Gusto Buurtvereniging

Leestijd: 5 minuten

Oprichting: 1924


Zaterdag werd in het schaflokaal van de firma Smulders een druk bezochte vergadering gehouden van de buurtvereeniging Gusto, Maasdijk, Eendrachtstraat en Gustostraat, waarvan beschermheer is de heer F. Smulders en eere-voorzitter de heer N. W. Conijn. Nadat de voorzitter een woord van dank had gesproken voor de trouwe opkomst en voor de royale medewerking van de firma Smulders en de heeren Van der Elst, werden een tiental dames en heeren gekozen tot hulp van het bestuur. Dit comité is samengesteld uit de heeren J. Waardenburg, J. H. Linkels, Th. v. Horsen, A. v. d. Endt„ A. v. Leeuwen en de dames Linkels, van der Veer, Hille, van der Endt en de Graaf.


Schiedamsche Courant, 18/11/1924; p. 2/4

15 jaar bestaan: 1939


Gisteravond was de zaal van Musis Sacrum tot de laatste plaats gevuld met leden en belangstellenden van de Oranje-buurtvereeniging ,,Gusto”, welke er haar vijftienjarig bestaan vierde. Een kort openingswoord werd gesproken door den voorzitter, den heer J. M. van Putten, die o.a. wees op de moeilijkheden in de vereeniging ontstaan door de mobilisatie. Spr. richtte zich vervolgens tot den secretaris, den heer J. Zagwijn, die tien jaar achtereen bestuurslid is geweest. Met het Wilhelmus werd vervolgens de avond geopend. Het belangrijkste gedeelte van den avond was wel de installatie van de volgende eere-leden: H. Ph. Clasie,  ir. C. M. Heymans, W. J. Jonkers, A. L. Jurgens, J. van Katwijk Jzn, F. A. C. Lechner, K. Liebeek, J. N. Post, H van Veen, P. van der Vlies en G. van Wieringen; van wie de heeren Clasie, Heymans, Jonker, Van Veen en Van Vieringen om verschillende redenen niet aanwezig konden zijn. De installatie geschiedde na de pauze door den beschermheer der vereeniging, den burgemeester, mr. dr. F. L. J. van Haaren, waarbij aanwezig waren mevr. Van Haaren—Raymakers en de eere-voorzitter, mr. H. Smulders.

De burgemeester wenschte bestuur en leden in de eerste plaats geluk met het derde lustrum en bracht nogmaals den oorsprong van de vereeniging in de herinnering terug. Zij dankt haar ontstaan namelijk aan het bezoek van H.M. de Koningin in 1924 aan Schiedam. Verscheidene buurtvereenigingen zijn inmiddels verdwenen, maar Gusto is blijven bestaan, dank zij haar werkwijze en de sfeer van saamhorigheid.

Spr. wenschte de vereeniging geluk met de eere-leden, die er zeker prijs op stellen deze functie in te nemen. Tenslotte uitte spr. de hoop, dat de vereeniging nog lang zal groeien en bloeien. Namens de eere-leden sprak de heer F. A.C. Lechner zoowel jegens den burgemeester als de vereeniging zijn dank, uit. Het programma, dat den aanwezigen geboden werd, droeg een gevarieerd karakter. Flip en Flap zorgden ervoor, dat er gelachen werd; de Pooloo Stars hadden eveneens veel succes, enkele voordrachten en liedjes werden ten beste gegeven; er werd muziek gemaakt door de Pooloo-band; tijdens de pauze werden consumpties en versnaperingen rondgedeeld en zoo kwam het, dat de stemming, welke er reeds bij den aanvang van den avond in was, gehandhaafd bleef tot het eind. Na afloop werd nog eenigen tijd gezellig gedanst op muziek van de Pooloo-band:

Schiedamsche Courant | 1939 | 

30 jaar bestaan 1954


De Oranje-buurtvereniging „Gusto” vierde gisteravond in Musis Sacrum haar 30- jarig bestaansfeest. Het was voor deze en actieve en oude buurtvereniging echter niet alleen een feest, maar ook een afscheid.

De voorzitter, de heer J.M. van Putten heeft namelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en oordeelde, dat het zo langzamerhand tijd wordt om het wat kalmer aan te doen. Vooral door dit afscheid was er gisteravond erg veel belangstelling voor het feest van “Gusto”. Nadat de scheidende voorzitter de vele aanwezigen, onder wie de burgemeester mr,  J. W. Peek, commissaris Rijpma, mr. H. Smulders, beschermheer van de vereniging, wethouder mr. M. M. van Kinderen en het bestuur van de v.m. Oranjevereniging, verwelkomd had en de aanwezigen het Wilhelmus hadden gezongen, nam de burgemeester het woord voor een rede, waarin hij de vele uitstekende verdiensten van de heer Van Putten roemde. Allereerst sprak de burgemeester waarderende woorden voor het vele werk, dat de vereniging in de afgelopen dertig jaar verricht heeft. Opgericht bij het bezoek van Hare Majesteit aan Schiedam in 1924, aldus mr. Peek, hebt gij dertig jaar lang de liefde tot ons Vorstenhuis bij uw leden verstevigd. Honderden, ja duizenden Schiedammers hebt gij verenigd in een band van saamhorigheid en vaderlandsliefde in de mooie sfeer van uw Oranjefeestavonden. Vanavond vieren we weer zo’n feest, maar over dit feest hangt toch ook een ietwat sombere waas, omdat de heer Van Putten vanavond voor het laatst als voorzitter in uw midden is. Men zich dat niet voorstellen, want wie buurtvereniging Gusto zegt, zegt Van Putten, Zó is hij met uw vereniging gegroeid in de vele jaren. dat hij de voorzittershamer hanteerde. Sprekende tot de heer Van Putten, merkte de burgemeester op : „Gusto” verliest in u een uitstekende voorzitter, wie het niet aan te zien is, dat hij reeds 65 jaar is. Er wordt tegenwoordig veel over vrijetijdsbesteding gesproken en de gemeente heeft er zelfs een enquête over ingesteld. Gij hebt uw vrije tijd bijzonder goed besteed door ‘t vele werk voor de gemeenschap, dat ge verricht hebt, in uw functies bij de vroegere Luchtbescherming en thans weer bij de B. B., als bestuurslid van de Woningbouwvereniging „Eendracht” de Ver. van Oud-Onderofficieren, de v.m. Oranjevereniging, enz. Twee jaar geleden mocht ik u reeds de onderscheiding overhandigen, welke H. M. de Koningin u toegedacht had en thans heb ik tot taak u als voorzitter „uit te luiden”. Men wenst een scheidende 65-jarige meestal een gezegende levensavond, maar bij u kan ik die wens niet opbrengen, aldus de burgemeester. Gij zijt nog zo vitaal, dat men zich u niet anders kan voorstellen dan staande in het volle leven. Namens de erevoorzitter, de heer F. E. M. Smulders, en de ereleden overhandigde de burgemeester aan de heer Van Putten een elektrisch scheerapparaat als praktisch aandenken aan zijn werk voor „Gusto”.. Ook de heer L. Kamp, voorzitter van de v.m. Oranjevereniging, voerde het woord. Deze sprak van de prettige samenwerking, welke er tussen de beide verenigingen steeds geweest is en over het verdienstelijk werk, dat de heer Van Putten als bestuurslid van de Oranjevereniging heeft verzet. Namens de Oranjevereniging bood spreker de heer Van Putten een aandenken aan. Tevens overhandigde hij de voorzitter voor de vereniging een groot boeket bloemen. Ook voor mevr. Van Putten waren er bloemen. De scheidende voorzitter dankte de burgemeester en de heer Kamp voor hun waarderende woorden en de wijze, waarop zij dit afscheid zo gedenkwaardig voor hem hadden gemaakt.

Het programma
Het feestprogramma werd verzorgd door het gezelschap Frans Vrolijk en de band van Hakkert. Het was een bijzonder verzorgd en opgewekt programma, dat de aanwezigen veel genoegen bereidde. Het accordeon-duo De Twee Pico’s, bracht er al meteen de stemming in. Voorts werkten mee Carla met haar sprekende poppen, het danspaar Noldy en Jack, de acrobaat Rif Gerardy en The Greant Rivers Trio.

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1954 |  |

40 jaar bestaan: 1964

De Oranje-buurtvereniging “Gusto” vierde zaterdag in gebouw Irene het 40-jarig bestaansfeest met als eregast burgemeester mr. J. W, Peek. Ingeleid door voorzitter A. van Bedaf wenste mr. Peek bestuur en leden geluk met dit jubileum. De burgerij uit zich tegenwoordig anders als destijds, zo merkte mr. Peek verder nog op, de liefde voor het vorstenhuis blijft evenwel bestaan, De burgemeester koppelde hieraan de wens, dat deze liefde zich nog in lengte van jaren mag voortzetten, De avond werd tevens bijgewoond door enkele leden van verdienste, waarvan er enkelen jaren achtereen een bestuursfunctie hebben vervuld. Het feestprogramma bestond uit het optreden van het gezelschap Rinus van Evelingen onder het motto: Lachen is Troef, waarin bovendien enkele variété-nummers van klasse waren opgenomen. Het in Spanje bekroonde paar Al Preston en Valerie bracht de zaal in verbazing. Deze zaal werd tot zingen uitgenodigd door het accordeon-duo De twee Martiny’s terwijl de gouden stem van Willy Valjo met de cabaretière Jeanne van Raay vocaal een bijzondere bijdrage leverden. Aantrekkelijk was ook de interpretatie van Jossy en Co. internationale liedjes met gitaargetokkel, die even geestig als onderhoudend was. Voor de spontane leut zorgden de Bario’s in hun kostelijke clownerie en af en toe ook Rinus van Evelingen als conferencier. De muzikale omlijsting was bij Martin van Heelsbergen jr. aan de piano in bekwame handen. Met een groot bal werd deze gezellige en daarom goed geslaagde avond afgesloten.

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1964 |  


Stichting Erfgoed Werf Gusto
foto: Gemeentearchief Schiedam – “Eendrachstraat”

Laatst bijgewerkt op: 6 oktober 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf