Jubileum N.W. Conijn

Leestijd: 3 minuten

foto: Nieuwe Schiedamsche Courant, 11/06/1936; p. 1/4


Heden is het 25 jaar geleden, gelijk we reeds meldden, dat de heer Nicolaas Willem Conijn aan de N.V. Werf Gusto v.h. Firma A. F. Smulders, te Schiedam verbonden werd.

De heer Conijn werd 18 Mei 1887 te Alkmaar geboren, was na zijn studie te hebben beëindigd eerst eenigen tijd werkzaam in het steenbakkersbedrijf. Na zijn huwelijk met Mej. Smulders in 1911 heeft de heer Conijn zijn werkkracht aan de Werf Gusto gegeven.

Zeer vele groote werken zijn mede door zijn toedoen bij de Werf Gusto geplaatst geworden, zooals opdrachten voor het Gouvernement van Argentinië, Brazilië, Rusland, Spanje, Italië, Frankrijk. De laatste jaren werden vooral veel groote kranen naar Frankrijk en koloniën geleverd voor het plaatsen van kolossale zware blokken bij haven en kade-aanleg.

Ook buiten de Werf Gusto hebben de werkzaamheden van den heer Conijn zich uitgestrekt; zoo is hij bestuurslid van Bureau Veritas, van den Metaalbond Afd. Rotterdam; is hij een bekende figuur bij de Vereeniging van Metaalindustrieelen; verder vertegenwoordigt hij de groep van de groot Industrie in de Kamer van Koophandel van de Beneden Maas. In deze functies heeft hij zeer veel in het belang van de Industrie gedaan.

Dat de heer Conijn bij zijn personeel zeer bemind is, bleek wel uit de wijze, waarop hij door hen gehuldigd werd. Nadat de heer Conijn door zijn oudsten mededirecteur was geluk gewenscht en hem aan dezen dag een blijvend aandenken was aangeboden, werd hem daarna eerst een prachtig aandenken aangeboden door het Technisch-Administratief- en Bazenpersoneel. Dit bestond uit een haardscherm, uitgevoerd in glas en lood gevat in kunstsmeedwerk in brons. Dit scherm stelt voor een groep uit de vele werken in den tijd dat de heer Conijn aan de Werf Gusto verbonden was gebouwd, zooals groote kranen, zuigers, baggermolens. enz. Dit scherm is ontworpen en geschilderd door den kunstschilder M. F. Bieling en onder diens leiding verder verzorgd in te ateliers van den glasschilder van de Lamoen te Dordrecht, terwijl het kunstsmeedwerk werd aangebracht door de firma v. d. Kolf en Molijn te Rotterdam.

Na deze huldiging werd de heer Conijn naar de werkplaatsen geleid, waar hem namens alle werklieden een kunstgesmeede schemerlamp werd aangeboden, eveneens ontworpen door Bieling, die als karakteristiek draagt, dat in den bronzen rand een achttal transparanten zijn gevat, voorstellingen van afgeleverde werken.

In de werkplaats had zich tevens opgesteld Gusto’s muziekvereeniging, welke feestelijke klanken deed hooren.

Vele bloemstukken gaven blijk van de groote belangstelling van zakenvrienden en andere relaties, hieronder willen wij twee speciaal noemen, waarvan ook de heer Conijn zeide zeer bijzonder mede ingenomen te zijn, n.l. één bloemstuk voorstellende een groote zuiger in 1911 en dus het jaar van intree in de Werf van de heer Conijn, gebouwd voor het Departement van Koloniën en een tweede voorstellende een groote portaalkraan, thans in aanbouw voor Frankrijk, op welke bestelling de heer Conijn, gezien de groote protectie van de binnenlandsche industrie in Frankrijk, zeer trotsch is, en o.i. ook zeer terecht.

In den loop van den dag kwamen nog verschillende relaties den heer Conijn gelukwenschen de Burgemeester mr. dr. F. L. J. v. Haaren en V. Sickema, secretaris van de gemeente Schiedam, alsook wethouder Ir. Houtman, namens de Kamer van Koophandel.


bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 12/06/1936; p. 1/4


alle foto’s: fotograaf Schneider Schiedam

Laatst bijgewerkt op: 14 augustus 2018

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf