Tewaterlating m.s. “Van Spilbergen”


Op zaterdag 15 februari 1958 werd van onze werf het voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij bestemde motorschip “Van Spilbergen” te water gelaten in tegenwoordigheid van verscheidene leden van de Raad van Bestuur en van de Directie van de K.P.M. We merkten daarbij op de heren Mr. D. A. Delprat, Jhr. J. H. A. Backer, Jhr. Mr. H. L. A. van Kretschmar van Veen, C. J. baron Collot D’Escury, Ir. A.M. A. Wijnans, W. Gou­driaan, Jhr. Mr. E. W. Roëll, A. A van Sandick, Mr. W. A. J. Lucas en Jhr. S.G. van Weede, met hun dames. Voorts waren aanwezig de heren Drs. L. Speelman van de K.J.C.P.L., Ir. Corver van het Bureau Veritas, F. Stork van de N.V. Stork-Hengelo, Prof. A. H. M. Albregts, commissaris van de Werf Gusto en vele anderen.
De tewaterlating geschiedde in verband met de tijdsomstandigheden met wat we zouden willen noemen “klein ceremonieel”. Het schip werd gedoopt en tewatergelaten door Mevrouw B. M. de Geus-Goldstein, echtgenote van de Directeur der K.P.M. te Djakarta.
Nadat de “Van Spilbergen” aan zijn element was toevertrouwd verenigden de gasten zich in de grote zaal in het kantoorgebouw waar de heer Mr. H. J. A. M. Smulders er op wees, dat de “Van Spilbergen” het laatste is van een serie van vier schepen, die door de K.P.M. zijn besteld en waarvan er twee door de Werf Gusto worden gebouwd en twee door andere werven. Spreker dankte Mevrouw De Geus voor de door haar verleende medewerking en bood haar als herinnering aan deze tewaterlating een geschenk aan. Ten slotte sprak hij zijn beste wensen uit voor een behouden vaart van het schip en voor de K.P.M.
De heer Mr. W. A. J. Lucas, Directeur van de K.P.M., dankte de heer Smulders voor zijn woorden en deelde mede, dat het in de bedoeling heeft gelegen de tewaterlating in alle stilte te doen geschieden. Toen de Raad van Bestuur vernam, dat Mevrouw De Geus zich in Nederland bevond, werd echter besloten de traditie, dat de schepen van de K.P.M. door de echtgenoten van de directeuren worden gedoopt, voort te zetten en Mevrouw De Geus uit te nodigen deze plechtigheid te verrichten. Spreker zeide er op te vertrouwen, en zulks op grond van een jarenlange ervaring, dat de Werf Gusto een goed schip zal afleveren. Hij had reeds vernomen, dat het zusterschip. de “Van Linschoten”, dat de volgende week gaat proefvaren, er goed uitziet. Spreker sprak ten slotte de hoop uit, dat de weersomstandigheden, die deze winter gunstig zijn, er toe zullen bijdragen, dat de “Van Spilbergen” op tijd zal kunnen worden overgedragen. 

Bron: I.H.C. Het Zeskant maart 1958
Foto: Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 3 december 2019