Tewaterlating “Bengawan” Co. 329 (1956)


Het is zaterdagmiddag, 1 september 1956 en een met vlaggendoek versierd podium vóór een der hellingen van de Werf Gusto wijst er op, dat er weer een schip aan zijn element zal worden toevertrouwd. De rust, die zaterdagsmiddags op de werf heerst, is verdwenen; tal van belangstellenden staan te luisteren naar de muziek van Gusto’s muziekkorps. Dan vult zich het podium met de genodigden, onder wie we opmerken de heer Kwee Djie Hoo, diplomatiek vertegenwoordiger van de Republiek lndonesia, met zijn echtgenote en voorts de heren J. J. Tentoea, van de Pelni Scheep­vaart Maatschappij, Soebiarto, gezantschapsraad, Maman Kartawiria, ge­ zantschapssecretaris, Putuhena en Soetrimo, resp. voorzitter en lid van de Raad van Beheer van de Billiton Maatschappij, W. Fenenga en J. W. G. H. Jansen, die de Nederlandse Scheepsbouw Export Centrale vertegenwoordigen, P. v. d. Weel van Lloyd’s Register en J. Visser, Hoofdin­specteur van de Scheepvaartinspectie.

Klokslag één uur werpt Mevrouw Kwee Djie Hoo de champagnefles met een ferme zwaai tegen de boeg van het schip en neemt zij de laatste beletselen voor de stapelloop weg_ Zonder enige aarzeling glijdt de “Bengawan” in zijn element. Gusto’s Muziekkorps laat het Indonesische en het Nederlandse volkslied horen. Na afloop van de tewaterlating verzamelden de genodigden zich in de vergaderzaal van de werf, waar de Directeur Mr. H. Smulders er op wees, dat elke natie bepaalde traditionele industrieën heeft. Voor Nederland is dat o.a. de scheepsbouw en het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat verschillende Nederlandse werven, verenigd in de I.H.C. Holland, in de loop van een groot aantal jaren tal van schepen, waaronder ook veel baggermolens, zuigers e.d., aan Indonesië hebben geleverd. De tewaterlating van de “Bengawan”, één der vijf “Pelni-schepen” die door de Republiek Indonesia bij de Nederlandse Scheepsbouw Export Centrale zijn besteld en door haar bij Nederlandse werven ondergebracht werden, betekent dan ook een voortzetting van de aangename relatie, die de I.H.C. Holland met de Republiek lndonesia onderhoudt. Spreker bracht dank aan al diegenen, die aan de bouw van de “Bengawan” hun beste krachten wijdden en dankte in het bijzonder de inspecteurs van de opdrachtgever, de vertegenwoordigers van de “Nesec”, van Lloyd’s Register en van de Scheepvaartinspectie voor de aangename samenwerking. Hierna richtte de heer Mr. Smulders zich tot Mevrouw Kwee Djie Hoo om haar te danken voor haar medewerking aan te tewaterlating van het schip. Hij bood haar als herinnering een geschenk aan. Ten slotte bracht hij een dronk uit op de voorspoed van de Republiek Indonesia. Hierna sprak de heer Fenenga van de “Nesec”, die zijn gelukwensen met de voorspoedige stapelloop aanbood. 

Ten slotte dankte de heer Kwee Djie Hoo namens zijn echtgenote voor het geschenk, dat zij als herinnering aan deze tewaterlating mocht ontvangen, en dat door haar op hoge prijs wordt gesteld. Hij wees er op, dat lndo­nesia voor de verbinding tussen de talrijke eilanden veel schepen nodig heeft en zeide er op te vertrouwen, dat de “Bengawan”, die nu door de Werf Gusto als vennoot van de I.H.C. Holland wordt afgebouwd, een waardevolle aanwinst van de Indonesische vloot zal worden. Hieronder volgen nog enkele technische gegevens van de  “Bengawan” .

De hoofdafmetingen van het schip zijn:
Lengte ………………………………………….. . 87.- m.
Breedte ………………………………………….. . 14.- m.
Holte tot “A”-dek …………………………….. . 7,90 m.
Holte tot “B”-dek …………………………….. . 5,50 m.
Klasse …………………………….. . Lloyd’s Register of Shipping

Het schip zal worden uitgerust met een 2300 pk M.A.N. motor, die het schip een snelheid zal geven van ca. 12,8 mijl. Verder zal het schip op de modernste wijze worden uitgerust, o.a. met complete airconditioning, radar, echolood en C02-installatie, terwijl het tevens voldoet aan de conventie van 1948, in verband waarmede een “sprinkler”-installatie wordt aangebracht.
Het schip is bestemd voor korte reizen in de Indonesische archipel en krijgt een accommodatie voor twaalf passagiers Ie klasse, achttien passagiers 2e klasse en zesendertig passagiers 1e klasse, verdeeld over diverse hutten, terwijl voorts ca. vijfhonderd dekpassagiers vervoerd zullen kunnen worden.

Bron+Foto: I.H.C. Het Zeskant oktober 1956
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019