Categoriearchief: Gusto Muziekvereniging

25 jaar Gusto’s Muziekvereeniging (’34)

GUSTO’S MUZIEKVEREENIGING.
_____________

Zilveren bestaansfeest.
___________

VIER JUBILARISSEN VIEREN HET FEEST MEE

Gusto's Muziekvereniging 1973
Gusto’s Muziekvereniging 1973

Maandag 1 October zal Gusto’s Muziekvereeniging, directeur de heer J. K. C. Karsseboom, haar zilveren bestaan herdenken. Ter gelegenheid van dit jubileum is een geschriftje verschenen, welke o.a. een terugblik over de 25 levensjaren behelst. Hierin lezen wij omtrent de oprichting der vereeniging het volgende:
‘Bij het geven van een korte beschrijving aangaande de geschiedenis van Gusto’s Muziek-vereeniging gaan onze gedachten allereerst terug, naar de zomer van 1909 — het jaar der oprichting. In genoemden zomer werd door eenige werklieden van de Scheepsbouwwerf en Machinefabriek „Gusto”, van de Firma A. F. Smulders, het plan besproken om te komen tot het oprichten van een Muziekkorps, hoofdzakelijk bestaande uit leden, werkzaam bij genoemde onderneming.
Door propaganda en doorzettings-vermogen van enkele personen, kregen de besprekingen steeds een vasteren vorm en wel zoodanig dat op Dinsdag 7 Sept. 1909 een vergadering werd belegd ten huize van den heer A. Wensveen, met als woordvoerder de heer PL. Sonneveld, het voor en tegen werd nog eens goed onder de loep genomen, waardoor men tot het besluit kwam, een vergadering te beleggen toegankelijk voor ieder die met het doel instemde. Deze vergadering had plaats op den avond van 1 Oct. 1909 in het schaftlokaal van de werf Gusto. 24 werklieden uit verschillende afdeelingen, gaven gehoor aan dezen oproep.

Ook deze vergadering werd geleid door den heer PL. Sonneveld, welke na de opening de plannen bekend maakte, met aanvulling van verschillende punten door den heer J. K. C. Karsseboom. Met algemeene stemmen werd daarna overgegaan tot oprichting der vereeniging, zoodat op 1 Oct. 1909, onder de primitieve verlichting van walmende olielampen (z.g. tuitlampen) de vereeniging zijn eerste levenslicht aanschouwde, welke de naam zou dragen van Gusto’s Muziekvereeniging. Als bestuursleden werden gekozen de heeren L. v. d. Brink, voorz., Pl. Sonneveld, secr. en B. Linkels, penningm., welke heren de benoeming aannamen, met de toezegging al het mogelijke in het werk te zullen stellen om te komen tot een goed geheel.
Al spoedig bleek dat het bestuur van aanpakken hield. De medeoprichter J. K. C. Karsseboom werd aangezocht als directeur op te treden. Vooraleer Karsseboom, die taak op zich nam, heeft hij zich eerst verzekerd van een ruggesteun en wel van den heer C. K. J. Burgdorffer (toenmalig directeur Stedelijk Muziekkorps), die zijn volle medewerking toezegde en tevens behulpzaam zou zijn bij de samenstelling van het korps’.
Voorts bevat de jubileumgids een programma voor den feestavond op 6 October, waar de vereeniging zelf zal optreden doch ook de heer L. de Bruijn, de humorist, zijn medewerking zal verleenen. De voorzitter, de heer P. J. A. Vrauwdeunt, heeft een slotwoord geschreven, waarin hij eenieder dankt, die de vereeniging op eenigerlei wijze ter zijde stond.

MUZIKALE RONDWANDELING.

Ter opening van de feestviering zal Maandagavond om 8 uur een muzikale rondwandeling door de stad worden ondernomen. Alsdan zal men den directeur, die als mede-oprichter eveneens een zilveren jubileum herdenkt, een serenade aan zijn woning brengen. Tevens zullen te zijnen huize de op 2en Pinksterdag j.l. te Leiden behaalde concoursprijzen, t.w. de eerste prijs voor concert in de eere-afdeeling en de eerste prijs voor marsch in hoogste afd., in ontvangst worden genomen. Ook de drie andere heren, die eveneens gedurende 25 jaar van Gusto’s Muziekvereeniging lid zijn, zullen met een bezoek worden vereerd.
Maandagavond om 8 uur wordt aangeterden op de Westerkade en eerst wordt dan naar de woning van den directeur aan de Prins Hendrikstraat. Vervolgens gaat het door Nassaulaan, Prins Mauritsstraat, Stadhouderslaan, terug over de Prins Hendriklaan over de Nieuwe Haven, door de Hagastraat, Beijerlanschestraat, Ridderkerkschestraat naar den Havendijk, alwaar voor dee woning van den heer C. Heijmans, eveneens een jubilaris, halt zal worden gehouden. Dan zal worden opgetrokken naar de Lekstraat, waar bij den heer H. Greeve een serenade zal worden gebracht, om langs de Hoofdstraat, N. Haven, B. K-laan, J. van Avennestraat en Graaf Fkorisstraat de Vondellaan, waar halt gehouden wordt bij de woning van den heer P. Lagendijk.
Na deze bezoeken zal een muzikale wandeling worden gemaakt langs West-Frankelandsehestraat, Fabriplein, Gordonstraat, Vlaardingerstraat, Dam, Groote Markt en Lange Kerkstraat om op de Broersvest voor het repetitielokaal te eindigen.
De officieele huldiging van de vier jubilarissen zal plaats vinden op den jubileumavond, die Zaterdag 6 October a.s. in den R. K. Volksbond zal gehouden worden.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 28/09/1934


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2018

Gusto Fanfare werd Gusto Harmonie


Gusto’s Muziekvereeniging omgezet in een harmoniegezelschap.

In de door ‘Gusto’s Muziekvereeniging gehouden 26e jaarvergadering werd het bestuur als volgt samengesteld:

– G. J. A. Vrauwdeunt voorzitter;
– W. L. v. d. Meer, Nwe. Maasstraat 18, secretaris;
– G. Abrahamsen ,1e penningmeester;
– Broeren, 2e penningmeester;
– K. C Bakker, musicaris;
– G. Hendriks, commissaris en
– P. Lagend, alg. secundus.

Den scheidenden penningmeester, den heer W. Thiermann, die wegens drukke werkzaamheden heeft bedankt, werd door den voorzitter dank gebracht voor al hetgeen hij voor de vereeniging heeft gedaan. De heer W. Thiermann dankte en hoopte, de Vereeniging nog jaren als lid te mogen dienen. Na behandeling van enkele punten der agenda, kwam aan de orde de plaats, welke de vereeniging in de muziekwereld inneemt.

Gusto’s Muziekvereeniging toch behoort bij die vereenigingen, welke op concoursen in de hoogste eere-afdeling uitkomen en daar Gusto ook deze afdeeling met glans heeft doorloopen, ja zelfs voor een ereprijs in aanmerking kwam op het j.l. gehouden concours te Santpoort, is het door het bedanken, wegens vertrek, ziekte enz., van enkele leden, niet mogelijk haar huidige positie als fanfarekorps te handhaven.

Uitbreiding is dus noodzakelijk en tegelijk het omzetten der vereniging van fanfare in harmoniegezelschap. Noode doet Gusto afstand van haar naam als fanfarecorps, doch het belang der vereeniging eischt het.

Besloten werd tot aankoop van klarinetten, het aanwerven van leden, leerlingen en meergevorderden en van 1 Januari 1936 als Harmoniegezelschap de studiën aan te vangen. Daar door het aankopen van instrumenten veel geld nodig is, eischt het instrumentenfonds eenige versterking. Aan B. en W. zal vergunning worden gevraagd tot het houden van een loterij* met als hoofdprijs twee gouden horloges.

bron: Schiedamsche Courant, 24/10/1935; p. 2/6

*Volgens een kleine advertentie in diezelfde  Schiedamsche Courant van 18 december 1935, werd bekend gemaakt, dat het gouden Heerenhorloge gevallen was op Lotnummer 693 en het gouden Dameshorloge op Lotnummer 42.


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2018