Toelichting in zake Spoorwegaansluiting

Leestijd: 2 minuten

Toelichting in zake Spoorwegaansluiting
___________

          Den 26 November 1901 besloot de Gemeenteraad van Schiedam aan de Firma Smulders te Slikkerveer een stuk grond te verkoopen, gelegen aan de Oostzijde van de Voorhaven te Schiedam; den 21 Februari 1902 werd ten overstaan van Notaris Poortman de notarieele acte betreffende deze koop verleden, waarin de verschillende voorwaarden der overeenkomst zijn opgenomen (Bijlage 2); artikel 16 dezer overeenkomst over de spoorwegaansluiting.

          De firma Smulders (sedert einde 1911 omgezet in de naamloze vennootschap “Werf Gusto, voorheen Firma A.F. Smulders”) heeft haar bedrijf van Slikkerveer naar Schiedam overgebracht en heeft met de Gemeente Schiedam de hierbij mede overlegde correspondentie over deze spoorwegaansluiting gewisseld; toen minnelijke verzoeken niet baatten, heeft zij ten slotte den 19den April 1913 de Gemeente Schiedam gesommeerd op grond van genoemd artikel 16 van het contract van 21 Februari 1902 haar spoorwegaansluiting te geven; na het antwoord der Gemeente (Bijlage 19) en onzen brief (Bijlage 20) is in deze zaak niets meer voorgevallen.

          Ter verduidelijking van de situatie leggen wij hierbij tevens een kaart over (Bijlage B), waarop door ons is aangegeven:

  • In blauw: de loop van den in het contract bedoelde Groenen Dijk; deze is thans door opspuiting en ophooging van de aangrenzende terreinen gedeeltelijk onzichtbaar geworden;
  • In rood: de grens tusschen de Gemeenten Rotterdam en Schiedam tijdens en geruime tijd na het sluiten van het contract van 21 Februari 1902.

          Op deze kaart staan bovendien de Yssel-, Keile- en Lekhaven aangegeven, terwijl ook spoorwegen zijn geteekend, die alleen nog slechts in project bestaan: wij hebben deze laatsten op de kaart door eene schrapping met groene inkt aangegeven.

          De “Havenspoor’, die op de kaart aangegeven staat, is een uitvloeisel van eene overeenkomst tusschen de Gemeente Rotterdam en de “Administratie der Hollandsche Yzeren Spoorweg Maatschappij” in 1898; deze “Havenspoorweg” takt af van de lijn Schiedam – Rotterdam en loopt met een boog naar de Park-, st Jacobs-, Schie- en andere havens aan de Rechter Maasoever: de aanleg van dien spoorweg geschiedde eerst na 1903, doch in 1900 was deze lijn reeds geprojecteerd: thans geschiedt hierlangs het goederenvervoer van de Rechter Maasoever naar de lijn Schiedam – Rotterdam en omgekeerd.

          Na 1903 heeft de Gemeente Rotterdam zich met een aanzienlijk stuk van de Gemeente Schiedam vergroot, op welke terreinen een nieuwe Gasfabriek door haar is gebouwd. Er is een zijlijn van den “Havenspoorweg” aangelegd, welke Westwaarts ongeveer tot aan de tegenwoordige grensscheiding tusschen beide genoemde gemeenten loopt en welke zijlijn weder een zijtak naar de genoemde gemeentelijke Gasfabriek, welke in 1913 in gebruik is genomen, heeft.

          Onder de bijlagen zijn ook opgenomen (Bijlagen C & D) de verslagen van de Gemeenteraadszittingen van Schiedam uit de jaren 1897 en 1898, waaruit blijkt dat ook deze Gemeente met de H.Y.S.M. in onderhandeling is geweest over eene spoorwegverbinding van hare havens met den lijn Schiedam – Rotterdam; hierbij zij echter opgemerkt, dat deze spoorwegverbinding nimmer tot stand is gekomen.

Schiedam, 24 Juli 1913
         _____________

_______________________

* De bijlagen waar in het document naar verwezen wordt.
Bijlage    2 ( in bewerking)

Bijlage    19 ( in bewerking)
Bijlage    20 ( in bewerking)
Bijlage    A ( is het eigenlijke document)
Bijlage    B (niet aangetroffen)
Bijlagen C & D( in bewerking)


bron: Gemeentearchief Schiedam

Terug naar het dossier | Volgende

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2015

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf