Gusto Auto Club


schermafbeelding-2016-12-31-om-08-06-12
Logo Gusto Auto Club

21 januari van het vorige jaar (1967) was een grote dag in het bestaan van de Gusto Auto Club. De 4 jarige Jolanda van der Pluym zette toen, met het overhalen van een hefboom de “brug” in beweging en de eerste auto  kon aan de onderzijde bekeken worden. Nadien zijn al vele wagens gevolgd en komen er steeds meer clubleden bij. Nu zijn er al 195 leden en 33 donateurs.

schermafbeelding-2016-12-31-om-08-21-47
Mej. Jolanda van der Pluym

“Het verschil tussen een lid en een donateur”? De donateurs krijgen de kortingen op aankoop van onderdelen en voordelige tarieven van de verzekeringen, en benzine van de Gusto benzinepomp. Ook kunnen ze eens per week hun auto komen wassen en twee keer per jaar een grote oppoetsbeurt geven. De leden hebben bovendien de beschikking over de werkplaats met alles wat daarbij hoort. En daar hoort langzamerhand héél wat bij! Compressie- en vacuümmeters, een lasinstallatie, tangen, slijp- en boormachines, voelers, spiegeltjes om in verborgen hoekjes te kijken en en nog veel meer. Kortom alles wat een goed uitgeruste garage dient te hebben. Zelfs het tectyleren, om doorroesten van het chasis te voorkomen, kan gedaan worden. Als laatste nieuwtje kan de spuitcabine genoemd worden, waar “vergeelde” karretjes een opknappertje kunnen krijgen. “Voor alles”, zegt de voorzitter J. Finke, “is de werkplaats bedoeld om het preventieve onderhoud zelf uit te voeren”.

“Preventief, dat wil zeggen voorkomen is beter dan genezen”. Zelf de remmen bijstellen en in de gaten houden. Roest bestrijden door het geen kans te geven om zich te vormen, enz.! Na een aarzelend begin is het gebruik van de werkplaats steeds toegenomen. En de openingstijden zijn, niet gehinderd door wetten en bepalingen, zo ruim mogelijk. Zowel overdag als ‘s avonds, van maandagmorgen tot zaterdagmiddag.

In de afgelopen weken zijn ploegen vrijwilligers bezig geweest om “grote schoonmaak” te houden. Alles is weer opgepoetst, schoongemaakt en rechtgezet. Denk echter niet, dat het een rommelzaakje is! De grote verzameling gereedschappen, door de club zelf aangeschaft, is nog steeds compleet. Nog niets wordt er gemist, want daar is men bijzonder fel op. Is er misschien eens een stuk gereedschap “in de mist” geraakt, dan zal het éérst te voorschijn komen. “Want de garage is van en voor ons allen en we betalen er allemaal aan mee”.

“Voor alles”, zegt het bestuur bestaande uit de technische man B. de Raay, de commerciële man J. Finke en de penningmeesteresse Mej. Els van Rijnswoud, “zijn we de directie dankbaar, dat ze indertijd akkoord gingen met ons aarzelende verzoek en een gebouwtje ter beschikking stelden!” “Daardoor is het mogelijk gebleken om deze fantastische werkplaats te beginnen”. “Bovendien”, zegt de handelsman Finke, “werken we feitelijk op commerciële basis. Niet maar aanrommelen en het bedrijf zorgt wel voor de financiën, maar we moeten rondkomen van de contributies”.

Is het een wonder, dat bij Wilton-Fijenoord nu ook een personeelsgarage van start is gegaan, geheel in de voetsporen van de Gusto mensen?

bron: ‘Het Zeskant’ april 1968


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Weer een mijlpaal!


Hoogste schoorsteen (175 meter) wordt te Geleen gebouwd

(Van onze Haagse redactie)

bnr-267-schoorsteen-1962
Bnr. 267 Schoorsteen (1962)

DEN HAAG, 5 september. De hoogste schoorsteen in Nederland en de op een na hoogste van Europa zal voor de Staatsmijnen worden gebouwd in Geleen. Dit gevaarte van 175 meter zal dienen om de afvoer van gassen van de salpeterzuur- fabriek van het stikstofbindingsbedrijf.
In de schoorsteen wordt een chroomnikkelstalen binnenpijp van dezelfde lengte gemonteerd. Deze pijp heeft een diameter van twee meter. De ruimte tussen de buitenconstructie van gewapend beton en de binnenconstructie van de stalen pijp dient voor het aanzuigen van zuivere, niet verontreinigde lucht voor de ammoniakverbranding. Daarvoor zullen op 147 meter hoogte openingen in de betonmantel worden aangebracht. De hoogte van de schoorsteen werd vastgesteld aan de hand van modelproeven in het lucht- en ruimtevaartlaboratorium te Amsterdam. De diameter aan de voet van de schoorsteen is 11.60 meter en de diameter aan de top 4.80 meter.

De betonbouw zal worden uitgevoerd door de N.V. Schoorsteen- en Ovenbouwbedrijf P. E. Vermeulen N.V. te Rotterdam. De chroomnikkelstalen binnenpijp zal worden gemonteerd door het thans een eeuw bestaande bedrijf Gusto-staalbouw te Schiedam.

bron: Limburgsch dagblad 05-09-1962


Stichting Erfgoed Werf Gusto

25 jaar Gusto’s Muziekvereeniging (’34)

GUSTO’S MUZIEKVEREENIGING.
_____________

Zilveren bestaansfeest.
___________

VIER JUBILARISSEN VIEREN HET FEEST MEE

Gusto's Muziekvereniging 1973
Gusto’s Muziekvereniging 1973

Maandag 1 October zal Gusto’s Muziekvereeniging, directeur de heer J. K. C. Karsseboom, haar zilveren bestaan herdenken. Ter gelegenheid van dit jubileum is een geschriftje verschenen, welke o.a. een terugblik over de 25 levensjaren behelst. Hierin lezen wij omtrent de oprichting der vereeniging het volgende:
‘Bij het geven van een korte beschrijving aangaande de geschiedenis van Gusto’s Muziek-vereeniging gaan onze gedachten allereerst terug, naar de zomer van 1909 — het jaar der oprichting. In genoemden zomer werd door eenige werklieden van de Scheepsbouwwerf en Machinefabriek „Gusto”, van de Firma A. F. Smulders, het plan besproken om te komen tot het oprichten van een Muziekkorps, hoofdzakelijk bestaande uit leden, werkzaam bij genoemde onderneming.
Door propaganda en doorzettings-vermogen van enkele personen, kregen de besprekingen steeds een vasteren vorm en wel zoodanig dat op Dinsdag 7 Sept. 1909 een vergadering werd belegd ten huize van den heer A. Wensveen, met als woordvoerder de heer PL. Sonneveld, het voor en tegen werd nog eens goed onder de loep genomen, waardoor men tot het besluit kwam, een vergadering te beleggen toegankelijk voor ieder die met het doel instemde. Deze vergadering had plaats op den avond van 1 Oct. 1909 in het schaftlokaal van de werf Gusto. 24 werklieden uit verschillende afdeelingen, gaven gehoor aan dezen oproep.

Ook deze vergadering werd geleid door den heer PL. Sonneveld, welke na de opening de plannen bekend maakte, met aanvulling van verschillende punten door den heer J. K. C. Karsseboom. Met algemeene stemmen werd daarna overgegaan tot oprichting der vereeniging, zoodat op 1 Oct. 1909, onder de primitieve verlichting van walmende olielampen (z.g. tuitlampen) de vereeniging zijn eerste levenslicht aanschouwde, welke de naam zou dragen van Gusto’s Muziekvereeniging. Als bestuursleden werden gekozen de heeren L. v. d. Brink, voorz., Pl. Sonneveld, secr. en B. Linkels, penningm., welke heren de benoeming aannamen, met de toezegging al het mogelijke in het werk te zullen stellen om te komen tot een goed geheel.
Al spoedig bleek dat het bestuur van aanpakken hield. De medeoprichter J. K. C. Karsseboom werd aangezocht als directeur op te treden. Vooraleer Karsseboom, die taak op zich nam, heeft hij zich eerst verzekerd van een ruggesteun en wel van den heer C. K. J. Burgdorffer (toenmalig directeur Stedelijk Muziekkorps), die zijn volle medewerking toezegde en tevens behulpzaam zou zijn bij de samenstelling van het korps’.
Voorts bevat de jubileumgids een programma voor den feestavond op 6 October, waar de vereeniging zelf zal optreden doch ook de heer L. de Bruijn, de humorist, zijn medewerking zal verleenen. De voorzitter, de heer P. J. A. Vrauwdeunt, heeft een slotwoord geschreven, waarin hij eenieder dankt, die de vereeniging op eenigerlei wijze ter zijde stond.

MUZIKALE RONDWANDELING.

Ter opening van de feestviering zal Maandagavond om 8 uur een muzikale rondwandeling door de stad worden ondernomen. Alsdan zal men den directeur, die als mede-oprichter eveneens een zilveren jubileum herdenkt, een serenade aan zijn woning brengen. Tevens zullen te zijnen huize de op 2en Pinksterdag j.l. te Leiden behaalde concoursprijzen, t.w. de eerste prijs voor concert in de eere-afdeeling en de eerste prijs voor marsch in hoogste afd., in ontvangst worden genomen. Ook de drie andere heren, die eveneens gedurende 25 jaar van Gusto’s Muziekvereeniging lid zijn, zullen met een bezoek worden vereerd.
Maandagavond om 8 uur wordt aangeterden op de Westerkade en eerst wordt dan naar de woning van den directeur aan de Prins Hendrikstraat. Vervolgens gaat het door Nassaulaan, Prins Mauritsstraat, Stadhouderslaan, terug over de Prins Hendriklaan over de Nieuwe Haven, door de Hagastraat, Beijerlanschestraat, Ridderkerkschestraat naar den Havendijk, alwaar voor dee woning van den heer C. Heijmans, eveneens een jubilaris, halt zal worden gehouden. Dan zal worden opgetrokken naar de Lekstraat, waar bij den heer H. Greeve een serenade zal worden gebracht, om langs de Hoofdstraat, N. Haven, B. K-laan, J. van Avennestraat en Graaf Fkorisstraat de Vondellaan, waar halt gehouden wordt bij de woning van den heer P. Lagendijk.
Na deze bezoeken zal een muzikale wandeling worden gemaakt langs West-Frankelandsehestraat, Fabriplein, Gordonstraat, Vlaardingerstraat, Dam, Groote Markt en Lange Kerkstraat om op de Broersvest voor het repetitielokaal te eindigen.
De officieele huldiging van de vier jubilarissen zal plaats vinden op den jubileumavond, die Zaterdag 6 October a.s. in den R. K. Volksbond zal gehouden worden.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 28/09/1934


Stichting Erfgoed Werf Gusto

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren