Bnr. 595: Koemarktbrug (1927)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: H.B.J. Aikema.

Zaterdagnamiddag om 4 uur is het eerste gedeelte van het ijzeren geraamte, dat de bovenbouw van de nieuwe Koemarktbrug uitmaakt, op de plaats van bestemming gearriveerd. Onder leiding van de fa. Smulders van de werf “Gusto” alhier, is het 75.000 kg. wegende gevaarte op voorspoedige wijze overgebracht, waarna on-middellijk begonnen werd met het plaatsen daarvan. Met dit karweitje was men. Zaterdagnacht c.a. 12 uur gereed. Er bleven evenwel nog vele maatregelen te treffen, zoodat tot ‘smorgens zeven uur moest worden doorgewerkt. Hedenmorgen 4 uur zijn de werkzaamheden weder aangevangen. Ondanks het slechte weer was er toch veel belangstelling bij het verrichten van dit alleszins gevaarlijke karweitje. Zaterdag a.s. zal het tweede en laatste gedeelte arriveren. Er wordt hard gewerkt ter plaatse en het aanzicht van het terrein verandert met den dag.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 23/05/1927

Een heel moeilijk karwei is Zaterdagmiddag en -nacht verricht in het midden van de stad: het op zijn plaats brengen van een gedeelte van de nieuwe Koemarktbrug. Deze is in twee helften geconstrueerd op de Werf Gusto alhier. Vrijdagmiddag is een dier helften van het terrein der onderneming naar de Voorhaven gesleept en daar opgenomen door een drijvenden bok, die het stuk brug, dat 85.000 K.G. weegt, op een baggermolen plaatste, voor het transport ingericht. Die baggermolen is op de Werf Gusto gebouwd, maar niet afgeleverd. Door den Kap van de machinekamer af te nemen, kreeg men op het dek ruimte om het brugdeel plaats te bieden. Ten gevolge van den grooten diepgang van den bok, ontstonden er moeilijkheden, waardoor heel wat tijd verloren ging, maar om 7 uur Vrijdagavond was het eerste gedeelte van het moeilijke werk volbracht en kon de brug naar de plaats van haar bestemming getransporteerd worden. Zaterdagmiddag tegen vier uur werd de baggermolen tusschen dd beide landhoofden getrokken en begon onder leiding van den heer ir. H. Bauduin, bedrijfsleider en den heer M. Haren, chef van de constructie-afdeeling van de Werf Gusto, het tweede gedeelte.
De „stoppingen”, die voor en achter tot steun onder de brug waren geplaatst, werden weggeslagen, zoodat zij alleen nog rustte op, 4 „stoppingen” in ‘t midden, die in een cirkel waren geplaatst, waarbinnen ‘t zwaartepunt van de brug viel, Met takels werd zij vervolgens een kwart slag omgetrokken. Dat was mogelijk, omdat „de stoppingen” geplaatst waren tusschen een dubbelen cirkel randijzer, waarbinnen veel vet was aangebracht, zoodat de houten blokken gemakkelijk tusschen de „rails” draaiden. Dat „mallemolentje spelen” met het gevaarte was natuurlijk een werk, waarbij groote oplettendheid vereischt werd. Telkens zag men dan ook de leiders passen en meten, of de lading wel in evenwicht bleef. Om 20 over 6 was men zoover, dat de brughelft een kwartslag was gedraaid, waarmee het tweede gedeelte van de taak met succes was volbracht, Een gedeelte van dit werk woonden o.a. bij de burgemeester, de heer A. J. Gijsen; de directeur van Gemeentewerken, de heer G. Gerlagh; de directeur van den Woning. dienst, mr. ir. M. M. van Praag, het raadslid L. van Pelt, en voorts eenige technici in gemeentedienst of uit het particuliere bedrijf. Zooals wel van zelf spreekt, was van het begin tot het einde de heer ir. H. B. J. Alkema, onder wiens leiding het groote werk aan de Koe-markt geschiedt, aanwezig. ‘s Avonds 9 uur begon men met het derde gedeelte van de taak, n.l  het leggen van de brug op haar plaats. De voorbereidende maatregelen daarvoor waren zeer omvangrijk en vorderden nog een paar uur. De baggermolen moest eerst een paar decimeter zakken. Van Delfland werd op speciaal verzoek toestemming verkregen water uit Lange-, Korte- en Buiten-haven te spuien. De Nieuwe- en Westerhaven werden op peil gehouden door de schuif aan het eind der Korte Haven bij Westvest te sluiten. Bovendien nam de baggermolen 20 ton waterballast in in een tank in het voorschip Daartoe werd een brandslang in de Tuinlaan op de waterleiding gekoppeld, en over het terrein van het Zuidelijk landhoofd een slang gelegd. Doordat de baggermolen zakte, kwam de brug te rusten op sleden, aangebracht op het Noordelijk en Zuidelijk landhoofd. Het is duidelijk, dat eerst met groote nauwkeurigheid de juiste ligplaats van het vaartuig was bepaald, want als het gevaarte van 83 ton eenmaal vrij daarvan was, zou het niet gemakkelijk zijn het zijwaarts te verplaatsen. Om ruim 11 uur ‘s avonds rustte de brug eindelijk op de landhoofden en toen moest zij nog een paar meter achteruit, cl. w. z. in de richting valt den Rotterdamschen dijk, getrokken worden, waarmee men te 12 uur ‘s nachts gereed was. Toen moest de brug nog zakken. Een viertal hydraulische persen, elk met een capaciteit van 70 ton, hielden de brug vast en dan werd iets van een „stopping” weggenomen, zoodat de brug eenige centimeters kon zakken. Daarmee bleef men bezig tot Zondagmorgen 7 uur, toen het werk tot hedenmorgen 4 uur werd stopgezet. Oorspronkelijk was het de bedoeling Zondag door te werken, maar het Gemeentebestuur, gedachtig aan het woord: „Wee degenen, door wie de ergernis komt”, had daartegen bedenkingen. Het stellen van de brug en het aanbrengen van  de ballast geschiedt nu heden en morgen. Door een groote hoeveelheid ballast aan te brengen, hoopt men morgen de brug in geopenden stand te krijgen, d. w. z, rechtopstaand, zoodat zij geen belemmering voor de scheepvaart meer vormt. Schepen, die onder de nieuwe brug kunnen doorvaren, kunnen vandaag reeds passeren. A.s. Zaterdag hoopt men de andere helft van de brug op dezelfde wijze op haar plaats te brengen. Een aan te brengen middenstuk zal dan de verbinding vormen van de brug, die, zoo men zich herinneren zal, 10 M. breed wordt, met aan weerszijden een voetpad van 3M. Het rijvlak blijft dan nog zoo breed, dat tegelijkertijd twee auto’s en twee trams de brug kunnen passeeren,

Voor de technici van de Werf Gusto dient men respect te hebben, die een moeilijk vraagstuk als het leggen van de brug op haar juiste plaats, op deze wijze oplosten. Veel gemakkelijker zou ongetwijfeld geweest zijn met een drijvende kraan het werk te verrichten, maar een bok van voldoende draagkracht zou van die afmetingen zijn, dat hij de Buitensluis niet zou kunnen passeeren, terwijl daarmee ook niet tusschen de beide landhoofden te manoeuvreeren zou zijn geweest

Bron: Schiedamsche Courant, 23/05/1927

Gistermiddag is de tweede helft van de Koemarktbrug, op dezelfde wijze als de vorige week Vrijdag met de eerste helft is geschied, zonder moeilijkheden op een baggermolen van de Werf Gusto geplaatst. Hedenmiddag en -avond. zal de tweede helft op haar plaats worden gebracht.

Bron: Schiedamsche Courant, 28/05/1927


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018