Categorie archieven: Koninklijk bezoek

Koninklijk Bezoek 18/9/1925

Leestijd: 6 minuten

Bij Gusto.

Langs Nieuwe Maasstraat, Middelharnisschestraat, Wilhelmina-plein, Brouwerstraat en Wilhelminabrug werd de Maasdijk bereikt. Onder de eerepoort hadden zich 18 jonge dames opgesteld, elk met een palmtak, die zich, toen een dochtertje van de heer N. Conijn en Maria Holtkamp bloemen hadden overhandigd aan H.M. en aan de  zich aan weerszijden van het rijtuig opstelden en dit begeleidden tot den ingang van het kantoor der Werf Gusto, die om 17 uur 5 bereikt werd.

van-beverenstraat
van Beverenstraat

Daar werden de Koninklijke gasten en hun gevolg en den burgemeester opgewacht door den heer Frans Smulders. Diens dochter overhandigde aan H.M., een dochtertje van den heer August Smulders, aan de Prinses, bloemen.

Vervolgens betraden de gasten de keurige vergaderzaal van de Werf Gusto, waar de dames van de leden der directie aan hen werden voorgesteld. De heer Frans Smulders, gaf voor een bezoek werd gebracht aan de werkplaatsen en de werf een kort overzicht van het bedrijf.

lage-achterweg
Lage Achterweg

Spreker zeide:

“Het is voor de Werf Gusto een hooge onderscheiding, dat U haar fabriek wenscht te bezoeken, daardoor wederom blijk gevende van Uwe bijzondere belangstelling in onze industrie en het is de directie een hooge eer U in hare fabriek te mogen rondgeleiden. Alvorens daartoe over te gaan vraag ik Uwe Majesteit verlof een korte uiteenzetting te mogen geven van de diverse werktuigen door de Werf Gusto vervaardigd. Zij heeft zich voornamelijk toegelegd op den bouw van baggermaterieel, waarbij de groote vooruitgang op dit gebied het beste geïllustreerd wordt door het feit, dat circa 30 jaar geleden baggermolens in vasten grond met een capaciteit van 100 M.3 per uur en zandzuigers met een capaciteit van 300 M.3 per uur reeds zeer importante werktuigen waren; deze kwantums worden heden ten dage met meer moderne en zwaardere werktuigen tot meer dan 1000 M.3 respectievelijk 5000 M.3 per uur opgevoerd. Deze werktuigen gaan meestal onder eigen kracht naar de plaatsen van hun bestemming.

kreupelstraat
Kreupelstraat

Als verdere specialiteit mijner firma kan ik de kolentransporteurs vermelden. Voor het spoediger en gemakkelijker manipuleeren van steenkolen uit lichters naar de bunkers, resp. laadruimen der zeeschepen, werd door ons in 1904 het eerste kolenschip ontworpen met een capaciteit, van 100 ton, resp. 10 wagons kolen per uur; deze kwantums werden successievelijk door nieuwe werktuigen opgevoerd tot meer dan 1000 ton. Het is dan ook voor een groot deel aan deze werktuigen met vlugge behandeling der kolen te danken, dat bijv. Rotterdam, waar vele van deze werktuigen werken, een der eerste kolenhavens van Europa is geworden. Ook naar andere landen werden vele dezer werktuigen geleverd en werd onder anderen voor eenige maanden nog een dergelijk vaartuig afgeleverd naar Dairen (Oost-China) voor de South Manchurian Railway, welk schip op eigen kracht daarheen is gevaren. Waar het algemeen streven is, vlug te bedienen en groote kwantums kolen te verwerken, is er zeer zeker nog een groote toekomst voor deze schepen weggelegd.

hagastraat-09-1925
Hagastraat gezien vanaf de Nieuwe Haven

Verder heeft onze Werf zich gespecialiseerd op het gebied van groot kranenbouw, vooral van drijvende kranen, die een gewicht van 200.000 K.G. en meer kunnen heffen en waarvan reeds verscheidene geleverd zijn, o. a. aan de Russische, ltaliaansche, Argentijnsche, Braziliaansche, Belgische en andere regeeringen en groote ondernemingen. Ik wilde hierbij nog speciaal vermelden een 400-tons zelfstoomende kraan voor het lichten van onderzeebooten voor de Italiaansche regeering.

Daarnaast beoefent de Werf Gusto ook den algemeenen scheepsbouw, machinebouw en ijzerconstructie. Wij hebben voornamelijk voor het buitenland gewerkt, doch zou dit overzicht niet compleet zijn als de directie niet met groote dankbaarheid melding maakte van de belangrijke werken, die zij in den loop der jaren voor Uve Majesteit’s Regeering heeft mogen uitvoeren, voornamelijk voor het Departement van Marine, Oorlog en Koloniën.

groenelaan-vanaf-de-willemskade-gezien
Groenelaan vanaf de Willemskade

Ik hoop Uwe Majesteit enkele modellen en foto’s te mogen laten zien van baggerwerk-tuigen, kolentransporteurs, kranen, zoomede een 200-tons kraan, die gereed aan onze werf ligt.”
Nadat thee was geserveerd en enkele foto’s van werktuigen waren bezichtigd, begaven de gasten zich naar de showhall, waar verschillende modellen waren opgesteld van baggermolens, zuigers, kranen, schepen enz., door de Werf Gusto in den loop der jaren afgeleverd.

Vervolgens ging het naar de fabriek, waar de gieterij, de bramerij en de draaierij in oogenschouw werden genomen. De Koningin was op dezen tocht vergezeld door den heer Frans Smulders, Z. K. H. door den oud-hoofdingenieur der werf, de heer J. D. Dresselhuys uit Wassenaar en H. K. H. door den Heer August Smulders.

broersvest-vaf-kerkstraat
Broersvest gezien vanaf de Kerkstraat

In de werkplaats bevonden zich ook enkele invité’s en voorts waren daar opgesteld 56 leden van het personeel, die 25 jaar of langer bij de firma Smulders in dienst zijn. De Koningin onderhield zich eenige oogenblikken met de beide bazen, die een koninklijke onderscheiding verwierven, de heeren Bosdijk en Heijman en met de twee leden van het personeel, die het langst in dienst der firma zijn, n.l. 47 jaar, baas J. v. d. Klugt en den werkman J. de Wit.


Op de foto: in het centrum Koningin Wilhelmina met rechts Frans Smulders, links van haar August Smulders in gesprek met Prins Hendrik, rechts achter Frans Smulders staat de heer H. Dresselhuijs in gesprek met Prinses Juliana. De foto is genomen aan de oostzijde op de kade van de ‘Gustohaven’.

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2018