Bnr. 507: Ellewoutsdijk (1920)

Het op de werf “Gusto” voor de N.V. Solleveld, van der Meer & T. H. van Hattum’s Stoomvaart Mij. te Rotterdam, in aanbouw zijnde ss. „Ellewoutsdijk”, groot ca. 6200 ton deadweight, zal 16 Maart a.s. om 13.30 uur te water worden gelaten.
De doop van dit schip zal geschieden door Mevrouw van Hattum.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 06/03/1920; p. 2/8

Het door de Werf Gusto (firma. A. F Smulders), alhier voor, rekening van Solleveld, van der Meer & T. H. van Hattum’s Stoomvaart Mij., gebouwde stoom schip Ellewoutsdijk, heeft, is een proefvaart naar Hoek van Holland en terug ondernomen, waarbij bleek, dat het schip aan alle gestelde eischen ruimschoots voldeed.

bron: Schiedamsche Courant, 04/05/1920; p. 2/4

PROEFVAART S.S. ELLEWOUTSDIJK

Een vriendelijke uitnodiging bracht ons te Schiedam aan boord van het door de Werf Gusto (firma A. F. Smulders) voor Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum’s Stoomvaart Maatschappij gebouwde stoomschip Ellewoutsdijk, waarmede op de rivier tot Hoek van Holland en terug een uitmuntend geslaagde proeftocht is gehouden. Tijdens de geboete vaart geleek het alsof er reeds meerdere reizen met dit schip waren gedaan: alles functionneerde correct. De machines, het sturen, manoeuvreeren evenals het beproeven van het ankerspil, niets liet te wenschen over. De stoomverdeeling was goed.

Het ankerspil trok onze bijzondere aandacht. Bij het hieuwen zoowel met één als met beide ankers gelijk hoorde men van het in elkander grijpen der tandraderen bijna niets. Een getrainde bootsman verklaarde dat de werking veel geleek op die van een naaimachine. De machines liepen zoo rustig, dat men op dek bijna geen trilling bemerkte. Het zwaaien bij den Hoek van Holland kon niet beter.

Deze Ellewoutsdijk heeft reeds twee voorgangers gehad, welke denzelfden naam droegen. De twee andere zijn door ongelukken uit de vaart geraakt. Ze zal nog opgevolgd worden door twee zusterschepen, welke eveneens door de Werf Gusto worden vervaardigd, ongerekend de schepen op andere werven in aanbouw.

Bij het officiëele overnemen dankte de beer Smulders voor het groote vertrouwen in zijn werk geschonken. De heer Van Hattum, deze rede beantwoordende, gaf te kennen, dat hij met genoegen dit mooie stoomschip voor zijn maatschappij aanvaardde.

De Ellewoutsdijk, gebouwd volgens hoogste klasse Lloyd’s 100 Al., scheepvaartinspectie en haveninspectie, voorzien van een certificaat houtvaart, is een ééndekker met lange brug en campagne. Voor de hoofdafmetingen, enz. verwijzen wij naar de rubriek Nieuwe Schepen in dit nummer. De inhoud is als volgt: ruim 1 graan 76950 kub. voet, balen 71,630 kub. voet; ruim 2 graan 96570 kub. voet, balen 90530 kub. voet; ruim 3 graan 58690 kub. voet, balen 54730 kub. voet; ruim 4 graan 47820 kub. voet, balen 43330 kub. voet; bergruimte voor casing groot voor graan 42170 kub. voet, voor balen 36880 kub. voet; brugruimte naast casing groot voor graan 10,460 kub. voet, voor balen 8220 kub. voet; brugruimte achter casing groot voor graan 25,620 kub. voet, voor balen 22,320 kub. voet; inhoud- bak graan-6070 kub. voc; balen 5229 kub. voet. De totale inhoud is voor graan 364.350 kub. voet en voor balen 332.860 kub. voet. De bunkercapaciteit bedraagt 793 ton, incl. spare bunker in de brugruimte. De waterballastcapaciteit incl. voor- en achterpieken bedraagt 1130 ton.

De bemanningsverblijven zijn onder de campagne, met licht geverfd hout betimmerd, alles breed opgevat. Matrozen, stokers, olie-, boots-en donkeyman afzonderlijk. Alle afdeelingen, alsook het hospitaal zijn van ruime kasten voorzien en worden electrisch verlicht. Alle slaapplaatsen zijn vrij van de huid. De vloeren zijn met houtgraniet bedekt en de waschgelegenheden zijn ruim en van stroomend water voorzien.

De officiersverblijven onder de brug en boven of langs de machinekamer aangebracht, zijn zeer ruim, mooi betimmerd en gestoffeerd. De eetsalon van den gezagvoerder en officieren is in blank eikenhout gehouden met gemakkelijke rustbanken, mooie schouw, enz. De vloeren zijn van hout, bedekt met zwaar linoleum, kleeden, loopers enz. De officieren hebben afzonderlijke badkamers, waschgelegenheden, hospitaal enz. Aan de eischen des tijds is meer dan voldaan.

De machine is van het triple expansie type, sterk 1800 I.P.K. met cylinders van 25″X41″X67″ en een slag van 45″. De stoom wordt geleverd door 3 ketels elk groot 13′-9″ diam., bij een lengte van 1.0′-5″, ieder met 3 vuren voor den stoomdruk van 180 lbs., ingericht voor steenkoolstoken.

Evenals deze machine zijn ook de hulpwerktuigen door de Werf Gusto vervaardigd. Verder is er nog een dynamo capaciteit 7 kilowatt, geheel op zich zelf werkende, wat ten goede komt wanneer er eenig ongeval gebeurt. De marconist kan blijven doorwerken en het licht kan worden brandende gehouden. Het stoomschip, dat geheel electrisch verlicht wordt, heeft geïsoleerde ruimten voor levensmiddelen.

bron: Het Schip 2(11) 21 Mei 1920
foto: Maritiem Digitaal
fotograaf: Onbekend.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018