H.P.A.J. Smulders (Henri) (1900-1933)

Leestijd: 4 minuten
H. P. A. J. Smulders (Henri)
H. P. A. J. Smulders (Henri)

H. P. A. J. SMULDERS †

Op 8 November j.l. is in Parijs overleden de heer H. P. A. J. Smulders.
De heer Smulders werd 20 augustus 1863 te ‘s-Hertogenbosch geboren.  De heer H.P.A.J. Smulders huwde met M.A.H.A. Mathijsen in mei 1885. Ze is aan de gevolgen van een noodlottig ongeval in Argentinië in 1920 overleden. In 1921 huwde de heer H.P.A.J. Smulders met M.J.J.C. Conijn, een zus van N.W. Conijn. Deze laatste trad in dienst van Werf Gusto in 1911 en huwde in datzelfde jaar met C.J.M.H. Smulders, de dochter van de heer H.P.A.J. Smulders.

Al in 1880, nog geen 17 jaar oud, werd hij werkzaam aan de in Utrecht gevestigde Utrechtsche IJzergieterij en Machinefabriek Firma A. F. Smulders, van welk bedrijf hij al na enige jaren de leiding op zich nam. Daar deze fabriek geen werf had, was men voor het bouwen van de schepen voor de te leveren werktuigen aangewezen op andere werven, wat dikwijls door aan te houden levertijden tot moeilijkheden aanleiding gaf. Dit deed de heer Smulders het besluit nemen naar een gelegenheid uit te zien zelf een werf aan zijn fabriek te verbinden, en in 1894 werd overgegaan tot het aankopen van de scheepswerf „De Industrie” in Slikkerveer.
In korten tijd nam het bedrijf onder zijne bekwame leiding zulk een grote vlucht dat deze werf al spoedig geen voldoende gelegenheid meer bood om alle bestellingen af te werken. Door deze omstandigheid en ook doordat het beheer van de Utrechtsche fabriek vanuit Slikkerveer op bezwaren stuitte, zon men op een centralisatie. Met zijn grote doortastendheid verwezenlijkte de heer Smulders dit door de aankoop in 1904 van een terrein in Schiedam; hiermede werd voor het bedrijf de grondslag gelegd van de ontwikkeling, die het sindsdien heeft genomen. Nadat dit terrein bedrijfsgeschikt gemaakt was, werd de „Werf Gusto” in juli 1905 geopend. Onder zijn energieke leiding kreeg deze werf een wereldreputatie
Er zijn maar weinig landen op de wereld of er is niet een werktuig van de „Werf Gusto” aanwezig, hetzij een baggermolen, een zuiger of een grote drijvende kraan. Met de regeringen van al deze landen hield de heer Smulders een persoonlijk contact. Dat men zijn kennis en doorzicht ook hier wist te waarderen, blijkt wel uit de verschillende onderscheidingen hem door de verschillende regeringen als de Russische, Turkse, Spaanse, Italiaanse en Portugese regeringen toegekend.

In 1921 trad de heer Smulders uit de directie en werd hij voorzitter van den Raad van Toezicht. Dit terugtrekken betekende echter zeker niet dat hij zich minder wijdde aan de belangen van de Werf, integendeel bleef hij geheel meeleven en in enigszins belangrijke zaken werd nooit zonder zijn advies gehandeld.
Dat ook anderen erkenning gaven aan zijn kennis en het doorzicht in zaken, blijkt wel uit het feit dat de heer Smulders werd aangezocht een commissarisplaats te bekleden bij de Amsterdamsche Bank N.V. Verder was hij medeoprichter van het Hoogovenbedrijf in IJmuiden, terwijl hij ook in den Metaalbond een bekende figuur was.

Henri Smulders is ook bekend vanwege zijn sportieve prestaties. Zo was hij captain op zijn jacht Mascotte dat hij liet meezeilen in de 3-10 ton klasse op de Olympische Spelen van 1900 in Parijs. Dit maakte hem ( en zijn bemanning ), de eerste Nederlander(s) die konden meedingen op de Olympische Spelen. Hij eindigde op de tweede plaats in de eerste race in die klasse, ook werd hij de eerste Nederlandse Olympische medaillewinnaar, hoewel er geen werkelijke medailles werden uitgereikt.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 11/11/1933; p. 1/12
           Stichting Erfgoed Werf Gusto 

BEGRAFENIS H. P. A. J. SMULDERS

Gistermorgen heeft te Den Haag de plechtige uitvaart en begrafenis plaats gehad van den heer H. P. A. J. Smulders, in leven voorzitter van den Raad van Toezicht der N.V. Werf Gusto te Schiedam.

Om half 11 droeg de Zeereerw. heer P. van Dorp, een plechtige H. Mis van Requiem op in de kerk van O. L. Vrouw van Lourdes aan de Nieuwe Parklaan te Scheveningen. Pastoor van Dorp werd daarbij geassisteerd door de beide kapelaans der parochie.
Na deze H. Mis had de begrafenis plaats op het R. K. Kerkhof aan de Kerkhoflaan te Den Haag. Zoowel in de kerk als op het kerkhof was veel belangstelling.
Behalve zeer vele leden van het personeel der Werf Gusto merkten wij op: ir. E. A. Kruysse, directeur der Coöpera te Rotterdam, mr. C. W. Huffer en mr. W. M. Houwing, directeur der Amsterdamsche Bank, G. H. Bouman, oud-inspecteur van de Scheepvaart, A. Bos Pz. te Dordrecht, van Dam lid der firma F. en W. van Dam te Rotterdam, J. D. Wilton en ir. A. de Kanter, directeuren van de fabriek Wilton Feyenoord, A. J. Dijkshoorn, oud-luitenant ter Zee, G. A. Mulder Ruhaak. ir. J. D. Dresselhuys, oud-hoofdingenieur der Werf Gusto, J. Prins Minderop te Rotterdam, Mark Lels, directeur van L. Smit en Co’s Internationale Sleepdienst te Rotterdam, A. en B. Mensing van de firma Frederik Muller te Amsterdam, Alberge te Den Haag, en J. G. Meyer, directeur van hotel „Wittebrug”.
Er waren veel bloemen.
De absolutie en beaarding op het Kerkhof werd eveneens door pastoor van Dorp verricht met dezelfde assistentie als bij de H. Mis.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 16/11/1933; p. 1/10

Laatst bijgewerkt op: 6 november 2022

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf