De fabriek van de firma Smulders. (2)

Leestijd: 3 minuten

De reusachtige machinehal van de Düsseldorfer-tentoonstelling, welke om haar bizonder fraaie constructie en bouwvorm door technici ten zeerste werd geroemd, was te lang om in haar geheel, zooals zij te Düsseldorf was opgesteld, te Schiedam te worden opgetrokken. Men heeft haar toen in twee gelijke deelen gesplitst. 

Plattegrond en sporenplan Werf Gusto 1907

Aan weerszijden van het kantoorgebouw staat nu, verbonden met een groot ijzeren hek, een helft dier hal, waarvoor een eenvoudige façade is gebouwd, geheel in overeenstemming met den aard van het daarin uitgeoefend bedrijf.
Iedere hal heeft een lengte van 140 M. en een breedte van 53 M. In de rechterhal is de scheepsmakerij en contructiesmederij. Hier worden de verschillende deelen van baggermolens en andere schepen, alsmede voor bruggen enz., vervaardigd. In deze hal bevinden zich 3 electrische loopkranen. Midden in het gebouw is er een, die een hefvermogen heeft van niet minder dan 15 ton, terwijl die in de zijbeuken een hefvermogen hebben van 5 ton. Aan weerskanten van de hal komen reusachtige pons- en knipmachines, platenschaafbanken, buigmachines enz. te staan onder er zijn die met eigen stoom werken. De stoom voor laatstgenoemde machines wordt geleverd door een machine, die achter het gebouw is opgesteld. Vooraan in deze hal komt het magazijn voor de verschillende materialen op te slaan.
In de linker-hal komt aan de straatzijde de modelmakerij, met bergplaatsen voor de modellen, daarachter de gieterij waar drie smeltovens worden opgesteld, waaronder er een is, die de enorme hoeveelheid van 8 ton in een uur tijds kan smelten, ook komen hier twee ovens voor kerns te drogen. In dit gedeelte van de hal is een electrische loopkraan met een hefvermogen van 15 ton. Van de gieterij gaat men in de afbramerij, waar de stukken, die uit de gieterij komen, worden afgebraamd en schoongemaakt. Naast de bramerij zijn twee afdeelingen gemaakt, waarin de verven- en koperslager-werkplaatsen worden gevestigd. Het overige gedeelte van de hal wordt geheel ingericht voor bankwerkerij en draaierij. Hier komen, evenals in de rechterhal, drie electrische loopkranen, een van 15 en twee van 5 ton hefvermogen.
In den linkerhoek staat de machinekamer, waar een compound stoommachine van 300 Ind. P. K., een dinamo, voor het bedrijf, van 300 P.K. en een voor het licht van 200 P. K. worden opgesteld. waar voor het licht van 200 P. K. worden opgesteld. Achter de linker-hal is op het oogenblik het ketelhuis gereedgekomen. Het is hoogst interessant hier eens een kijkje te nemen, want de twee reusachtige ketels, die zich daar bevinden zijn van zulke groote afmetingen als men slechts zelden ziet. Eigenaardig is ook, dat beide ovens van een mechanische stookinrichting zijn voorzien.
Het geheele fabrieksterrein der firma Smulders beslaat een oppervlakte van ca. 6 H.A. Aan het einde van het terrein zijn vier hellingen, waarop men nog deze maand een aanvang denkt te maken met het leggen van de kiel van vier schepen. Naast deze hellingen ligt een haven, die o.m. dienst moet doen voor ligplaats van schepen welke van stapel zijn geloopen en verder moeten worden afgewerkt. Aan de haven komt op een steiger een electrische kraan, welke tevens dienst zal doen voor locomotief, want op het terrein ligt 4 K. M. spoor voor het vervoer van verschillende zware stukken. Er zal natuurlijk nog wel een geruimen tijd verloopen vooraleer alles in orde is, maar toch hoopt men dit jaar gereed te komen.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1905 | 9 | pagina 2

Laatst bijgewerkt op: 19 februari 2018

Scheepsbouwmuseum