Het Amstelstation

Leestijd: 5 minuten

Overzicht van het Amstelstation (foto: dagblad de Tijd.)


Het Amstelstation nadert zijn voltooiing


 

DOMEIN VAN SCHILDERS EN TEGELZETTERS

—————————-

Gemeentelijke diensten werken eendrachtig samen op het voorplein
————————–

Onderaardsche gangen en tunnels

000Op een zonnigen en warmen morgen hebben wij op het perron van het Amstelstation, dat op 8 October as. in gebruik zal worden genomen, staan wachten op den trein, die niet kwam! We constateerden dat feit met een plotselingen schrik en voelden ons verlegen worden met ons figuur. Een oogenblik hadden we zelfs den indruk, dat de schilders, de metselaars, de steenzetters en de andere ambachtslieden, die op de perrons nog aan het werk waren, onze vergissing hadden bemerkt en er zich over vermaakten.

000Het was alles zoo vanzelf gegaan. Zonder ingangcontrole, want die is sinds 15 Mei bij de Nederlandsche Spoorwegen opgeheven, waren we het station, dat zijn voltooiing nadert, binnengegaan en na een zwerftocht door onderaardsche gangen aanschouwden we het daglicht weer op het eerste perron.
000Het eenige doel van ons bezoek, dat we, gewapend met een introductie van ir. J. D. M. Bardet, die reeds vijf jaar lang de leiding heeft bij de spoorwegwerken in Oost, aan het Amstel-station bij de Berlagebrug brachten, was indrukken op te doen van den stand van zaken. Toen wij echter staande op het perron, waarlangs ter weerszijden de rails reeds lagen, onze blikken in het rond lieten gaan en op het tweede perron tegen de pilaren bordjes met de aanduiding „Amsterdam—Amstelstation” ontwaarden, toen betrapten we er ons op, dat we op reis wilden en heel genoeglijk op den trein stonden te wachten.

foto: gemeentearchief Schiedam / Werf Gusto
foto: gemeentearchief Schiedam / Werf Gusto

000Nu kwam er gelukkig geen trein. En nadat we den reislust hadden onderdrukt, die de heele bouw en inrichting van het nog onvoltooide station in ons hadden gewekt, zijn we verder gewandeld en gedoold door gangen en langs trappen, door tunnels en door de groote hal, totdat we tenslotte weer op straat stonden, op het voorplein in wording, waar nog een chaotische toestand heerschte.

Nog ongeveer drie en een halve maand en het Amstelstation zal zijn deuren openen voor het publiek, dat in plaats van het ouderwetsche, donkere en vervallen Weesperpoortstation een nieuw en luchtig reispaleis zal aantreffen. Want al is de inrichting van het station sober en zoo ongecompliceerd mogelijk, de staat, waarin het zich thans aan den bezoeker openbaart, wijst er op, dat dit nieuwe station, ontworpen door ir. H. G. J. Schelling, een der fraaiste spoorwegstations van ons land zal zijn.

000Er wordt nog hard gewerkt, al is het gebouw zelf met de perrons en de overkapping vrijwel gereed. Thans zijn tegelzetters en -leggers. schilders en stucadoors aan het werk, om aan alles de laatste hand te leggen. Op het plein voor het station werken vrijwel alle gemeentelijke diensten samen om ook de omgeving voor 8 October in goeden staat te krijgen.

Een tunnel voor trampassagiers

000Zooals bekend is het station met den achterkant naar de Berlagebrug gericht. Van dien kant zal het uitzicht op het station echter weldra geheel werden benomen door huizen, welke tusschen de spoorbaan en de Weesperzijde zullen verrijzen. Men bereikt het groote voorplein van de Berlagebrug via een tunnel, die in de as van de brug ligt en welke reeds geheel voltooid is.
000Onder den tunnel door zijn de tramrails al gelegd en op het plein staan de masten voor de bovenleiding reeds meerendeels opgesteld. De trambaan loopt eenigszins hellend naar beneden en de haltes zijn geprojecteerd recht voor een tunnel, die naar den hoofdingang van het hoofdgebouw van het station leidt. Over dien tunnel heen zal het overige, voor het station bestemde verkeer zijn weg kiezen. 000Reizigers, die met de tram arriveeren, zullen regelrecht uit de tram in den tunnel stappen en zonder eenigen hinder van het verkeer het station bereiken. Ook bij regenachtig weer is dat ongetwijfeld een voordeel. Deze prachtige oplossing van vele problemen werd verkregen door den rijweg nabij het station in twee deelen te splitsen, een deel eenigszins omhoog te voeren en het andere deel, waarop de tram rijdt, te laten dalen.
000Behalve de tram zijn op het groote plein, waar reeds enkele tientallen boomen, die nog in stroohulzen verpakt zijn, werden geplant, ook de afdeelelingen rioleering, bestrating enz, van Publieke Werken aan het werk. Er liggen stapels buizen opgetast en groote hoeveelheden trottoirtegels en steenen. Vrachtauto’s transporteeren er groote massa’s zand van het eene deel van het plein, waar nog een kleine zandberg ligt, die moet worden opgeruimd, naar het andere. waar nog diepe kuilen zijn.

000Het valt dadelijk op, dat de schilders thans in het stationsgebouw de hoofdrol spelen. Het rood der pas opgebrachte menie voert den boventoon en op enkele plaatsen is men reeds begonnen grijze verf te ver-strijken. In de groote hal zijn tegelzetters bezig, die de betonnen kolommen versieren met kleine geglazuurde steentjes en de wanden een prettig aanzien geven.

000Op groote steigers is de kunstschilder Peter Alma, die opdracht heeft gekregen twee groote muurvlakken van wandschilderingen te voor-zien, aan het werk. Zijn werk werd uitgekozen uit dat van een vijftal kunstenaars, waaraan een zoogenaamde ,,meervoudige opdracht” was verstrekt.
000De muurvlakken waarop deze schilderingen worden aangebracht hebben afmetingen van 20 bij 9 meter. Een der beide wandschilderingen is thans voor de helft gereed. Deze stelt voor de technische ontwikkeling van het spoorwegwezen. Aan den tegenoverliggenden wand zal de ontwikkeling van de locomotief worden uitgebeeld.
000In het midden van de hal is het geraamte van de groote krantenkiosk reeds te zien en langs de wanden zijn een kapperssalon en de plaatskaartenloketten in aanbouw. Verwarmingstechnici plaatsen er moderne radiatoren. electriciens werken aan de verlichting en zoo zijn alle ambachten er thans vertegenwoordigd.
000Bij het betreden van de hal zal men eerst de plaatskaartenloketten passeeren en vervolgens de bagagedepots. Langs trappen komt men in den tunnel en vervolgens langs andere trappen op de perrons. Doch behalve trappen zijn er lange, hellende gangen, bestemd voor rijwielen, bakfietsen, motorlorries enz.

Op de perrons

000Daar het stationsgebouw een hoek van negentig graden maakt met de perrons, konden de wanden van het gebouw vrijwel geheel van glas worden gemaakt, zoodat het licht er overvloedig binnentreedt. De perrons liggen als het ware in een groote, glazen doos, waardoor het ook daar licht en gezellig is.

000Naar alle zijden heeft men een vrij uitzicht. Langs de Weesperzijde ziet men het drukke autoverkeer van en naar het Gooi, dat volop bezig is de spoorwegen te beconcurreeren. En wanneer men langs de spoorlijnen kijkt, ziet men in de verte het oude Weesperpoortstation en daarachter den groenen koepel van de diamantbeurs. Naar den anderen kant blikt men in den groenen Watergraafsmeerpolder, waar hier en daar nog vee graast, doch die grootendeels een wildernis is. Binnen niet al te langen tijd zullen echter ook daar overal huizen verrijzen en zal de stad naar die zijde tot aan de Weesperzijde worden afgerond.

000De overkapping der perrons is vrijwel gereed, doch de perrons zelf bestaan nog grootendeels uit ruw beton en zand. Het Amstelstation zal slechts twee perrons tellen, waarvan het eerste bestemd is voor treinen, die uit Utrecht komen en het tweede voor treinen naar Utrecht. Ter weerszijden der perrons liggen reeds de rails zoodat er voor elke richting dubbel spoor zal zijn.
000Op het tweede perron zagen we nog een der beide restauraties in aanbouw, waar men dus op het perron gelegenheid zal krijgen om te lunchen of te dineeren, terwijl de hal slechts een koud buffet zal bevatten. Ook in dit opzicht zal het nieuwe Amstelstation dus iets nieuws bieden.

000Via de „catacomben”, de lange gangen en tunnels — waarbij we ons nog een enkelen keer in den weg vergisten en plotseling weer op het perron stonden, dat we juist verlieten, zij het, aan het andere einde — kwamen we tenslotte weer op het voorplein terecht, waar juist in volle vaart over den balkenweg, die er door de zandwoestijn voert, een met twee paarden bespannen verhuiswagen van de gemeentelijke waterleiding kwam aanrollen. Een klein onderdeel van de groote activiteit, die in deze omgeving heerscht om alles op 8 October gereed te hebben.


bron: De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 28-06-1939

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2019