Bijdrage Gusto aan E 55 (Energiehal R’dam)


Van 18 Mei tot 3 September 1955 zal in Rotterdam, een van de steden, die door het oorlogsgeweld het zwaarst getroffen werden, een nationale manifestatie van Nederlands energie worden gehouden, genaamd E 55. Geen tentoonstelling in de gewone zin van het woord, maar een manifesta­tie van de ENERGIE, die gedurende de afgelopen tien jaren in Nederland is ontplooid. De E 55 beoogt aan het Nederlandse volk en aan het buitenland te laten zien, wat er in de laatste jaren in ons land tot stand is gebracht, met als achtergrond de moderne wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek. De E 55 wil nieuwe mogelijkheden scheppen, perspectieven openen en door een dynamische tentoonstelling van alles wat Nederland kan en kon doen, de jeugd een inspirerend voorbeeld geven. Er zullen verschil­lende afdelingen zijn: landbouw, chemische industrie, scheepsbouw, lucht­vaart, zeevaart en Rijnvaart, elektrotechnische industrie, bouwen en wo­nen, wegverbindingen, treinen, industriële vormgeving. geestelijk leven, volksgezondheid, lichamelijke opvoeding, het Nederlandse gezin, textiel, mode en sieraad, hout, verzekeringen, handel, ertsschatten, landwinning, bankwezen, industrialisatie en research, tuinbouw, sport enz. Te veel om op te noemen. Dat alles zal worden tentoongesteld op een terrein met een oppervlakte van 35.000 M2 overdekte ruimte en 50.000 M2 onoverdekte ruimte. Het tentoonstellingsterrein, dat ten dele tussen groen, bomen, bloemen en waterpartijen ligt, is geprojecteerd aan de beide zijden van de Westzeedijk en deze twee gedeelten zullen door een grote stalen brug over de Westzeedijk met elkaar worden verbonden, zodat het verkeer normaal kan doorgaan. Voorts zal nog een kabelbaan worden aangelegd om het verkeer van de ene kant van het terrein naar de andere te verge­makkelijken.

De ingang naar E 55 in de Energiehal

Het is ten enenmale onmogelijk in een kort bestek aan te geven, wat er allemaal op de E 55 te zien zal zijn. Uit de opsomming van de verschillende afdelingen, kan men er zich wel enigszins een beeld van vormen. Tal van grote industriën nemen er aan deel: we noemen slechts de Mijnen, de Spoorwegen, de K.L.M., de Rederijen. Maar niet alleen de industriën zijn in dit opzicht actief, ook de Overheidsinstellingen doen mee. Verschillende departementen en Rijksdiensten zullen er stands inrichten. Voor de Gusto-mensen zijn van belang de afdelingen Havens, Zeevaart en Rijnvaart en natuurlijk de Scheepsbouw. Ook de grote baggerbedrijven, waar­bij de Gusto toch zeker ook geïnteresseerd is, zullen vertegenwoordigd zijn. Er zullen mannen uit Sliedrecht komen om het maken van zinkstuk­ken voor de aanleg van dijken te demonstreren.
E(nergie 19)55: men kan er niet aan twijfelen, of dit wordt een tentoon­stelling, die door duizenden en nog eens duizenden zal worden bezocht. Een tentoonstelling, waarover men na jaren nog zal praten. Een tentoon­stelling, die één grote propaganda voor ons land zal zijn. 

De afdeling Gusto Mijnbouw was op deze tentoonstelling vertegenwoordigd.  In de stand van de gezamenlijke mijnen werd een multischaaf-installatie opge­steld, zodat een ieder zich een voorstelling kon vormen van de werking van een multischaaf.
De stand was te vinden direct bij de hoofdingang van de tentoonstelling.

Bron: I.H.C. Het Zeskant februari 1955
Headerfoto: Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend
Foto: fotos.serc.nl / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019