Bnr. 756: Aanlegbruggen Velzen (1940)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

De hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat te Haarlem heeft heden aanbesteed het leveren en stellen van vier beweegbare stalen bruggen voor de aanleginrichtingen van de stoompontveerverbinding over het Noordzeekanaal te Velsen. Laagste inschrijfster was de N.V. Werf Gusto v.h. Firma A. F Smulders alhier, voor f 34.000.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 6 april 19339

Gisteren zijn de nieuwe pontsteigers in gebruik genomen doch in verband met de huidige omstandigheden geschiedde dit feit zonder enig uiterlijk vertoon.

Onder de degenen, die de eerste proefvaart meemaakten, merkten we op: het Hoofd van Dienst der Stoompontveeren den heer J.H. Kroon, hoofdingenieur C. Wolterbeek, Ir. J. Breukink en den opzichter der Rijkswaterstaat den heer L. Breeman. De nieuwe pontsteigers zijn een belangrijke verbetering en alle onderdeelen getuigen, dat een solied werk is voltooid: waarin de Nederlandse industrie een groot aandeel heeft gehad.

De vier bruggedeelten welke elk 40.000 k.g. wegen werden vervaardigd op de werf “Gusto’ te Schiedam.

Vijftien maanden geleden heeft men met den bouw een aanvang gemaakt, doch als gevolg van de mobilisatie ondervonden de werkzaamheden eenige vertraging. Alleen de afsluitbomen, welke op de machinefabriek “Jaffa” te Utrecht worden vervaardigd moeten nu nog worden aangebracht. In verband hiermede maakt men thans gebruik van houten slagboomen.

Bij normaal verkeer zullen er drie ponten varen, doch indien de omvang van het verkeer dit eischt, zal er met vier ponten worden vervoerd. Gelijktijdig met de eerste tocht tusschen de nieuwe steigers heeft men de oude kettingpont, welke in 1906 in gebruik werd genomen, na 34-jarigen trouwe dienst, buiten werking gesteld.
Thans wordt er niet meer van kettingponten gebruik gemaakt: zoodat er weer een bladzijde in de annalen van het pontwezen in Velzen is omgeslagen.

Voorts zullen nu ook de overige oude steigers worden afgebroken. Hetwelk nog ongeveer vier maanden zal duren. We aanschouwen de ruime pontpleinen met zijn stoere natriumzuilen en komen tot de conclusie, dat een ieder al deze verbeteringen in dank zal aanvaarden.

bron: IJmuider  Courant 28/8/1940


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018