Bnr. 699: Stuw bij Lith (1935)

Gisteravond heeft de Vereenigirn tot Bevordering van Fabrieks- en Handelsnijverheid te Rotterdam in huize „Ulrich” haar maandelijksche vergadering gehouden, tijdens welke de heer G. P. J. Starrenburg, technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat, een lezing heeft gehouden over de werken der Maasverbetering. Van de werken van de Rijkswaterstaat nemen die aan de Maas wel een zeer belangrijke plaats in. In verband met de vele overstroomingen, die uitgestrekte gebieden haast onbewoonbaar maakten en vooral na de groote catastrophe van 1926, besloot men het betreffende gedeelte van de Maas te gaan bewerken. Daartoe verzocht men dr. ir. Lelie een rapport over dit vraagstuk uit te brengen. Naar diens ontwerpen en onder leiding van den hoofdingenieur De Brus zijn de werken dan ook uitgevoerd. Het groote verschil in snelheid van de rivier, was oorzaak dat deze op sommige plaatsen bijna niet was te gebruiken voor de scheepvaart. Men heeft eenige kanalen gegraven, teneinde dit euvel te verhelpen. zooals het Maas-Waalkanaal en ‘t Julianakanaal. Ook heeft men verscheidene stuwen met de noodzakelijke sluizen gebouwd, om de rivier op peil te houden. Deze stuwen zijn zoo gebouwd dat zij eventueel uit de rivier kunnen worden genomen.

Omdat de Maas op zekere ogenblikken al het water niet onmiddellijk kan verwerken, heeft men op enkele plaatsen afvoeren aangelegd. Verder zijn de zomerbedden verkleind, de winterbedden of uiterwaarden geëgaliseerd en lager gemaakt en men heeft verscheidene bochten afgesneden. Al deze verbeteringen, welke waarschijnlijk in 1940 klaar zullen zijn, zullen tot gevolg hebben dat overstroomingen tot het verleden behooren.

Vervolgens liet de heer Starrenburg een serie lantaarnplaatjes zien betreffende verschillende typen stuwen welke bij de Maaswerken zijn gebruikt en hij gaf tevens een gedetailleerde beschrijving van de constructie er van.

In het bijzonder wijdde hij uit over den stuw van Lith, waarbij gebruik gemaakt is van de diensten van het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft. Tevens heeft men hier een wielschuif-constructie toegepast, waarvan de Dortmunder Union de licentie heeft. Men is er evenwel na aankoop van de rechten in geslaagd het werk in Nederland te laten uitvoeren, n.l. door de N. V. Werkspoor en Gusto. Aanvankelijk zag men de uitkomst met een bezwaard hart tegemoet, zeide spr., omdat voor de eerste maal een dergelijke constructie in Nederlandsche fabrieken werd gemaakt. De uitkomst was evenwel boven verwachting, waarmee de Nederlandsche industrie heeft  getoond een der eersten te kunnen zijn.

bron: De Banier, staatkundig gereformeerd dagblad, 15/02/1939
foto: foto: Collectie J.A. Bosdijk / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018