Bnr. 287: Dok Ponton (1903)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.


Dok Ponton voor de haven van Loanda (P)


Een nieuw droogdok.

Sedert eenige weken houdt zich de sleepdienst L. Smit en Co., directeuren de heeren Murk Lels en Zoon te Alblasserdam bezig met het zeewaardig maken van het thans in de Katendrechtsche haven te Rotterdam liggende ijzeren droogdok, gebouwd door de firma A. F. Smulders te Slikkerveer, en bestemd voor St. Paul de Loanda. Het dok zelf blijft aan de voorzijde open; de zes pontons waarop de zijkasten rusten, worden door de opvulling dor tusschenruimte met grenen hout en keggen tot een geheel gemaakt. Een zevende waarlooze ponton is op de drie achterste pontons in het dok geplaatst en met zware trekstangen bevestigd. Deze ponton is opengehouden en het water loopt er derhalve in en uit zoodra dit tot zekere hoogte over den dokvloer stroomt.

Op de beide caissons zijn masten geplaatst voorzien van razeilen. De verbindingsbrug is extra versterkt, terwijl de dekhuizen evenals de schoorsteenen van tuigen zijn voorzien. De zijkasten zijn ingericht voor het verblijf der opvarenden en voor berging van den proviand en van 250 ton steenkolen. Gedurende den geheelen sleeptocht blijven de dokmachines onder stoom, ten einde ten allen tijde gereed te zijn voor het doen rijzen van het gevaarte.

De openingen boven in de zijkanten zijn met hout dichtgemaakt en overigens alle mogelijke voorzorgen tegen de gevaren der reis genomen. Op het dok zelf voert kapt. A. Weltevreden van de sleepboot ‘Wodan’ het bevel. Hij wordt bijgestaan door een eersten- en twee tweede-machinisten, een stuurman, een timmerman, twee matrozen en twee runners-stokers, allen Hollandsche zeelieden. Het is voor 120 dagen geproviandeerd en verder uitgerust met een reddingboot en een jol, elf zwemvesten, de noodige reddinggordels, alsmede vier oliestortzakken. Het sleepen zal geschieden door de bekende sleepbooten ‘Oceaan’ en ‘Oostzee’, onderscheidenlijk onder bevel der kapiteins Homan en Bouman en respect. 1200 en 800 p. k.

Beide booten eveneens volledig geproviandeerd en van extra equipage voorzien, hebben tevens inrichtingen aan boord voor het storten van olie om de golven te stillen. De verbinding tusschen dok en sleepbooten geschiedt door aan het dok bevestigde 1,5 duims kettingen, die aan zware ringen aan de buitenzijden bevestigd achter de eerste ponton aan de binnenzijden opkomen en alsdan gekruist worden. Aan de einden dezer 25 vaam voor het dok uitkomende kettingen, worden stalen voorloopers bevestigd en hierop de 18 duims geteerde manillatros van de ‘Oceaan’ en de 15 duims tros van de ‘Oostzee’. Door de 140 tons wegende waarlooze ponton wordt aan het dok een stuurlast van circa den voet gegeven.

De leiding van den tocht is aan de drie genoemde kapiteins opgedragen, die voor het geval zij elkander niet kunnen bereiken door middel van een speciale code elkander mededeelingen kunnen doen. De beide sleepbooten varen onverzekerd, terwijl het sleeploon evenmin verzekerd is. Tenzij het weer al te ongunstig mocht zijn, vertrekt de sleeptrein a. s. Maandag des morgens 10 uur van hier.

Volgens ruwe berekening bedraagt de te sleepen afstand zesduizend Eng. mijlen. Zij die het werk moeten doen, zijn vol moed en vertrouwen op den goeden uitslag.


Bron: De Standaard 9-3-1903

Terug naar Dok Pontons of Terug naar 1903.