Situatie in de Scheepsbouw 1976

Leestijd: 3 minuten

Vooruitlopend op de voorlichting die in de komende tijd zijn beslag zal krijgen, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Voor velen van ons wordt met weemoed teruggedacht aan de tijd van de pijpenlegger Viking-Piper. Iedereen was druk en er was volop werk. Collega’s van andere bedrijven werden ingeleend, er werd overgewerkt, er werd zelfs werk uitbesteed.

Kort na de zgn. oliecrisis werd de oliekraan weer opengedraaid en vele plannen tot exploratie van de Noordzee gingen in de ijskast. De markt voor de tankerbouw verdween. Vele schepen werden opgelegd. De concurrentie in binnen en buitenland verhevigde. De wereldeconomie geraakte in een crisis.

We weten allemaal dat het werk minder wordt. De Pelerin (Co. 949) is inmiddels opgeleverd. We hebben op dit moment nog twee grote bouwnummers onder handen. Vanuit het optimisme van een aantal jaren geleden werd een groot werfplan ontwikkeld. Voor het eerst sinds jaren werd bekendheid gegeven aan dit plan met een maquette in de Centrale Kantine en een foto in het Gusto Nieuws. Dit werfplan vond geen doorgang. Directie en staf van Gusto hebben toen een mini-werfplan ontwikkeld, waarvoor zij concrete plannen op tafel legden. Ook dit mini-werfplan kon voorlopig niet uitgevoerd worden.

De instelling van de Commissie Scheepsbouw, de brief van Minister Lubbers, het vertrek van Dr. Ir. L.A. van Gunsteren en de verwikkelingen met Gusto Staalbouw hebben ertoe bijgedragen dat bij u vele vragen zijn gerezen; vragen, waarop het antwoord niet gemakkelijk te geven is. De problemen die zich thans voordoen kunnen gescheiden worden in problemen van dit moment en problemen van morgen.

Problemen van dit moment

– Ook na de Co. 950 willen wij graag werk hebben. Gezien de zware concurrentie zal dit werk gekocht moeten worden. Dit betekent, dat de verkoopprijs onvoldoende is om de bouwkosten te dekken; er moet dus geld bij. De Raad van Bestuur heeft hiervoor geld gereserveerd.

– Wij zijn, evenals andere werven in Nederland, met ons werken te duur! De efficiency is duidelijk lager dan bij de concurrentie op de wereldmarkt. Bij ons zal een commissie hieraan gaan werken; meer hierover leest u in dit en volgend Gusto Nieuws.

– Er zijn medewerkers die de mening verkondigen: Houdt de Co. 880* en de Co. 950** zo lang mogelijk op de helling, dan hebben we zo lang mogelijk werk. Dit is een uiterst kortzichtige en gevaarlijke denkwijze: Een schip langer op de helling betekent dat het schip onnodig duur wordt. Eventuele volgende orders kunnen dan ook pas later gebouwd worden.

1) Als Gusto niet in staat is orders efficiënt te bouwen en volgens afspraak af te leveren, dan verliest Gusto het vertrouwen van de overheid en van potentiële klanten. En dat vertrouwen is hard nodig om nieuwe orders te krijgen, want alleen een efficiënt werkende werf krijgt vertrouwen.

2) Als de Co. 880 later klaarkomt dan afgesproken moet Gusto boete betalen. Geld, dat we hard nodig hebben om het hoofd boven water te houden.

Problemen van morgen

De directie en staf van IHC Gusto zal intensief betrokken worden bij het overleg dat de Raad van Bestuur gaat voeren ten aanzien van de suggesties van Minister Lubbers. Het overleg zal mede bepaald worden door de resultaten van de Commissie Scheepsbouw.
Geheel afhankelijk van dit overleg zal dan antwoord moeten komen op de vraag:

– Wanneer kunnen we onze werf moderniseren?
– Welk aandeel in het werk zal Gusto krijgen?
– In welke vorm blijven we bestaan?

Op dit moment is er geen zinnig woord over te zeggen. Met een Nederlands spreekwoord zouden wij willen zeggen: ‘Moed verloren, al verloren”.

KOSTPRIJSVERLAGING

Nogmaals, één van onze problemen om orders binnen te halen, is de hoge kostprijs ten opzichte van onze concurrenten. Wanneer elke medewerker ervoor zorgt, zijn werkzaamheden zo goed als zo efficiënt mogelijk te verrichten en wanneer ervoor gezorgd wordt, dat er geen onnodige uitgaven gedaan worden, zal de kostprijs lager worden.

Deze vanzelfsprekende zorg is op het ogenblik echter niet meer voldoende. Er is nu veel extra aandacht nodig, niet alleen van enkelen, maar van iedereen.

Om dit extra aandacht in goede banen te leiden, heeft de directie besloten daarvoor een aparte commissie in het leven te roepen. Deze commissie bestaat uit de heren Rodenburg (voorzitter) , Heiligers, v. d. Wilt, Van Putten en Radema .

Beter nog dan de leden van de commissie, kunt u zelf, vanuit uw eigen werksituaties met ideeën komen tot kostprijsverlaging.
Ideeën kunt u op de normale wijze in de ideeënbus deponeren en deze zullen op de gebruikelijke wijze beoordeeld worden. U kunt ideeën ook rechtstreeks aan commissieleden overhandigen.

Duidelijk zal zijn, dat om kost prijsverlagingen ook werkelijk te realiseren, uw medewerking nodig is, aan u gevraagd kan worden uw werkzaamheden anders in te delen, ander werk erbij te doen, enz.

Wij rekenen op uw steun!


Uit IHC Gusto Nieuws 19 november 1976
*Co 880 is de sleephopperzuiger ‘M.O.T. Dredge VIII’ (red.)
** Co 950 is het latere boorschip ‘Polly Bristol’ (red.)

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2018