Bnr. 780: Hoornbrug-Rijswijk (1943)

De werkzaamheden aan de Hoornbrug vorderen gestaag. Men is thans bezig met de montage van twee basculebruggen, die naast elkander komen te liggen. Dit werk Is reeds zoover gevorderd, dat de bascules al ineengezet zijn. Dat is geen klein karwei geweest, als men in aanmerking neemt, dat iedere bascule zoo ongeveer 120.000 kilogram weegt. Is men met de montage van de beide bascules gereed, aldus het Vad., dan wordt eerst het grondwerk be-Oosten de brug aangevat.

Aan de Westelijke zijde van de nieuwe brug zijn tot nu toe enkele kleine werkzaamheden verricht, w.o. het verplaatsen van de tuinmuren van de woningen, die hier door de hoogere ligging van de nieuwe brug wat in het gedrang komen. De nieuwe brug komt n.l. op een hoogte van vier meter boven Delflandsche peil te liggen, hetgeen aanmerkelijk hooger is, dan de oude brug.

Aan de Westzijde zal de brug bestaan uit een vast, dus niet draaibaar betonnen gedeelte, dat aansluit op de belde bascules. Deze betonbrug rust op den kanaalpijler en loopt Westwaarts nog een eindje over land voort, daar gedragen door kolommen en vormt zoo een onderdoorgang voor plaatselijk verkeer. De Westelijke doorvaart, de doorvaart onder ‘t vaste bruggedeelte, is eveneens 10.5 meter. Op de brug aansluitend, komt een oprit gesteund door twee keermuren die doorloopen tot ongeveer bij de Hoornbrugslaan, waar zij in den bestaanden Haagweg overgaan. Daarnaast komt een aparte toegangsweg tot den Kleiweg. waar voor de voortuintjes van de daar liggende huizen iets moesten worden ingekort hetgeen reeds is geschied.

Onder het vaste gedeelte van de Westzijde van de brug komt een verbinding tusschen Huis te Hoornkade en Nassaukade te lopen, zoodat ook aan deze zijde een viaduct ontstaat. Bovendien komen er verschillende verkeersheuvels, die het wegverkeer zoo zullen leiden, dat zoo weinig mogelijk kruisingen ontstaan, hetgeen echter met zich meebrengt, dat men voor het in- en uitrijden van de zijwegen, dikwijls even zal moeten omrijden. Onder normale omstandigheden had het geheele werk dit voorjaar gereed moeten zijn, doch thans, onder deze buitengewone omstandigheden zal het nog wel ongeveer een jaar duren, voor men gereed is. Een groote factor hierbij is natuurlijk de materiaalvoorziening doch deze is geheel verzekerd.

Betonijzer, waar het het meeste op aan komt is er in voldoende hoeveelheid. De eenige moeilijkheid waar men mede sukkelt is de aanvoer van het materiaal, waarin, door de benzinebesparing nog al eenige vertraging is ontstaan en ook in de toekomst nog zal ontstaan. Teneinde het mogelijk te maken, tijdig met de werkzaamheden aan den Westelijken oprit te kunnen beginnen, is het noodzakelijk gebleken, het verkeer om te leggen. Hiertoe wordt op het oogenblik een weg aangelegd, uitmondend tegenover de hulpbrug aan de Huis te Hoornkade en voerend naar de Eiklaan, van waar men weer op den Haagweg zal kunnen komen. Over ongeveer een maand zal deze tijdelijke hulpweg in gebruik werden genomen.

bron: De Standaard 7 april 1941
foto: Collectie A. van Daalen / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018