Jubilarissen (vervolg)

Leestijd: 3 minuten
 1906  25 jaar Hr. J.B. Dresselhuijs (Hoofd-ingenieur)
  De heer J. B. Dresselhuijs, hoofd-ingenieur bij de firma Smulders alhier, herdacht heden den dag waarop hij voor 25 jaar bij de firma in dienst trad. Toen de jubilaris hedenochtend zijn kantoor betrad, vond hij dat net versierd, terwijl vlaggen van de fabriek en van de aan de werf “Gusto” liggende schepen wapperden.
Door een der firmanten, den heer Henri Smulders, allereerst toegesproken werd den jubilaris onder waardeerende bewoordingen ook een stoffelijk huldeblijk vanwege de patroons vereerd. Daarna deden het kantoorpersoneel en de bazen van hunne belangstelling blijken, ook door den jubileerenden ingenieur geschenken aan te bieden. Dat hij nog vele jaren in dienst der firma zou doorbrengen, was aller wensch.


Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 01/03/1906; p. 2/4

1910 25 jaar Hr. L. Heymans
  Heden herdacht L. Heymans, baas in de afdeling bruggenbouw en kappenconstructie van de “Werf Gusto”, den dag, waarop hij gedurende 25 jaren bij de firma A. F. Smulders, in dienst is..
Te dezer gelegenheid werd de jubilaris door de heer Smulders persoonlijk toegesproken en gelukgewenscht en werd hem door dezen een gouden chronometer benevens een cadeau onder enveloppe overhandigd. Hierna werd de jubilaris gelukgewenscht door den ingenieur, den heer Dresselhuijs, die hem daarbij een theetafel met servies aanbood. Vervolgens mocht hij de gelukwenschen in ontvangst nemen van zijn collega’s bazen en van de werklieden. die hem een prachtige pendule met coupes aanboden. Ten slotte boden zijn oud-collega’s hem onder hartelijke woorden een fraaie fauteuil aan. De jubilaris heeft vandaag vrij om den dag verder in den familiekring door te brengen, waar zeker  na zoveel sprekende bewijzen van waardeering, vriendschap en hoogachting te hebben ontvangen, de schte feeststemming wel zal overheerschen, die bovendien vanavond nog we zal worden verhoogd, daar het muziekgezelschapl  „Gusto” het voornemen heeft den jubilaris, die in de Beierlandsestraat woont te 8 uur een serenade te brengen. Voorwaar deze jubilaris heeft reden om later met dankbaarheid op dezen feestdag, waaraan zoveelen deel namen, terug te zien.
1916 20 jaar  Hr. A. van den Berg (administratie)
 

Gisteren herdacht de heer A. van den Berg van het administratiebureau der werf „Gusto”, firma A. F. Smulders alhier, den dag, waarop bij voor 20 jaar in dienst trad van genoemde firma. Na het binnenkomen in de met bloemstukken en vlaggen feestelijk versierde loonafdeling, nam de heer le Cocq d’ Armandville het woord en schetste in treffende bewoordingen den ijverigen ambtenaar, die en als mensch en als collega steeds de hooge achting en sympathie, niet alleen van zijn superieuren, maar ook van zijn collega’s heeft weten te verwerven, terwijl hij hem namens het administratiepersoneel enige blijvende herinneringen aan dezen dag aanbood. De heer v. d. Berg zichtbaar onder de indruk van het gesprokene, dankte den spreker, alsmede de andere aanwezigen voor hun blijken van sympathie en hoopte nog vele jaren met hen te mogen samenwerken.


Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 02/03/1916; p. 2/4

 1917 20 jaar Hr. Akkerhuis (administratie)
 

Het was heden 20 jaar geleden, dat de heer Akkerhuis in dienst der Firma A. F. Smulders, “Werf Gusto” te Schiedam was getreden. Omstreeks twaalf uur verzamelde zich het kantoorpersoneel in een met vlaggen en bloemen versierde zaal om den jubilaris te huldigen. De heer S. Hamer, administrateur, sprak den heer Akkerhuis eenige hartelijke woorden toe, waarbij hij hem, kenschetste als een ijverig ambtenaar, die, niettegenstaande zijn leeftijd, als voorbeeld kon dienen van allen. Zichtbaar bewogen, dankte de heer Akkerhuis voor de gelukwenschen, die hem waren aangeboden en eindigde met een ‘Leve de Werf Gusto.” Ten slotte bood de heer Hamer hem uit naam der firma en namens het personeel eenige geschenken aan, als blijken van waardeering en sympathie.


Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 06/07/1917; p. 2/4

1918 J.H. Bosdijk (baas Bruggenbouw)
 

Dinsdag 26 Februari hoopt J.H. Bosdijk, baas aan de afd. Bruggenbouw op de werf „Gusto”, firma A. F. Smulders het feit te herdenken dat hij 25 jaar als baas bij genoemde firma werkzaam is.  Heden-, Maandagavond, om 5 uur zal de jubilaris in het schaftlokaal door het personeel bij gelegenheid van zijn zilveren feest gehuldigd worden en zullen hem geschenken worden aangeboden. Gusto’s Muziekgezelschap zal de plechtigheid opluisteren.


bron: Schiedamsche Courant, 25/02/1918; p. 2/4


Terug naar Jubilarissen


Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2020

Scheepsbouwmuseum