Categoriearchief: Personen

Pensionering J.D. Bax 1999


J.D. Bax 1977

Deze IHC Werfplaat werd uitgereikt aan de heer J.D. Bax ter gelegenheid van zijn pensionering op 4 juni 1999. Gustorianen en oud-Gustorianen waren daarbij uit genodigd. Zo ook de heer W. Vossen in zijn hoedanigheid als hoofd Algemene- en Personeelszaken van Gusto Engineering van 1978-1989.

Met zijn toestemming geven wij hier een deel van zijn toespraak weer, gehouden op 29 mei 1999 in het Hulskampgebouw te Rotterdam:

“Mw. en Mr. Bax: Ik weet zeker dat ik uit naam van allen hier aanwezig spreek, wanneer ik u in de eerste plaats samen met uw echtgenote alle goeds toewens voor de nieuwe levensfase waaraan u bent begonnen. Ik hoop, dat u er beiden van zult mogen genieten in een goede gezondheid. Oud-Gustorianen bestaan niet, want Gusto grijpt je en laat je nooit meer los. Dus moet je een goede reden hebben hier niet bij aanwezig te zijn.

Ruim 15 jaar geleden mocht ik vanaf deze plaats het woord richten tot de heer Bax, dat was bij de uitgifte van het speciale ‘woordenboek’ in enkelvoud van de heer Bax*. Sedertdien werden we via de media op de hoogte gehouden van aanvullingen op het woordenboek.

Gusto (Engineering) is Bax’ oogappel en hij houdt van Gustorianen. Datgene wat ons allen bindt en wat vanuit de geschiedenis van onze bedrijvigheid de bron genoemd mag worden van ons dagelijks handelen, laat zich in slechts 3 hoofdletters, zonder puntjes, vangen.

Omdat de mannen van de swivelfabriek van IHC Holland, aan de Kinderdijk goed weten wie JDB is, hebben zij hun vakmanschap ingezet om mij vanavond niet met lege handen hier te laten staan.

Het gewicht is aanzienlijk, de kleur is goud, het materiaal is brons, gegoten voor de nodige duurzaamheid, de letters en namen bekend. De oorsprong van Gusto, maar ook van Holland”.

*De heer Bax had een stijl van communiceren, die aan duidelijkheid niets te wensen overliet, maar toch voor menigeen moeilijk was te begrijpen, vandaar de uitgifte van het ‘Bax-woordenboek’.

Bron: W. Vossen
foto: W. Vossen


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2017

38 jubilarissen bij Werf Gusto


Ze waren allemaal verschillend en toch hadden ze allemaal iets, dat hen hetzelfde maakte. Zoals een groep oud-strijders plotseling een gezicht schijnt te krijgen; of een groep vrienden, die na jaren weer bij elkaar komt. De een mocht meer grijze haren tussen zijn oorspronkelijke pruik hebben dan de ander; sommigen mochten  er helemaal doorheen gegroeid zijn. Toch was er in de kantoorcantine van de Gusto een groep mensen bijeen wie men de eensgezindheid van doel en werken kon aanzien.

Het waren 38 werkers, die de hitte van 40 jaar arbeid hadden gedragen en deswege een koninklijke onderscheiding hadden ontvangen. Het was de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, die aan twee chefs in goud, aan twee in zilver en aan de overigen in brons  door de burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek, werd uitgereikt.

Ingeleid door mr. H. Smulders hield mr. Peek een korte toespraak, waarin hij het eendrachtig werken van de jubilarissen prees. Zij zijn in het ingewikkeld mechanisme van staat en maatschappij een goed onderdeel geweest. Zij hebben bloei en welvaart gebracht aan bedrijf, stad en land. Hun voorbeeld is een stimulans voor de jongere garde, om zich ook met grote toewijding te geven, ook al zijn de omstandigheden, waaronder gewerkt wordt, zo geheel anders. Juist om ons vaderland te ontworstelen aan de moeilijke periode, die het achter de rug heeft, zijn kerels van het formaat als de onderscheidenen nodig. Spr. wenste allen met de onderscheiding van harte geluk.

Nadat aan allen door de burgemeester persoonlijk het eremetaal op de borst was gespeld, dankte de heer Liebeek, chef van de afd. metaalbouw  de burgemeester en verzocht hem aan H.M. de dank voor de hoge onderscheiding te willen overbrengen. Namens de directie sprak nog de heer Conijn, die onder de jubilarissen nog zoveel jeugdige gezichten zag, dat hij er zeker van was, dat velen hun steun aan het bedrijf zouden blijven geven en zeker het 50-jarig jubileum bij de Gusto zouden vieren. Namens de fabriekskern feliciteerde de voorzitter, de heer G. Meijers.

Uitgereikt werden de eremedailles:
in goud, wegens 40-jarige dienst, aan de heren:
K. Liebeek, chef afd. Scheepsbouw;
W. F. de Vos, chef afd. Baggerbouw;

in zilver aan de heren:
J. de Lange, assistent-bedrijfsleider, afd. Machinebouw; 
Th. A. van Horssen, baas afd. Bruggenbouw;

in brons aan de heren:
J. Vogelezang, stoker;
J. K. C. Karsseboom, bankwerker;
M. van Vliet, bankwerker;
P. Immerzeel, boorder;
S. W. Ouwens, fraiser;
J. H. Maat, boorder;
H. J. Koning, constr. werker;
A. Valk. timmerman;
C. Lissenberg, draaier;
J. P. Pordon, bankwerker;
H. Polak, kraanrijder;
J. Valk, constructie-werker;
A. H. Bokhorst, constr.-werker;
A. M. Aalsma, constr.-werker;
J. van Steensel, smid;
B. van Helden, smid;
L. A. de Groot, voorman constr. werker;
B. Wiegel, voorman-brander;
C. van Nielen, opruimer;
C, A. Kruse, constr.-werker; 
L. de Jong, opruimer;
P. Molenaar, nagel-teller;
W. de Bree, vormer;
J. P. van Diggelen, ijzerwerker;
A. Onderdelinden, ijzerwerker;
P. Lamens, magazijnbediende;
C. W. J. Collignon, constr.-werker;
C. Lissenberg, revolverdraaier;
A. Franken, metaaldraaier;
P. van der Giessen, schilder;
N. van den Brink, constructie-werker;
G. Onderdelinden, magazijnbediende;
G. Bakker, bankwerker;
A. Meijer, constr.-werker. 


bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1949 |  | pagina 2
op de foto: Mr. J. W. Peek speldt een der jubilarissen het eremetaal op de borst. 
foto: Nieuwe Schiedamsche Courant

Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)

 

Het ‘Tegeltableau’


Feest op de “Werf Gusto”

Vandaag viert de heer Henri Smulders, een der firmanten der firma A. F. Smulders (“Werf Gusto” alhier) zijn 25-jarig huwelijksfeest. Reeds geruimen tijd te voren had zoowel het hooger als lager personeel zich beijverd om dezen dag tot een waren feestdag te maken. De fabrieksgebouwen boden vandaag inderdaad een feestelijken aanblik. Van de beide grote hallen en het kantoorgebouw wapperde lustig breeduit de nationale driekleur. Ook de in aanbouw zijnde baggermachines hadden de vlag in top en tusschen deze schepen lag het gepavoiseerde stoombootje “Gusto”. In het kantoorgebouw was een prachtige plantenversiering aangebracht. Het privékantoor geleek in een bloemenserre herschapen. Vanaf het kantoorgebouw was een breede weg gemaakt, beplant met heerlijk frisch jong mastgroen, die naar de machinehal leidde. Hedenmorgen om half elf werd de heer en mevrouw Smulders, met familieleden aan het kantoorgebouw door het muziekkorps der “Werf Gusto” opgehaald en langs genoemden weg naar de machinehal geleid, die keurig met vlaggen en tropheeën was versierd. Op een podium, hetwelk tegenover den ingang was opgesteld, werden de heer en mevrouw Smulders en familie uitgenodigd plaats te nemen.

Toen het talrijke personeel, hetwelk vandaag vrijaf had, zich met de muziek rondom dit podium had geschaard, nam allereerst de heer J. D. Dresselhuis, die met de heeren Dreese en Hamer naar vooren was getreden, het woord. In gloedvolle woorden wenschte hij, namens het kantoorpersoneel, het jubileerende echtpaar geluk met dezen feestdag. Hij uitte daarbij de beste wenschen voor den heer en mevrouw Smulders en de “Werf Gusto”.  Als blijvende herinnering bood hij hun een gouden gedenkpenning aan, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd. Dan kwam een deputatie der bazen van de fabriek. Bij monde van baas van den Brink werd het echtpaar een prachtig bronzen beeld op sierlijken piedestai ten geschenke aangeboden. 

foto: Historische Vereniging Schiedam / C.J. Mangnus

Vervolgens bood de werkman J. Dusschoten, namens het werkvolk, aan den heer en mevrouw Smulders na een korte toespraak een groot tegeltableau uit de fabriek der firma, ‘t Hooft, Labouchère te Delft ten geschenke aan. Onder dit tableau leest men: „Waar eendracht heerscht, is vreugde”. Door den werkman W. G. van Helden werd aan mevrouw Smulders bovendien nog een sierlijke bouquet roode rozen overhandigd. Na aanbieding der geschenken volgde een luid hoera, terwijl ook fanfares weerklonken.

De heer Henri Smulders dankte allen hartelijk voor de aangeboden geschenken. Hij gaf de verzekering, dat zij een blijvend aandenken voor hem zullen zijn. De hulde, heden hem en zijn echtgenoote gebracht, beschouwde hij als een blijk van vertrouwen van de zijde van het personeel. Hij hoopte op de voortdurende medewerking van het personeel, opdat zulks. zal leiden tot toenmenden bloei der werf „Gusto”. Nadat nog mevr. Smulders aan het personeel dank had gebracht voor de huldeblijken, werd door het jubileerende echtpaar en familie, met het muziekkorps voorop, een wandeling daar de fabrieksgebouwen gemaakt.

Omstreeks 111/2 uur keerde de stoet naar het kantoorgebouw terug. In de teekenzaal werd de eerewijn aangeboden. Hier heerschte een recht gezellige stemming, waarbij verschillende hartelijke toosten werden gehouden. De heer H. Smulders bracht in het bijzonder een woord van lof aan den kapelmeester van het muziekkorps der fabriek en bood het korps een nieuw vaandel ten geschenke. Aan de aanwezigen stelde de heer Smulders een feest, op een  Zondag te geven, in het vooruitzicht.

Terwijl men in de teekenzaal nog eenigen tijd bijeen bleef, was inmiddels de burgemeester, dr. M. A. Brants, in het gebouw gearriveerd. De burgemeester werd op het privékantoor ontvangen, waar hij het feestvierende echtpaar complimenteerde en zich nog eenige oogenblikken met het gezelschap onderhield.
Van verschillende kanten mochten de heer en mevr. Smulders vandaag nog talrijke bewijzen van sympathie ontvangen.


bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1910 | | pagina 2

© Stichting Erfgoed Werf Gusto®