‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

1928


Het broeit momenteel onder het personeel der werf „Gusto” van de firma A. F. Smulders te Schiedam. Dit feit vindt, naar we vernemen, zijn oorzaak in de uitbetaling der loonen anderzijds in de houding van den werkgever. Op 13 Februari is nl. namens de drie metaalbewerkersbonden: de katholieke, christelijke en socialistische een schrijven aan de firma gezonden, waarin in verband met het nieuwe loonstelsel een verhooging van 5 ct. per uur werd verzocht. Want terwijl volgens de mededeelingen van den Metaalbond op 1 Januari 1928 het gemiddeld uurloon voor de geschoolden 62 ct_ bedraagt, voor deze groep aan de werf “Gusto” geen hooger uurloon te verdienen dan 59 et. In antwoord op het schrijven der vakbon.den heeft de firma Smulders, naar de heer Abbevé op de metaalbewerkersvergadering van gisteravond mededeelde, een kort schrijven gezonden, waarin de gevraagde loonsverhooging wordt afgewezen en een onderhoud van de vakorganisatiebestuurders met de firma niet wordt toegestaan. Wil de firma Smulders den schijn op zich Iaden, dat zij wil afwachten, hoever het verzet der arbeiders zal gaan? Gisterenavond heeft het katholiek georganiseerde personeel der werf een vergadering gehouden, waarin bet hoofdbestuur van den R. K. Metaalhewerkersband werd gemachtigd om tot het stellen van een ultimatum over te gaan.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 23 maart 1928

Door de werklieden werkzaam bij de werf Gusto der fa. Smulders te Schiedam was 5 cent loonsverhooging gevraagd. Dit verzoek werd door de directie afgewezen. Dinsdagavond hadden de drie metaalbewerkersbonden n.l. de R. K., Chr. en Algemeene een gecombineerde vergadering belegd, tot bespreking van den toestand. Er werd o.a. een motie aangenomen, waarin de arbeiders verklaren het advies der organisaties te zullen volgen, die zich eerst opnieuw met de directie in verbinding zullen stellen en nogmaals aandringen op inwilliging van den eisch tot loonsverhooging en op uitbreiding van het aantal vacantiedagen van (practisch) 1½ tot 4. De actie omvat een 580 menschen, waarvan 60 á 70 pct. georga-niseerd.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 29 maart 1928

Naar aanleiding van een schrijven van de samenwerkende metaalbewerkersorganisaties inzake de loonactie bij de werf „Gusto” der firma Smulders aan den Metaalbond heeft deze een week geleden aan de werknemersbonden geantwoord, dat hij de betreffende aangelegenheid met de directie der werf zou bespreken. Vandaag hebben de arbeidersorganisaties een nieuw schrijven aan den Metaalbond gericht, waarin aan de belofte wordt herinnerd, gezegd wordt, dat de toezegging al weer een week oud is, dat het personeel reikhalzend naar het resultaat der conferentie uitziet en alsnog verwacht, dat de directie een tegemoetkomende houding zal aannemen.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 7 april 1928

Gisteren heeft te Amsterdam de aangekondigde vergadering plaats gehad tusschen den Metaalbond en de drie werknemersorganisa-ties in de metaalindustrie ter bespreking van de door deze laatste ingediende wenschen betreffende de werf „Gusto” te Schiedam. Wederzijds werden verschillende punten naar voren gebracht. Tot definitieve besluiten kwam het nog niet. De volgende week zal een vervolgvergadering worden gehouden.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 19 april 1928

Gisteren had te Rotterdam een conferentie plaats tusschen afgevaardigden van den Metaalbond, den heer Conijn, directeur van de werf „Gusto”, en de vertegenwoordigers van de drie metaalbewerkersbonden, van welke de katholieke vertegen-woordigd was door den heer J. v. Abbevé. Gedurende deze besprekingen, die een vervolg waren op een in de vorige week te Amsterdam gehouden conferentie, deed de heer Conijn mededeeling, dat „Gusto” niet kan ingaan op het verzoek om loonsverhooging, gedwongen door de vele concurrentiemoeilijk-heden, die op het oogenblik ondervonden worden. Wanneer de werkzaamheden dit toelaten, stelde de werf een loonsverhooging in het vooruitzicht van 3 cent per uur, terwijl de vacantie — met behoud van loon — wordt uitgebreid van 1½ dag tot 3 dagen per jaar. Indien door de organisaties, na een bespreking met de leden, deze voorstellen aanvaard zouden worden, gaan de nieuwe voorwaarden in op 15 Juli e.k.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 26/04/1928

Er zijn in de afgeloopen week ook enkele successen behaald bij de Werf Gusto te Schiedam, Verzocht was daarover niets te publiceeren. We hebben ons daaraan gehouden, “Voorwaarts” van gisteravond komt echter weer met publicatie. ’t Is goed dat onze menschen weten, hoe de zaak in elkaar zit.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 28 juli 1928

In een dinsdag jl. gehouden conferentie met de vertegenwoordigers der metaarbewerkers_organisaties heeft de directie van Werf Gusto een loonsverhooging van 2 cent per uur toegezegd, die donderdag jl. is ingegaan.

Bron: Schiedamsche Courant / 28 juli 1928


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2023

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam