Gusto Muziekvereeniging

Leestijd: 6 minuten
1909

“Fanfaregezelschap Gusto”

Naar wij vernemen is door werklieden der fabriek van de firma A. F. Smulders alhier opgericht een fanfaregezelschap onder den naam „Gusto”. Directeur van dit gezelschap is de heer J. Karsseboom van hier. Reeds 32 personen hebben zich als lid aangesloten.

Bron: Schiedamsche Courant, 24/10/1909; p. 2/12

1910

“Gusto’s Muziekvereeniging”

Het muziekkorps, bestaande uit de werklieden aan de werf ,Gusto’ der firma A.F. Smulders, maakte hedenmiddag 12 uur spelende een eersten wandeltocht door de gemeente, van het terrein der fabriek naar „de Harmonie” aan den Vlaardingschendijk.

Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad  Dinsdag 17 Mei 1910

Gusto’s Muziekvereeniging zal Zaterdagavond 14 Januari a.s. haar eerste jaar feest vieren in de sociëteit „de Vriendschap” aan den Vlaardingerdijk alhier, waarbij hun medewerking zullen verleenen het duo Antonio, salon- en karakter-dueltisten te Rotterdam. Een uitgebreid programma, bevattende 11 muziek- en 10 voordrachtnummers, is samengesteld voor dezen feestavond, die zal besloten worden met een bal onder leiding van den heer L. v. d. Brink.

Bron: Schiedamsche Courant, 13/01/1911; p. 2/4

1911

“Gusto’s Muziekvereeniging”

 

Zaterdagnamiddag omstreeks 5 uur vereenigden zich de leden van „Gusto’s M-ziekvereeniging” ten huize van een der bestuursleden in de KLaaswaalstraat, om aldaar af te halen het prachtige vaandel, geschenk der firma Smulders, waarvan reeds eenigen tijd geleden in ons blad melding gemaakt en een beschrijving gegeven werd. Dat vaandel moest gebracht worden naar het café „De Vriendschap”, waar de repetitiën geregeld gehouden worden. Onder de opwekkende tonen van flinke marschmuziek, onder aanvoering van den directeur Karsseboom, werd een tocht door verschillende straten der stad gemaakt. Voor het huis van den werkmeester der fabriek, den heer Stark in de Hoofdstraat werd halt gehouden en dezen ‘n ovatie gebracht. In de „Vriendschap” aangekomen, werd het vaandel met de attributen in de vaandelkast, die aan den muur bevestigd is, geplaatst. Deze zeer fraaie en kostbare kast, van teakhout vervaardigd, bekleed met geel satinet en van spiegelglas voorzien, is mede een geschenk der firma Smulders, en een nieuw bewijs, dat de vereeniging de sympathie der firma geniet en het streven van directeur en leden door haar op prijs wordt gesteld.

Sociëteit De Vriendschap 1907.
Foto: familytree.van-rij.nl.

Een geel koperen plaat, waarin met fraaie gotische letters het geschenk der firma Smulders is gegraveerd, wordt buiten aan de kast bevestigd en is het werk en geschenk van den tegenwoordigen voorzitter der vereeniging, den heer Bliekenkamp. Vaandel en kast zijn nu voor iedereen te bezichtigen. Het geheele korps droeg bij deze gelegenheid voor de eerste maal een uniformpet; het is niet onmogelijk, dat een geheel uniform spoedig zal volgen. Gistermiddag werd de vereeniging, rond haar vaandel geschaard, door den fotograaf Th. Sitton gekiekt in den tuin van „De Vriendschap”.

Bron: Schiedamsche Courant | 1911 |  

1924

BESTUUR

G. J. A. Vrouwdeunt – Voorzitter, Arij Korpel – secretaris,  F. A. van Duinhoven – Penningmeester, J. Mulder,  G. Hendriks, P. Lagendijk, H. Greeven.

Bron: Adresboek Schiedam uitgave 1924

1934

GUSTO’S MUZIEKVEREENIGING
_____________

Zilveren bestaansfeest.
___________

VIER JUBILARISSEN VIEREN HET FEEST MEE

Maandag 1 October zal Gusto’s Muziekvereeniging, directeur de heer J. K. C. Karsseboom, haar zilveren bestaan herdenken. Ter gelegenheid van dit jubileum is een geschriftje verschenen, welke o.a. een terugblik over de 25 levensjaren behelst. Hierin lezen wij omtrent de oprichting der vereeniging het volgende:
‘Bij het geven van een korte beschrijving aangaande de geschiedenis van Gusto’s Muziek-vereeniging gaan onze gedachten allereerst terug, naar de zomer van 1909 — het jaar der oprichting. In genoemden zomer werd door eenige werklieden van de Scheepsbouwwerf en Machinefabriek „Gusto”, van de Firma A. F. Smulders, het plan besproken om te komen tot het oprichten van een Muziekkorps, hoofdzakelijk bestaande uit leden, werkzaam bij genoemde onderneming.
Door propaganda en doorzettings-vermogen van enkele personen, kregen de besprekingen steeds een vasteren vorm en wel zoodanig dat op Dinsdag 7 Sept. 1909 een vergadering werd belegd ten huize van den heer A. Wensveen, met als woordvoerder de heer PL. Sonneveld, het voor en tegen werd nog eens goed onder de loep genomen, waardoor men tot het besluit kwam, een vergadering te beleggen toegankelijk voor ieder die met het doel instemde. Deze vergadering had plaats op den avond van 1 Oct. 1909 in het schaftlokaal van de werf Gusto. 24 werklieden uit verschillende afdeelingen, gaven gehoor aan dezen oproep.
Ook deze vergadering werd geleid door den heer PL. Sonneveld, welke na de opening de plannen bekend maakte, met aanvulling van verschillende punten door den heer J. K. C. Karsseboom. Met algemeene stemmen werd daarna overgegaan tot oprichting der vereeniging, zoodat op 1 Oct. 1909, onder de primitieve verlichting van walmende olielampen (z.g. tuitlampen) de vereeniging zijn eerste levenslicht aanschouwde, welke de naam zou dragen van Gusto’s Muziekvereeniging. Als bestuursleden werden gekozen de heeren L. v. d. Brink, voorz., Pl. Sonneveld, secr. en B. Linkels, penningm., welke heren de benoeming aannamen, met de toezegging al het mogelijke in het werk te zullen stellen om te komen tot een goed geheel.
Al spoedig bleek dat het bestuur van aanpakken hield. De medeoprichter J. K. C. Karsseboom werd aangezocht als directeur op te treden. Vooraleer Karsseboom, die taak op zich nam, heeft hij zich eerst verzekerd van een ruggesteun en wel van den heer C. K. J. Burgdorffer (toenmalig directeur Stedelijk Muziekkorps), die zijn volle medewerking toezegde en tevens behulpzaam zou zijn bij de samenstelling van het korps’.
Voorts bevat de jubileumgids een programma voor den feestavond op 6 October, waar de vereeniging zelf zal optreden doch ook de heer L. de Bruijn, de humorist, zijn medewerking zal verleenen. De voorzitter, de heer P. J. A. Vrauwdeunt, heeft een slotwoord geschreven, waarin hij eenieder dankt, die de vereeniging op eenigerlei wijze ter zijde stond.

MUZIKALE RONDWANDELING

Ter opening van de feestviering zal Maandagavond om 8 uur een muzikale rondwandeling door de stad worden ondernomen. Alsdan zal men den directeur, die als medeoprichter eveneens een zilveren jubileum herdenkt, een serenade aan zijn woning brengen. Tevens zullen te zijnen huize de op 2en Pinksterdag j.l. te Leiden behaalde concoursprijzen, t.w. de eerste prijs voor concert in de eere-afdeeling en de eerste prijs voor marsch in hoogste afd., in ontvangst worden genomen. Ook de drie andere heren, die eveneens gedurende 25 jaar van Gusto’s Muziekvereeniging lid zijn, zullen met een bezoek worden vereerd.

Maandagavond om 8 uur wordt aangeterden op de Westerkade en eerst wordt dan naar de woning van den directeur aan de Prins Hendrikstraat. Vervolgens gaat het door Nassaulaan, Prins Mauritsstraat, Stadhouderslaan, terug over de Prins Hendriklaan over de Nieuwe Haven, door de Hagastraat, Beijerlanschestraat, Ridderkerkschestraat naar den Havendijk, alwaar voor dee woning van den heer C. Heijmans, eveneens een jubilaris, halt zal worden gehouden. Dan zal worden opgetrokken naar de Lekstraat, waar bij den heer H. Greeve een serenade zal worden gebracht, om langs de Hoofdstraat, N. Haven, B. K-laan, J. van Avennestraat en Graaf Fkorisstraat de Vondellaan, waar halt gehouden wordt bij de woning van den heer P. Lagendijk.
Na deze bezoeken zal een muzikale wandeling worden gemaakt langs West-Frankelandsehestraat, Fabriplein, Gordonstraat, Vlaardingerstraat, Dam, Groote Markt en Lange Kerkstraat om op de Broersvest voor het repetitielokaal te eindigen.
De officieele huldiging van de vier jubilarissen zal plaats vinden op den jubileumavond, die Zaterdag 6 October a.s. in den R. K. Volksbond zal gehouden worden.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 28/09/1934; p. 1/4.

1935

“Gusto’s Muziekvereeniging omgezet in een harmoniegezelschap”

In de door ‘Gusto’s Muziekvereeniging gehouden 26e jaarvergadering werd het bestuur als volgt samengesteld:

– G. J. A. Vrauwdeunt voorzitter;
– W. L. v. d. Meer, Nwe. Maasstraat 18, secretaris;
– G. Abrahamsen. ,1e penningmeester;
– Broeren, 2e penningmeester;
– K. C Bakker, musicaris;
– G. Hendriks, commissaris en
– P. Lagend*, alg. secundus.

Den scheidenden penningmeester, den heer W. Thiermann, die wegens drukke werkzaamheden heeft bedankt, werd door den voorzitter dank gebracht voor al hetgeen hij voor de vereeniging heeft gedaan. De heer W. Thiermann dankte en hoopte, de Vereeniging nog jaren als lid te mogen dienen. Na behandeling van enkele punten der agenda, kwam aan de orde de plaats, welke de vereeniging in de muziekwereld inneemt.

Gusto’s Muziekvereeniging toch behoort bij die vereenigingen, welke op concoursen in de hoogste eere-afdeling uitkomen en daar Gusto ook deze afdeeling met glans heeft doorloopen, ja zelfs voor een ereprijs in aanmerking kwam op het j.l. gehouden concours te Santpoort, is het door het bedanken, wegens vertrek, ziekte enz., van enkele leden, niet mogelijk haar huidige positie als fanfarekorps te handhaven.

Uitbreiding is dus noodzakelijk en tegelijk het omzetten der vereniging van fanfare in harmoniegezelschap. Noode doet Gusto afstand van haar naam als fanfarecorps, doch het belang der vereeniging eischt het.

Besloten werd tot aankoop van klarinetten, het aanwerven van leden, leerlingen en meergevorderden en van 1 Januari 1936 als Harmoniegezelschap de studiën aan te vangen. Daar door het aankopen van instrumenten veel geld nodig is, eischt het instrumentenfonds eenige versterking. Aan B. en W. zal vergunning worden gevraagd tot het houden van een loterij met als hoofdprijs twee gouden horloges.

Bron: Schiedamsche Courant, 24/10/1935; p. 2/6

1959

 Gusto Muziekvereniging kreeg nieuw instrumentarium en vaandel

Tijdens het zaterdagavond in de Rivièrahal  gegeven jubileumconcert, als hoogtepunt van het 50 jarig ,bestaan van de muziekvereniging heeft mr. F. E. M. Smulders met het overhandigen van een trompet op symbolische wijze het nieuwe instrumentarium aan voorzitter Velthuizen overgedragen. De zeer kostbare nieuwe instrumenten stonden in de hal voor eenieder te bezichtigen. Tot ieders verrassing heeft de voorzitter van de jubileumcommissie, de heer J. Lalau, aan het bestuur van de jubilerende vereniging tevens een nieuw vaandel aangeboden. Tevens werden op deze gala-avond de heren Chr. van Dommelen en J. R. van Tessel gehuldigd. die nu reeds vijfentwintig jaar lid zijn van het muziekgezelschap. 

Bron: Schiedamsche Courant, 24/10/1935; p. 2/6

Optredens
7-2-1952 Passagetheater Schiedam
18-1-1954 Passagetheater Schiedam*
27-1-1955 Passagetheater Schiedam

*Afscheid van de heer J. Karsseboom als dirigent. Hij was 44 jaar de vaste dirigent. Zijn opvolger werd de heer Ja. Wolters.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 

Laatst bijgewerkt op: 14 januari 2024

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf