De fabriek van de firma Smulders. (1)

Leestijd: 2 minuten

Sedert eenigen tijd is men gereedgekomen met den uitwendigen bouw van de fabriek der firma A. F. Smulders alhier. Degenen, die dikwijls, hetzij met de stoomtram hetzij wandelende, den Rotterdamschen dijk passeeren, hebben kunnen zien, in welk een betrekkelijk kort tijdsverloop deze reusachtige fabriek is tot stand gekomen.
Van de zijde van den Rotterdamschendijk gezien levert nu het uitgebreide gebouwencomplex zeker wel den schoonsten aanblik op.
De firma Smulders is, wat men noemt, een wereldfirma. Toen men vernam, dat hare groote werkplaatsen te Slikkerveer en Utrecht naar hier zouden worden overgebracht en zij voor de her-berging dezer inrichtingen de reusachtige machinehal van de Düsseldorfer tentoonstelling had gekocht, kon men verwachten, dat Schiedam binnen zijn muren een fabrieksgebouw zou krijgen van zulke groote afmetingen als slechts weinige fabrieken hier te lande.  
Vandaag hebben we in de fabriek eens een kijkje genomen.
Timmerlieden, schilders, smeden, monteurs, electriciens, enz. waren er druk aan het werk, want nu het gebouw uitwendig gereed is gekomen, heeft men onverwijld een aanvang gemaakt met de inrichting van het kantoor, der werkplaatsen enz.
Als men aan de straatzijde voor de fabriek staat, ziet men in het midden het kantoorgebouw, dat door zijn eenvoudigen, stemmigen stijl en eigenaardigen bouwvorm, reeds dadelijk de aandacht trekt. In dit gebouw, dat inwendig smaakvol en zeer doelmatig is ingericht, vindt men beneden het administratiekantoor, het ontvangsalon met privékantoren der heeren Smulders, de teekenzaal met het bureau van den ingenieur, benevens het kantoor van den directeur, den heer Plate.
In de teekenzaal is voor het bewaren der teekeningen een groote, van beton en ijzer vervaardigde kluis gemaakt, terwijl zich elders in het gebouw nog brandvrije kluizen voor het bewaren der boeken en van het geld bevinden. Indien men nagaat, dat thans bij de firma Smulders omstreeks een vijftigtal personen bij de administratie en de teekenafdeeling werkzaam is, dan kan men begrijpen, dat hiervoor ook een ruime localiteit noodig is.
Het kantoorgebouw is voorts voorzien van centrale verwarming, electrisch licht, ventilatie-inrichting en zeer smaakvolle toiletkamer, welke uit een hygiënisch oogpunt ten zeerste geroemd mag worden.

(wordt vervolgd)
bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1905 |  | pagina 2

Laatst bijgewerkt op: 19 februari 2018

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf