Scheepsramp in het Kanaal


Blijkens een telegram uit Parijs aan de’ Daily Chronicle” wordt de Fransche baggermolen „La Normandie”, met een Nederlandsche bemanning van 15 koppen, als met man en muis vergaan beschouwd, vermoedelijk in den storm van 3 op 4 October in het Kanaal.

Sinds 3 October, toen het vaartuig Ouhuistrehan met bestemming naar Havre verliet, is niets meer van den baggermolen en de opvarenden vernomen. De nasporingen hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd.

Omtrent het ongeluk van de „La Normandie” wordt nader aan de Tel. gemeld: De “La Normandie” werd door een sleepboot „La Reine des Plots” in de flank gevaren en maakte sterk water. De boot begon spoedig te zinken en de opvarenden trachtten zich in de , booten te redden. Ook de andere boot kreeg ernstige averij en kon geen hulp bieden, doch slaagde er nog in Henfleur te bereiken. Lees verder Scheepsramp in het Kanaal