Hotel Sterrebos(ch)

Leestijd: 8 minuten

In het dagblad Nieuwe Schiedamsche Courant van 6 oktober 1922 stond op pagina twee een klein artikel met de titel  ’t Gaat door. Deze, waarschijnlijk, vrije vertaling van de Friese uitdrukking ‘It Giet Oan‘, die door de voorzitter van de Friese Elfstedentocht gebruikt wordt bij het definitief doorgaan ervan, moest het grote publiek laten weten dat de bouw van een hotel aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam eindelijk kon beginnen. 

Het bericht was opmerkelijk omdat, na het besluit van B&W medegedeeld  aan de Gemeenteraad van Schiedam om de erfpachtovereenkomst per 30 januari 1920 met J. Broekzitter te ontbinden, er geen mededelingen meer verschenen in welk dagblad dan ook. Zijn al betaalde erfpachtpenningen  over de  jaren 1918 en 1919 werden aan hem terugbetaald. De reden van ontbinding werd niet openbaar gemaakt. Broekzitter, een Rotterdamse uitbater van horecabedrijven, had op 31 januari 1917 toestemming gekregen voor de bouw van een Hotel-Koffiehuis-Restaurant met Schaftlokaal. Het gebouw werd gepland tegenover de hoofdingang van Scheepswerf Nieuwe-Waterweg. Voor deze scheepswerf zou ook het Schaftlokaal gebouwd worden, zodat  alle medewerkers indien gewenst daar de lunch konden nuttigen. Het Koffiehuis was meer  bedoeld om de wandelaars in het Sterrebos de gelegenheid te geven wat uit te rusten en een kop koffie uit te schenken. De uitgegeven grond was 17 bij 57 meter.

De eerste tekenen dat de plannen voor de bouw van een hotel toch doorgingen was de plaatsing van een voorstel daartoe door B & W op de agenda van de Gemeenteraad. Deze kwam bijeen op 3 februari 1922.
Het betrof: Agendapunt 17, Voorstel van B & W om aan J. Broekzitter in Rotterdam in erfpacht te geven een perceel bouwterrein, ter grootte van 644 M2 met dien verstande dat deze uitgifte een geheel zal uitmaken met het hem bij raadsbesluit van 2 December 1921 voor de oprichting van een schaftlokaal en logement in erfpacht uitgegeven terrein in het Sterrebosch.

Eerst op 6 oktober 1922 werd in de Nieuwe Schiedamsche Courant gemeld dat door de heer J. Broekzitter aan de heer G. Meijer in Rotterdam de bouw had opgedragen van een Hotel-Restaurant-Café annex autogarage en Schaftlokaal volgens ontwerp van de heer P. Sanders, architect in Schiedam.

Op 9 mei 1923 werd het Hotel-Café-Restaurant feestelijk geopend.  De Nieuwe Schiedamsche Courant, die voor die tijd voor de opening toegang had om het hotel te bekijken wijdde er een artikel aan.

“Het nieuwe hotel-cafe-restaurant en autogarage ’t Sterrebosch wat de eigenaar de heer J. Broekzitter aan de Admiraal de Ruyterweg nabij de Furness in het Sterrebosch heeft laten optrekken en waar sinds October met ijver aan is gewerkt, zal morgen worden geopend, waardoor in een lang gevoelde behoefte op een royale manier wordt voorzien.
Prachtig gelegen aan de Maas met brede terrassen zowel boven als beneden, gezellige zalen en frisse slaapkamers en van alle gemakken voorzien, maakt het kolossale gebouw een keurige indruk.
Het plan voor dit werk is ontworpen door architect P. Sanders en daarna zelfstandig uitgewerkt door den aannemer George Meyer met behulp van den opzichter tekenaar Jan Woltjes Jr. ; de uitvoerder is de heer Karel Kröhne.
De restauratie- en café-zalen munten uit door ruim een artistieke inrichting. Langs de wanden zijn eikenhouten lambrizeeringen aangebracht, terwijl het overige meubilair en de reusachtige buffetten eveneens van dit materiaal vervaardigd zijn; de firma Dik heeft voor een en ander haar uiterste best gedaan en is in haar poging om iets moois te geven, uitstekend geslaagd.
De rubbervloeren in mooie kleuren en patronen zijn door de firma Lieshout aangebracht; de firma Vincent zorgde voor de geheele verwarmingsinstallatie en constructie, de Eerste Rotterdamsche combinatie voor het degelijke stukadoorswerk, Dekker voor de beschildering en d’Agnolo legde de sanitaire vloer in het heldere schaftlokaal. Aan de verlichting is bijzondere aandacht en zorg besteed.
In het restaurant zijn de ornamenten uitgevoerd in eiken- en ebbenhout, waarin gebrandschilderd glas is gevat, volgens speciaal procedé; in het café is eveneens dit glas voor de verlichting gebezigd, daar is het evenwel in zwaar brons ingesloten. De installatie is uitgevoerd en geleverd door het electro-technisch-bureau J. B. A. Blaauboer, terwijl de ornamenten zijn gefabriceerd op de ateliers ‘de Honsel’ in Den Haag, onder de kunstzinnige leiding van den heer Frits Woltjes en technische verzorging door den heer v. Cranenburgh.
Leverancier en fabrikant kunnen met recht trotsch op hun arbeid zijn. Boven bevinden zich de slaapkamers, naar de eischen des tijds ingericht, met warm- en koudwaterleiding enz., de ontbijtzaal geeft een heerlijk uitzicht naar alle kanten, evenals het groote kiezelterras.
Onnoodig te zeggen dat ook de andere afdeelingen zooals kelder, keuken en proviandkamer onberispelijk van uitvoering en installatie zijn; zelfs ontbreekt de electrische koelmachine niet. Hoewel dit alles z.g. zonder architectuur is gebouwd zullen de heer Meyer en zijn opzichter Woltjes van hun werk dat zij onberispelijk opgetrokken en smakelijk gestoffeerd hebben veel eer inoogsten, en ieder die hetzij te voet, per fiets of met de auto, die een geregelde dienst vanaf de Koemarkt met „t Sterrebosch” zal onderhouden, een bezoek aan deze moderne inrichting brengt zal over zijn tochtje geen teleurstelling ondervinden, want een en ander is de moeite waard om in oogenschouw te worden genomen. Men zie verder ook de advertentie in dit blad.”

In april 1923, een maand voor de opening, werd bij de Gemeente Schiedam een alcoholvergunning aangevraagd voor het schaftlokaal.  

Het pand bestond uit:

  • Groot Schaftlokaal voor de werknemers van Scheepswerf Nieuwe Waterweg.
  • 12 logeerkamers
  • Ontbijtzaal, keuken, Kelders
  • Twee woonkamers, badkamer en balkon
  • 3 zolderkamers en 5 slaapkamers
  • Garage
  • Erfpacht ƒ 1.309 per jaar.

Het hiervoor genoemde kunnen we lezen in een grote advertentie in de Nieuwe Schiedamsche Courant n.a.v. de geplande openbare verkoping van het Hotel Sterrebosch op 11 en 18 januari 1924 in het gebouw van de RK-Volksbond aan de Lange Haven in Schiedam. De verkoping volgde op de faillietverklaring van de heer J. Broekzitter op 23 november 1923 door de Rotterdamse Rechtbank.

Het hotel werd op 18 januari door D. Erdman en D. Boddeüs ingezet op ƒ64.300,00 en uiteindelijk verkocht voor ƒ73.069,85 (inclusief inventaris). De nieuwe eigenaar werd via de dagbladen niet bekend gemaakt. Wel zien we de heer J. Broekzitter terugkeren als buffetchef en beheerder van het hotel, die met een advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 26 januari 1924 bekendmaakte dat het hotel heropend zou worden op zaterdag 2 februari 1924.

Het eerste grote evenement, dat georganiseerd werd in de grote zaal achter het hotel, was een concours van de Anti Poedel Kegelclub. Om die reden werd de grote zaal omgebouwd tot een waar kegelparadijs. De opdracht voor de verbouwing werd gegund aan Th. J.J. Eyken uit Rotterdam. Het toernooi duurde van 28 juni tot 14 juli 1924. De prijsuitreiking vond echter plaats in zaal Musis Sacrum. Er vonden met regelmaat bijeenkomsten plaats van verschillende verenigingen, zoals de Kinologen Club .

Zowel in 1925 als in 1931 werd een aangevraagde dansvergunning voor het hotel geweigerd.  De weigering in 1931 was uitgegaan van het hoofd van de politie. De vraag van Broekzitter aan de politie, waarom het geweigerd werd, werd vervolgens doorverwezen naar de burgemeester, die er het zwijgen toe deed. Het is mogelijk, dat de voorvallen van enkele knokpartijen door varensgezellen in het hotel, als gevolg van overmatig alcoholgebruik en de in de pers terugkerende klachten over geluidoverlast van muziek op het terras de gemeente wat huiverig maakten om er een grote uitgaansgelegenheid van te maken.  Ook verschenen er regelmatig open brieven in de kranten met klachten over het ‘gejakker’ van auto’s over de zandpaden van het Sterrebos. Ook de chauffeur van de auto van het Hotel Sterrebosch, die tegen betaling klanten ophaalde uit het centrum van de stad, werd alom bekritiseerd vanwege zijn ietwat ‘wilde’ rijstijl.

Broekzitter probeerde nog het naderend onheil  van een dreigend faillissement in 1932 een halt toe te roepen door de grote zaal achter het hotelgedeelte geheel te laten verbouwen om er o.a. toneelvoorstellingen te geven. Echter de crisis binnen de scheepsbouw, waardoor er vanaf 1925 een roerige tijd ontstond bij Scheepswerf Nieuwe Waterweg zorde voor een sterke afname van het aantal bezoekers, dat het Schaftlokaal bezocht. Wellicht dat ook de komst van ‘Hotel de Kroon met uitgebreide kegelbanen in het centrum van Schiedam (1927)  er ook voor zorgde dat de loop naar Hotel Sterrebosch minder werd. Het leidde tot drastische maatregelen  getuige onderstaand artikel in de Schiedamsche Courant van 29 juli 1932:

“Toen de „Nieuwe Waterweg” steeds meer arbeiders ontsloeg en het aantal hunner tot een minimum beperkte, zag de heer Broekzitter, exploitant van hotel Sterrebosch, zijn schaftlokaal voor arbeiders, ook met den ring leger worden. Het aantal arbeiders dat van dit lokaal gebruik maakte, werd zoo gering dat de heer Broekzitter ten langen leste besloot om die groene, ongebruikte ruimte voor nuttiger doeleinden geschikt te maken. De hulp van timmerman, metselaar en schilder werd ingeroepen en nu is het schaftlokaal in een keurige feest- en vergaderzaal omgezet. In deze zaal staan 575 met leer beklede stoelen. Ze kan door schotten, die in stijl beschilderd zijn, verdeeld worden in kleinere zalen, zodat kleine bijeenkomsten niet in een grote zaal hoeven ondergebracht te worden. Een toneel dat de helft van de breedte der zaal beslaat, en voorzien is van passende coulissen (een huiskamer-interieur en een bosgezicht), is aan de zuidzijde van de zaal gemaakt. Het wordt door 13 sterke lampen beschenen en is langs het front in moderne stijl beschilderd, geheel passend aan de zaal, die in een lichtbruine kleur is gehouden. Naast de toneelruimte zijn twee kleedkamers en daarnaast heeft men een garderobe ingericht, zodat men gemakkelijk van de zaal uit zijn kleren kan bereiken. De zaal maakt een frisse, ruime indruk en kan als een uitstekende aanwinst voor onze stad beschouwd worden. Op onze vraag, of deze gelegenheid eigenlijk niet te ver van het centrum der stad zou liggen, zei de heer Broekzitter dat bij dit bezwaar, als het er eventueel zou zijn, door concurrerende prijzen zou opheffen. Verschillende verenigingen zijn uitgenodigd om deze zaal te komen bezichtigen. Ze wordt beschikbaar gesteld voor feesten en vergaderingen, doch voorlopig niet voor politieke vergaderingen, gezien het „stormachtig” verloop dat zullen bijeenkomsten soms kenmerkt! De nieuwe zaal werd zondag 31 juli 1932 geopend”.

Op 4 mei 1934 verscheen in Het Rotterdamsch Nieuwsblad een advertentie waarin werd bekendgemaakt dat de gehele inboedel van het hotel openbaar verkocht zou worden. Er zijn geen verdere mededelingen gevonden in de dagbladen over de plaats van veling, de verkoopprijs en de eventuele koper(s) van het hotel. Het hotel werd gesloten en huisvestte gedurende langere tijd enkele vaste bewoners.  In 1937 werd door deze bewoners nog aangifte gedaan bij de politie wegens vernieling van enkele ramen. Daarna werd het helemaal stil rond het hotel.

In 1939 kocht overbuurman Swarttouw het pand en richtte het in als tekenkamer voor de onderneming. De woonetage werd aangepast voor de bedrijfsleider van Swarttouw.

Het voormalige hotel ‘Sterrebosch’ dat na de sluiting van ‘Swarttouw”, die het voormalige hotel in 1939 na een verbouwing in gebruik had genomen als Tekenkamer. Rond 1974, we zien nog de poort van ‘Scheepswerf Nieuwe Waterweg’. Aan de rechterkant zien we dat het wandelpad dat naar de vroegere ‘Maaskant’ leidde, is afgesloten met een hek. Dat markeerde toen de grens met Wilton Fijenoord, die daar het grote droogdok 8 bouwde. (Net niet zichtbaar).

Na het faillissement van Swarttouw in 1971 kwam het gebouw in handen van o.a. Wilton-Fijenoord. Het pand bleef vrijwel ongebruikt tot 1986, toen de fotoclub van de werf Wilton-Fijenoord er zijn intrek in nam. Vandaag de dag hoort het hotel bij Damen Shiprepair, die nu eigenaar is van de oude werf van Wilton-Fijenoord. 

Broekzitter zelf exploiteerde daarna nog vanaf begin 30’er jaren een Café in de Nieuwe Maasstraat 30 in Schiedam (Wijk de Gorzen)  onder de naam ‘Kosmos’. In 1955 kwam hij te overlijden. 

Het adres van het voormalige Hotel Sterrebosch is  sinds 1923 diverse keren gewijzigd door veranderingen in de infrastructuur in het industriegebied waar het is gevestigd. Het huidige adres is volgens de gegevens van het Kadaster: Nieuwe Waterweg 12 3115 HL in Schiedam.


Bronnen: 
Delpher.nl
Gemeentearchief Schiedam Krantenkijker
Gemeentearchief Schiedam Adresboeken
Gemeentearchief  Schiedam Beeldcollectie
Headerfoto: Beeldbank Schiedam nummer 33583 / fotograaf: Onbekend.
Mijnadres.org via Gemeentearchief Schiedam dossiernr. 1939.0855 -1  BG voor verbouwing
Mijnadres.org via Gemeentearchief Schiedam dossiernr. 1939.0855 -2  1e etage voor verbouwing

Voor meer informatie over afgegeven bouwvergunningen voor het adres Nieuwe Waterwegstraat Schiedam kunt u hier terecht: Nieuwe Waterwegstraat Schiedam.

Laatst bijgewerkt op: 2 november 2023