Beschrijving bedrijf Utrecht in 1883

Leestijd: 2 minuten
Plattegrond van de “Utrechtsche IJzergieterij”.

No 1. Lokalen voor schrijf- en teekenbureaux.
No 2. Modelmakerij met lintzaag, cirkelzaag en draaibank, door stoom gedreven.
No 3. IJzergieterij met smeltoven, waarin 5000 kgr. ijzer per uur kan worden gesmolten, en met een hijschkraan van 20,000 kgr.
No 3a. Twee droogkamers ten dienste der gieterij.
No 4. Kopergieterij.
No 5. Galvaniseerderij met 4 zink-smeltbakken.
No 6. Bergplaats voor gietcokes en vormzand.
No 7 en 7a, Gebouw tot berging van modellen en schilderswerkplaats.
No 8. Gebouw tot bewerking van het gegoten ijzer en metaal uit de gieterij; verder eene inrichting voor ‘t afbijtsen van ijzer voor bruggenbouw ; een stoomwerktuig van 12 pkr. tot het drijven van den windmolen voor de gieterij; eene hydraulische pers van 500 atmosfeeren; magazijn van voorhanden machinerieën , walsmachine.
No 9. Bergplaats voor modellen.
No 10. Kopermagazijn.
No 11. Paardenstal.
No 12. Magazijn van voorwerpen ten dienste der fabriek.
No 13. Portierswoning.
No 14. Koetshuis.
No 15. Gebouw tot berging van modellen.
No 16. De draaierij, de bankwerkerij en vuurwerkerij.
No 17. Machine-lokaal met 2 stoomketels.
No’s 18 en 19. Twee nieuwe gebouwen, ten dienste van ketelmakerij en bruggenbouw.

(Al de werktuigen worden gedreven door twee stoomwerktuigen, één van 30 en één van 12 pkr., met 3 stoomketels, te zamen 80 pkr.)

De uitgestrekte fabrieksgebouwen, waarvan de ligging in onderling verband hierboven in schema is aangegeven, bevinden zich in den noord-oostelijken hoek dezer stad, aan de Lauwerecht, en staan onder het beheer van genoemde heeren A. F. en Ch. Smulders, die de fabriek in 1872 hebben aangekocht. Destijds bestond zij nog slechts uit enkele houten gebouwen, met eene oppervlakte van 2000 M2, terwijl thans de oppervlakte bedraagt 6000 M2. Rekent men hierbij, dat het getal werklieden in 1872 bedroeg zeventig, en thans ruim 3 maal zooveel, dus ruim 200, dan is het, ook zonder verdere beschrijving, reeds duidelijk van hoeveel belang deze fabriek voor de industrie in ‘t algemeen, en voor deze stad in ‘t bijzonder is. Wij willen echter, om dat belang nog meer te doen uitkomen, trachten door eene geleidelijke beschrijving der verschillende gebouwen en onderdeelen deze nader aan belangstellenden doen kennen. Wij zijn daartoe in staat gesteld door de zeer welwillende aanwijzingen der heeren Smulders, eene welwillendheid, waarvoor wij hun gaarne openlijk dank zeggen. Voorzeker had ze al beteekenis, die fabriek, in 1872, maar spoedig breidde deze zich uit, toen de tegenwoordige eigenaren haar in exploitatie namen, voornamelijk door samensmelting hunner fabrieken te ‘s-Bosch met deze, en meer nog, toen ook hunne te Brussel gevestigde fabrieken met deze vereenigd werden. Nu alles tot één gebracht was, kon de exploitatie en directie zich


bron: Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant 24-05-1883

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2020

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf