebouw; 
Th. A. van Horssen, baas afd. Bruggenbouw;

in brons aan de heren:
J. Vogelezang, stoker;
J. K. C. Karsseboom, bankwerker;
M. van Vliet, bankwerker;
P. Immerzeel, boorder;
S. W. Ouwens, fraiser;
J. H. Maat, boorder;
H. J. Koning, constr. werker;
A. Valk. timmerman;
C. Lissenberg, draaier;
J. P. Pordon, bankwerker;
H. Polak, kraanrijder;
J. Valk, constructie-werker;
A. H. Bokhorst, constr.-werker;
A. M. Aalsma, constr.-werker;
J. van Steensel, smid;
B. van Helden, smid;
L. A. de Groot, voorman constr. werker;
B. Wiegel, voorman-brander;
C. van Nielen, opruimer;
C, A. Kruse, constr.-werker; 
L. de Jong, opruimer;
P. Molenaar, nagel-teller;
W. de Bree, vormer;
J. P. van Diggelen, ijzerwerker;
A. Onderdelinden, ijzerwerker;
P. Lamens, magazijnbediende;
C. W. J. Collignon, constr.-werker;
C. Lissenberg, revolverdraaier;
A. Franken, metaaldraaier;
P. van der Giessen, schilder;
N. van den Brink, constructie-werker;
G. Onderdelinden, magazijnbediende;
G. Bakker, bankwerker;
A. Meijer, constr.-werker. 


bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1949 |  | pagina 2
op de foto: Mr. J. W. Peek speldt een der jubilarissen het eremetaal op de borst. 
foto: Nieuwe Schiedamsche Courant

Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)

 

Laatst bijgewerkt op: 27 september 2017

Het ‘Tegeltableau’


Feest op de “Werf Gusto”

Vandaag viert de heer Henri Smulders, een der firmanten der firma A. F. Smulders (“Werf Gusto” alhier) zijn 25-jarig huwelijksfeest. Reeds geruimen tijd te voren had zoowel het hooger als lager personeel zich beijverd om dezen dag tot een waren feestdag te maken. De fabrieksgebouwen boden vandaag inderdaad een feestelijken aanblik. Van de beide grote hallen en het kantoorgebouw wapperde lustig breeduit de nationale driekleur. Ook de in aanbouw zijnde baggermachines hadden de vlag in top en tusschen deze schepen lag het gepavoiseerde stoombootje “Gusto”. In het kantoorgebouw was een prachtige plantenversiering aangebracht. Het privékantoor geleek in een bloemenserre herschapen. Vanaf het kantoorgebouw was een breede weg gemaakt, beplant met heerlijk frisch jong mastgroen, die naar de machinehal leidde. Hedenmorgen om half elf werd de heer en mevrouw Smulders, met familieleden aan het kantoorgebouw door het muziekkorps der “Werf Gusto” opgehaald en langs genoemden weg naar de machinehal geleid, die keurig met vlaggen en tropheeën was versierd. Op een podium, hetwelk tegenover den ingang was opgesteld, werden de heer en mevrouw Smulders en familie uitgenodigd plaats te nemen.

Toen het talrijke personeel, hetwelk vandaag vrijaf had, zich met de muziek rondom dit podium had geschaard, nam allereerst de heer J. D. Dresselhuis, die met de heeren Dreese en Hamer naar vooren was getreden, het woord. In gloedvolle woorden wenschte hij, namens het kantoorpersoneel, het jubileerende echtpaar geluk met dezen feestdag. Hij uitte daarbij de beste wenschen voor den heer en mevrouw Smulders en de “Werf Gusto”.  Als blijvende herinnering bood hij hun een gouden gedenkpenning aan, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd. Dan kwam een deputatie der bazen van de fabriek. Bij monde van baas van den Brink werd het echtpaar een prachtig bronzen beeld op sierlijken piedestai ten geschenke aangeboden. 

foto: Historische Vereniging Schiedam / C.J. Mangnus

Vervolgens bood de werkman J. Dusschoten, namens het werkvolk, aan den heer en mevrouw Smulders na een korte toespraak een groot tegeltableau uit de fabriek der firma, ’t Hooft, Labouchère te Delft ten geschenke aan. Onder dit tableau leest men: „Waar eendracht heerscht, is vreugde”. Door den werkman W. G. van Helden werd aan mevrouw Smulders bovendien nog een sierlijke bouquet roode rozen overhandigd. Na aanbieding der geschenken volgde een luid hoera, terwijl ook fanfares weerklonken.

De heer Henri Smulders dankte allen hartelijk voor de aangeboden geschenken. Hij gaf de verzekering, dat zij een blijvend aandenken voor hem zullen zijn. De hulde, heden hem en zijn echtgenoote gebracht, beschouwde hij als een blijk van vertrouwen van de zijde van het personeel. Hij hoopte op de voortdurende medewerking van het personeel, opdat zulks. zal leiden tot toenmenden bloei der werf „Gusto”. Nadat nog mevr. Smulders aan het personeel dank had gebracht voor de huldeblijken, werd door het jubileerende echtpaar en familie, met het muziekkorps voorop, een wandeling daar de fabrieksgebouwen gemaakt.

Omstreeks 111/2 uur keerde de stoet naar het kantoorgebouw terug. In de teekenzaal werd de eerewijn aangeboden. Hier heerschte een recht gezellige stemming, waarbij verschillende hartelijke toosten werden gehouden. De heer H. Smulders bracht in het bijzonder een woord van lof aan den kapelmeester van het muziekkorps der fabriek en bood het korps een nieuw vaandel ten geschenke. Aan de aanwezigen stelde de heer Smulders een feest, op een  Zondag te geven, in het vooruitzicht.

Terwijl men in de teekenzaal nog eenigen tijd bijeen bleef, was inmiddels de burgemeester, dr. M. A. Brants, in het gebouw gearriveerd. De burgemeester werd op het privékantoor ontvangen, waar hij het feestvierende echtpaar complimenteerde en zich nog eenige oogenblikken met het gezelschap onderhield.
Van verschillende kanten mochten de heer en mevr. Smulders vandaag nog talrijke bewijzen van sympathie ontvangen.


bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1910 | | pagina 2

© Stichting Erfgoed Werf Gusto®

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2018

Ir. J.D. Dresselhuijs


Johan Diederik Dresselhuijs werd in 1857 geboren en is meer dan 50 jaar aan het bedrijf verbonden geweest. Hij begon op 1 maart 1881 als eerste tekenaar bij de Utrechtse IJzergieterij firma A.F. Smulders waar hij spoedig opklom tot chef van de tekenkamer en ingenieur der fabriek. In 1886 was hij degene die er voor zorgde dat in de Ingenieur een uitvoerig technisch artikel gewijd werd aan de excavateurs die Smulders bouwde voor het Panamakanaal. Later schreef hij een artikel over de geschiedenis van de Werf Gusto en een artikel over de kolenoverslagmachines. Toen in 1894 ook het scheepsbouwbedrijf in Slikkerveer bij de firma gevoegd werd, kreeg Dresselhuijs de functie van hoofdingenieur over beide bedrijven. Tegenwoordig zou hij daarmee ongetwijfeld de functie van technisch directeur hebben gekregen. Die functie behield hij toen het bedrijf zich concentreerde in Schiedam. Sinds ongeveer 1921 kreeg hij de functie van adviseur. Bij zijn 50-jarig jubileum liet zijn lichamelijke gesteldheid te wensen over, waardoor het feest rustig gevierd
moest worden. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 
bronnen:
Het Vaderland, 1 maart 1931,

Algemeen Handelsblad 2 maart 1931).


Ter herdenking  J. D. DRESSELHUIJS. 1857-1935.

Ir. J.D. Dresselhuijs
Ir. J.D. Dresselhuijs

Te Wassenaar overleed den 30en October 1935, op 78-jarigen leeftijd, JOHAN DIEDERIK DRESSELHUIJS, lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs sinds 1899, toen de fusie tot stand was gekomen tusschen het Instituut en de Vereeniging voor Werktuigkundigen.

De President van ons Instituut noemde hem in de laatste Algemeene Vergadering van den 8en November j.l. bij de plechtige herdenking van de leden, die sinds de voorafgaande Vergadering heengingen. Eenige regelen mogen op deze plaats aan die herdenking worden toegevoegd.

Met DRESSELHUIJS ging niet alleen heen één onzer oudere leden, maar met hem ging één der pioniers op het gebied der constructie van baggermolens, zuigers, excavateurs en andere werktuigen, benoodigd voor den aanleg van groote waterbouwkundige werken.

In de tachtigerjaren bij de toenmalige Utrechtsche ijzergieterij en machinefabriek, firma A. F. Smulders te Utrecht, de tegenwoordige N.V. Werf Gusto te Schiedam, In dienst gekomen, werd hem al heel spoedig op nog jeugdigen leeftijd als hoofdingenieur de geheele technische leiding van dit bedrijf opgedragen. Lees verder Ir. J.D. Dresselhuijs

Laatst bijgewerkt op: 4 november 2020